14,5 prosent av tiendeklassingene i Østfold med høyt fravær

– Bedre samspill mellom skole og hjem, og en mer spennende skolehverdag vil gi lavere fravær i grunnskolen, mener Tage Pettersen (H).

Utdanningsdirektoratet offentliggjorde nylig for første gang fraværstall fra grunnskolen. Statistikken viser at godt over 500 10.klassinger i Østfold – 14,5 prosent av elevene – var borte fra skolen 15 dager eller mer forrige skoleår.

– Vi vet at det kan være et bredt spekter av årsaker – alt fra helseårsaker og familiære forhold, til at skolene er for lite flinke til å følge opp elevene og sørge for en interessant skolehverdag. Det er avgjørende at hver enkelt elev opplever å bli sett, og at de som trenger det får større faglige utfordringer eller mer tilrettelagt undervisning, sier stortingsrepresentant Tage Pettersen (H).

Tror på mer dialog

Han mener det er bra tallene kommer ut i offentligheten, slik at de kan danne grunnlag for ytterligere handling.

– Mange av disse elevene vil gå igjen i frafallsstatistikken på videregående skole, og oppleve utenforskap både i vennekretsen og senere arbeidslivet. Derfor er det kjempeviktig å ta tak i denne utfordringen så tidlig som mulig.

– Samspillet mellom skole og hjem er den viktigste nøkkelen, Ved en tett dialog mellom skoleledelse, foresatte og elever blir det enklere å fange opp ulike utfordringer tidlig.

På landsbasis er det nærmere 9.000 10.klassinger, 14,6 prosent, som har et fravær på 15 dager eller mer. Østfold ligger altså rundt landsgjennomsnittet, uten at det beroliger Aps stortingsrepresentant Elise Bjørnebekk-Waagen.

– Kunnskapsministeren bør kreve at kommuner med høyt fravær har en klar plan for hvordan man skal redusere det, og en plikt til å følge opp elever med høyt fravær bedre. Man må sørge for god skoleledelse og at foreldrene engasjeres i elevenes hverdag, sier hun.

Ingen fraværsgrense

Bjørnebekk-Waagen ramser opp tidlig spesialpedagogisk innsats, styrking av skolehelsetjenesten og større plass til praktiske ferdigheter i alle fag som noen tiltak for å få bukt med fraværsproblematikken.

– Det handler om å ha sterke lag rundt eleven, og se hele mennesket. Hvis det er utfordringer på andre områder i livet er det ikke lett å fungere i en skolehverdag. Da må vi ha nok ansatte med kompetanse som har tid til å følge opp og se den enkelte, sier hun.

Verken Ap eller Høyre mener en fraværsgrense lik den som har blitt innført på videregående skole, er veien å gå.

– Det må heller tas tak i faglig innhold og kvalitet, slik at det blir mer interessant for elevene å være på skolen enn å bli hjemme, sier Pettersen.

– Med alle tiltakene som har blitt innført over år, og særlig de som ble innført nå i august (se faktaboks) for å heve kvaliteten i grunnskolen, blir det spennende å se hvordan dette vil slå ut på fraværsstatistikken, slutter han.