Nyheter

– Dette er noe vi har hatt fokus på lenge

Aps gruppeleder Atle Ottesen mener partiet hans hele tiden jobber for å finne gode politiske løsninger på utfordringene førstegangsetablerere står overfor.

Av: Arne Børresen

Atle Ottesen kjenner seg ikke igjen i kritikken fra Hannah Berg om at byens politikere ikke jobber målrettet for å forbedre situasjonen for yngre førstegangsetablerere.

– Senest nå på vårt årsmøte vedtok vi forslag som skal følges opp lokalt og inn mot det sentrale programarbeidet. Boligpolitikk og sosial boligpolitikk har stått høyt på dagsorden de siste tiårene, sier Ap-gruppelederen.

Han forteller at partiet tok initiativet til å lage den første boligsosiale planen langt tilbake i tid og har passet på å få laget nye oppdaterte planer med boligsosiale tiltak.

– Fredrikstad kommune har realisert mange tiltak for utsatte grupper. Vi fikk også laget en egen boligplan for Fredrikstad for noen få år siden.

Les også: Einar (35) dro fra Fredrikstad til Spania for å dø i kampen mot fascismen – han hadde støtte arbeiderbevegelsen hele livet (+)

Studentboliger og utleieleiligheter

– Det er verd å nevne at vi har bidratt til en offensiv satsing på studentboliger her i byen, sier Ottesen til Demokraten, og presiserer at Fredrikstad kommune har flere utleieleiligheter for ungdom som er organisert som stiftelser.

–  Boligene ble realisert i samarbeid mellom kommune og boligbyggelag. Vi har tildelingsrett i flere av disse. Vi har også og mange kommunale boliger for vanskeligstilte. En viktig måte å «regulere» boligmarkedet på er å sørge for at det bygges nok boliger. Der er Fredrikstad flinke i klassen. Noen vil sikkert si at «ja, men det bygges bare dyre byleiligheter». Til det vil jeg si at det frigjør andre boliger i markedet. Det samme bidraget gir også bygging av boliger for spesielt utsatte grupper. Det frigjør boliger i markedet.

Les også: Koronakrisen rammer unge hardest: – Det må opprettes flere studieplasser til høsten

FOBBL tilhører fortiden

I Fredrikstad og omegns boligbyggelag møttes politikerne og fagekspertisen i et felles styre fra 1946 til 2008. Ottesen har ikke tro på at en slik løsning vil gjenoppstå, men presiserer at boligbyggelaget fortsatt eksisterer fortsatt som en del av OBOS.

– De bygger stadig prosjekter i byen vår. Det er lite sannsynlig at boligbyggelaget i sin opprinnelige form vil være foretrukket virkemiddel for å forsterke den sosiale boligpolitikken i 2020. Vi har mer tro på å stille krav til for eksempel boligsammensetning i framtidige prosjekter slik kommunens boligplan skisserer, siet Ottesen.

– Vil du si at Rødt har et større fokus på boligsosial politikk rettet mot unge enn hva Ap har?

– Fredrikstad kommune har vedtatt og fulgt opp flere boligplaner og planer for boligsosial politikk de siste årene. Så dette er noe vi har hatt fokus på lenge. Vi vedtok senest en omfattende boligplan for hele befolkningen i 2016. Planen vil bli gjennomgått også i denne valgperioden.

Meninger: «Furutun renoveres og oppgraderes til et avlastningssenter for personer med nedsatt funksjonsevne» 

– Kan ikke ha politikk som ser fin ut på papiret

– Inntil 2012 hadde Fredrikstad kommune en tomtepolitikk hvor kjøperen kunne betale en fastsatt pris for grunnen som skulle erverves. Var det flere interessenter til en og samme tomt ble det lodd-trekning. Etter 2012 er det markedet som rår -– slik bystryet bestemte dette året. Når kommunen – etter flere år uten å selge noe – for et par år tilbake la ut 37 byggetomter på Bekkevold ble de billigste tomtene til rundt 600.000 kroner solgt for rundt millionen. Flere unge tapte etter alt å dømme denne kampen. Er dette en politikk Ap er tilfredse med? 

– Påstanden om at mange unge etter alt å dømme tapte på dette er ikke noe jeg har kjennskap til. Det har vært viktig for oss at salg av tomter skal være rettferdige. Det betyr at i mange tilfeller kunne man skaffe seg en billigere tomt som kunne selges videre til høy fortjeneste. Dette kan vi ikke regulere. Det var ingen mulighet til å sikre at den som trengte det mest fikk billig tomt av kommunen. Vi kan ikke ha en tilfeldig politikk som ser fin ut på papiret. Alle tomtesalg i Fredrikstad kommune er fellesskapets verdier og inntektene går tilbake til fellesskapet.

Ottesen er likevel enig i at unge bør kunne slippe å bo hjemme til de er 30.

– Det er beklagelig at terskelen for å komme inn på boligmarkedet har blitt høy. Det er ikke greit at en må være avhengige av at foreldre eller besteforeldre skal være kausjonister for å få seg en leilighet.

– Til slutt: Under ser du et par forslag fra Rødt som Ap har sluttet seg til. Kan det komme noe konkret ut av dette? Og i tilfelle hva?

«Kommunedirektøren bes om å utrede alternativer til gjengs leie for kommunale utleieboliger. Tidligere fikk husleieregulering i hovedsak minimal betydning for leietagere fordi økte utgifter ble kompensert av økt bostøtte for inntektssvake grupper. Bostøtteordningen er svekket og kommunens politikk har fått økt betydning for våre leietagere.

Kommunedirektøren bes om å igangsette utformingen av en ny sosial boligpolitikk som kan bidra til økonomisk innsparing for Fredrikstad kommune. Elementer som blant annet bør vurderes er: – En tredje boligsektor – Leie til eie – Bruk av utbyggingsavtaler og plan- og bygningsloven for å oppnå variert boligbygging.»

– Vi er enige i alle de punktene som står i den politiske samarbeidsavtalen. Akkurat disse punktene er formulert av ordfører på vegne av flertallspartiene i budsjettarbeidet. Det er riktig at Rødt var spesielt opptatt av temaet. Det er viktig med stort fokus på boligpolitikken. Vi vil få saker tilbake fra kommunedirektøren med forslag om hvordan våre bestillinger kan løses praktisk. Ordfører har akkurat foreslått at både boligpolitisk plan og boligsosial plan skal oppdateres i løpet av de kommende årene i sak til formannskapet neste uke, avslutter Ottesen.

Hold deg oppdatert: Følg Demokraten på Facebook

Nyeste fra Dagsavisen.no: