«Vil Fredrikstad kommune slå seg frivillig sammen med en kommune som er like eller mer dårlig stilt»

Har vi tilstrekkelig midler til god drift av skoler,barnehager og øvrige lovpålagte tjenester på Hvaler? spør Marita Wennevold Hollen, uavhengig vara kommunestyret Hvaler.

Marita Wennevold Hollen
medlem av Viken Høyre - uavhengig vara kommunestyret Hvaler

 

Det er nødvendig med strømforsyning til Hvaler. Dog, i de fleste andre kommuner graves det derimot ned i bakken. Hvorfor ikke på Hvaler? Hvorfor de miljøforurensende kolosser av monstermaster, i en kommune hvor alt skal bevares og for all del ikke ønsker større bedrifter eller næringsutvikling?Jada, økonomi er kjedelig - men viktig. Det henger nemlig sammen.

Et konferansehotell med 100–150 ansatte kunne generert millioninntekter til kommunen hvert eneste år via skatteinntekter fra nye beboere, insitament fra staten og synergier med allerede eksisterende næringer på Hvaler. Tilbakemeldinger av skisser/visualisering om et konferansehotell på Stokken, ble møtt med kritikk hvor stygt det var. Vel, det var kun et tankespill på tegnebrettet. Jeg vil vel påstå at monstermastene er et helt annet inngrep i naturen.

Inntektene ligger i nettopp slike prosjekter som f.eks. hotell med attraktiv beliggenhet. Det er næringsutvikling, som gir kommunen styrket økonomi og dermed handlingsrom. Investeringer fra private investorer som selv tar risikoen, benyttes til utvikling av et konferansehotell - ikke kommunens midler ved utvikling/bygging, som lett kan misforstås.

Meninger: «Hvaler kommune innvilget fire av ti dispensasjonssøknader i 2019»

Har vi noen handlingsrom i dag? Antar at det er totalt fraværende. Inntekter og kostnader danner grunnlaget for velferdstjenester og øvrige oppgaver en kommune skal kunne tilby. Ved dårligere økonomi, reduseres også velferdstjenestene. Det er urovekkende.

Hvorfor kan vi ikke ta riktige og gode valg? Trolig blir det enda mer utfordrende i årene som kommer. Dette grunnet svekket inntjening, økte kostnader og økt gjeld. En svært dårlig kombinasjon.

I en kommune som kun ønsker småskala-næring og bevaring, så må vi leve med det. Vi kan ikke ønske oss «ting», når vi ikke har råd. Heller ikke gode løsninger.

En av mine bekymringer er om vi skulle trenge flere sykehjemsplasser i fremtiden. Hva da? Det er som kjent flere eldre beboere i kommunen, og det er en grense hvor lenge man klarer seg selv. Har kommunen råd til å bygge tilstrekkelig ut etter behov med egne midler?

Har kommunen mulighet til å øke gjelden? Privatisering på Hvaler er jo utelukket med rødgrønn styring. Våger vi da å bo her på våre eldre dager? Viser regnskapet at vi har råd til spleiselag med fylket om nye strekningen med sykkelveier? Har vi tilstrekkelig midler til god drift av skoler/barnehager og øvrige lovpålagte tjenester? Hva med nok midler til hjemmesykepleien? Svært mange er avhengige av de. Svarer er: neppe!

Les også: Hvaler kommune ble ikke informert om nedlagt studie

De fleste virksomhetene i kommunen har større merforbruk, dvs. de går med underskudd. I kommende Formannskap og deretter Kommunestyret, fremlegges kommunens Årsregnskap for 2019. Jeg kan love at det er lite lystig tallmateriale. Det forteller oss hvorfor Hvaler kommune ikke har handlingsrom til å gjennomføre gode løsningene vi ønsker oss her. Tallene er fra før Covid-19 - selvom det i regnskapsdokumentene står at Covid-19 har hatt innvirkning. Det hadde vært fint å få en forklaring på det, da landet stengte ned først 12.mars 2020. Ikke 2019.

Driftsinntekter er langt under anbefalt nivå for sunn kommuneøkonomi:

- Høy andel netto lånegjeld 105,5 prosent. 

- Disposisjonsfondet redusert til kr 30.000 mill ved årsskiftet, trolig redusert ytterligere pr dags dato. Tviler på at fondet er styrket i 2019/20.

Tillater meg å sitere direkte fra Årsregnskapet for 2019: «Av Endelig Årsregnskap 2019 netto lånegjeld som andel av brutto driftsinntekter for Hvaler og sammenlignbare kommuner de siste 4 årene. Hvalers andel av netto lånegjeldviser en kraftigere vekst enn resten av kommune-Norge. -Netto driftsresultat utgjør ca -4,1 prosent av sum driftsinntekter og er langt unna anbefalt nivå for sunn kommuneøkonomi,  - (1,75 %).»

Videre : - netto lånegjeld som andel av brutto driftsinntekter for Hvaler og sammenlignbare kommuner de siste fire årene. Hvalers andel av netto lånegjeld viser en noe kraftigere vekst enn resten av kommune-Norge:

- Hvaler 105,5 prosent. 

-Viken Østfold 73,2 prosent. 

Kanskje en idé å avhende/selge kommunal eiendom, frigi midler og leie istedet? Selg Rådhuset, få en utvikler på saken som bygger kontoret og leiligheter. Administrasjonen kan leie lokaler der. Frigitte midler vil gi bedre handlingsrom.  Forbedring av kommunens økonomi skal ikke skje via økt eiendomsskatt på bolig og kanskje næring - sistnevnte er fritatt i dag. Fra sentralt hold er eiendomsskatt ment brukt til investeringer som skole, sykehjem etc., ikke til drift av kommunen.

En snuoperasjon er nå langt på overtid. Vil Fredrikstad kommune som selv sliter økonomisk, slå seg frivillig sammen med en kommune som er like eller mer dårlig stilt? Robek lurer i bakgrunnen. Det må handles.

Fikk du med deg denne? Hvaler får sin egen «Atlanterhavsvei» (+)