Nyheter

Bane Nor anbefaler vestlig trasé for dobbeltsporet mellom Haug og Seut

– Vi synes det er veldig synd at denne prosessen har tatt så lang tid. Jeg forstår at dette har vært vanskelig for mange, sier prosjektleder Iselin Eng i Bane NOR.

Bane NOR anbefaler den vestligste korridoren mellom Råde og Fredrikstad. Dette alternativet mener de at er best for miljøet og samfunnet, og har lavest investeringskostnad.

Les også: - Dobbeltsporet overkjører folket (Demokraten+)

– Utredningene har gitt et veldig klart svar på hvilken korridor som samlet sett er best. Vi anbefaler vest av hensyn til miljøet, landbruket og kostnadene. Vest er rett og slett billigst og best, sier prosjektleder Iselin Eng i Bane NOR.

Det viser blant annet de nye kostnadsberegningene. Kostnadsestimatet for vest er 2,4 milliarder kroner lavere enn for korridor øst, og 1,8 milliarder under korridor midt. Årsaken er at vest er kortere, har færre bruer og enklere grunnforhold sammenliknet med øst og midt.

Les også: – Koronapandemien skaper usikkerhet om fremdrift i jernbaneinvesteringene

Vest er best for natur og miljø 

Det anbefalte alternativet kommer best ut når det gjelder natur, kultur, miljø og samfunn:

  • Korridoren tar betraktelig mindre dyrka mark
  • Den gir vesentlig lavere klimagassutslipp under bygging
  • Arealinngrepene er mindre alvorlige enn i midt og øst

Samtidig som Bane NOR anbefaler korridor vest, frarådes korridor øst og midt. Årsaken er at disse alternativene gir større negative konsekvenser for miljø og samfunn og mindre jernbane for pengene.

Les også: Redusert togdrift også i sommer

Vil gjøre ulemper minst mulig 

Selv om vest kommer klart best ut er det ikke til å unngå at den anbefalte korridoren også vil ha noen negative konsekvenser. Det gjelder de store og viktige friluftsområdene Hissingby/Musangen og Ørmenåsen.

– Vi klarer dessverre ikke å unngå turområdene helt, men vil jobbe for at inngrepene her blir så skånsomme som mulig, sier Eng. 

En ulempe som gjelder alle alternativene, er at Råde stasjon kommer lenger unna tettstedet Karlshus, sammenlignet med dagens situasjon. For å bøte på dette planlegger Bane NOR å lage en sammenhengende gang- og sykkelforbindelse mellom Karlshus og den nye stasjonen.

– Når politikerne har valgt korridor, kommer vi til å jobbe videre for å gjøre løsningene så gode som mulig, med så få ulemper som mulig. Dette er en viktig del av arbeidet med reguleringsplanen, forklarer prosjektlederen.

Les også: Jernbanestrekningen som ble utsatt i 33 år

Har vært en lang prosess 

Planleggingen av det nye dobbeltsporet både startet og stoppet opp midt på 1990-tallet. Da planleggingen kom i gang igjen, viste nye undersøkelser at grunnforholdene var langt verre enn antatt. Dermed økte også de forventede kostnadene kraftig. Det førte til at Bane NOR ville prøve å finne en billigere og enklere korridor.

– Vi synes det er veldig synd at denne prosessen har tatt så lang tid. Jeg forstår at dette har vært vanskelig for mange, sier Eng.  

Hun mener at det likevel var riktig å se på en ny løsning.

– Den ekstra tiden som er brukt har gitt resultat: Den nye korridoren har en betydelig lavere kostnad og er enklere å bygge sammenliknet med de andre korridorene, sier prosjektlederen.

Planen går til politikerne  

Eng presiserer at Bane NOR har laget forslag til kommunedelplan og anbefalt alternativ, men at det er politikerne i Råde og Fredrikstad som skal behandle planen og vedta korridor. Forslag til kommunedelplan skal etter planen på høring etter sommeren. 

Nøyaktig plassering av dobbeltsporet bestemmes først i neste fase av planleggingen, som er reguleringsplan. Da får grunneiere endelig avklaring på om og hvordan de blir berørt av utbyggingen.

Inviterer til dialog 

Tirsdag 5. mai er Bane NOR tilgjengelig for én-til-én-møter på nett eller telefon. Ta kontakt med ken.ove.joakimsen.heiberg@banenor.no hvis du ønsker å avtale tid for et slikt møte.

Planer, filmer, kart og illustrasjoner publiseres fortløpende på deres nettsider: www.banenor.no/haug-seut.

Les også: Bane NOR måtte forklare seg om tvangsbruk (Demokraten+)