Nyheter

Fredrikstad: Anbefaler selvhjelp etter «Rask psykisk helsehjelp»

«Rask psykisk helsehjelp» er et offentlig helsetilbud som viser gode resultater i flere kommuner, blant annet i Fredrikstad. Der får deltakerne også mulighet til å hjelpe seg selv sammen med andre i selvorganiserte selvhjelpsgrupper, i etterkant av tilbudet. Det kan gjøre folk mer robuste og forebygge tilbakefall.

Angst- og depresjonslidelser utgjør sammen med ruslidelser de vanligste psykiske lidelsene i befolkningen og har betydelige konsekvenser for den enkelte, for familien og for samfunnet.

For å styrke det psykiske helsetilbudet i kommunene satte Helsedirektoratet i gang pilotprosjektet Rask psykisk helsehjelp (RPH) i 2012, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Tilbudet er for voksne over 16 år med ulike angstproblemer og milde eller moderate problemer med depresjon, eventuelt med søvnproblemer i tillegg.

6 av 10 som hadde angst og depresjon før de fikk RPH, var friske ved slutten av behandlingen, viser forskning fra Folkehelseinstituttet.

Jobbe videre med seg selv i selvorganiserte selvhjelpsgrupper

I Fredrikstad har RPH vært et tilbud siden november 2016. RPH i Fredrikstad inkluderer et introkurs på fire ganger 2,5 time. Når introkurset i RPH er ferdig snakker de sammen om veien videre for den enkelte.

Noen har fått det de trenger for å mestre hverdagen, mens andre trenger individuell behandling. For andre igjen kan selvorganiserte selvhjelpsgrupper være et mulig alternativ for å jobbe videre med å håndtere psykiske helseplager og trene på metoder de lærer på kurset, sier Rafiq Zeenat, psykolog og prosjektleder for tilbudet Rask Psykisk Helsehjelp (RPH) i Fredrikstad.

Hun forteller at de valgte å informere om selvorganiserte selvhjelpsgrupper allerede ved første introduksjonskurs som ble avholdt i januar 2017.

Jeg opplever at selvorganiserte selvhjelpsgrupper er svært nyttig. Det er et sted der folk kan snakke om ulike måter å håndtere situasjoner og følelser på og dele erfaringer og opplevelser med andre som kanskje har opplevd eller følt noe lignende. Det kan være et godt alternativ i etterkant av «Rask psykisk helsehjelp», og et godt supplement til hjelpetilbudet fra kommunen. Det kan muligens også bidra til å redusere ventelistene på tilbud og tjenester i kommunen, sier Rafiq.

Metodikken i RPH baserer seg på «hjelp-til-selvhjelp», som er en dreining fra terapeut som spesialist, til terapeut som veiledere i den enkeltes selvhjelpsprosess. Dette er i tråd med forståelsen i selvorganisert selvhjelp - at vi selv er aktive og eier vårt eget problem. Det gir også den enkelte muligheten til å finne gode løsninger for seg selv, gjerne sammen med andre.

Rafiq erfarer at når folk hjelper seg selv sammen med andre i selvorganiserte selvhjelpsgrupper er det helsefremmende, både for den enkelte og for samfunnet. Selvorganisert selvhjelp kan være både forebyggende, rehabiliterende og helsefremmende, og et supplement til behandling. Det gjør også at vi nyttiggjør oss annen hjelp bedre, fordi vi blir aktive og setter oss selv i førersetet.

Nødvendig å håndtere eget livsproblem

Fredrikstad kommune har ansatt en egen kontaktperson som har ansvaret for å organisere og sette i gang de selvorganisert selvhjelpsgruppene.

Siden 2015 har Angelica Køhalmi Nielsen startet opp i alt 11 grupper, også i etterkant av RPH. Angelica er ansatt i Virksomhet friskliv og mestring, og hun samarbeider med Fredrikstad bibliotek og Frivilligsentralen Fredrikstad om møtelokaler. I dag er det 4 aktive selvorganiserte selvhjelpsgrupper der.

Jeg får mange positive tilbakemeldinger. Alle som vil, er velkomne til å ta kontakt med meg om de ønsker mer informasjon om selvorganisert selvhjelp, eller ønsker å starte i en selvorganisert selvhjelpsgruppe. Dette kan være både folk som har fått hjelp via RPH, eller andre som opplever at de har problemer de ønsker å jobbe med sammen med andre, sier Angelica.

Angelica legger vekt på at det er nødvendig å håndtere eget livsproblem eller sykdom for å få det bedre i livet.

Ved å ta aktivt grep kan hver og en av oss få bedre livskvalitet, og komme oss igjennom hverdagen og få mestringsfølelse. Jeg ser at selvhjelpsgruppa blir en arena der folk føler samhørighet og etablerer trygge nettverk, der de får jobbet med vanskene sine, sier Angelica.

Selvhjelp Norge – en samarbeidspartner over hele landet

Selvhjelp Norge er et Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp som jobber på oppdrag fra Helsedirektoratet etter Nasjonal plan for selvhjelp. Visjonen for den nasjonale satsningen er at alle skal vite hva selvorganisert selvhjelp er, og hvordan de kan ta dette verktøyet i bruk når livsproblemer oppstår.

Fredrikstad kommune samarbeider med Selvhjelp Norge for at selvorganisert selvhjelp skal være en mulighet i Fredrikstad kommune.

Vi er glade for å samarbeide med Fredrikstad kommune om dette, og at de muliggjør selvorganisert selvhjelp lokalt. Vi kan gjøre mye selv for å håndtere vår egen livssituasjon bedre, det bor både mye erfaringskunnskap og krefter i oss alle, sier Kjersti Tandberg, daglig leder for distriktskontoret til Oslo, Akershus og Østfold i Selvhjelp Norge.

Hovedoppgaven til Selvhjelp Norge er å bidra til utvikling av selvhjelpsarbeidet lokalt. Selvhjelp Norge setter ikke i gang grupper selv og må derfor samarbeide med lokale krefter.

Selvhjelp Norge har hovedkontor i Oslo og sju distriktskontorer som er en faglig ressurs og samarbeidspartner i lokalmiljøene.