«Vi trenger samhold og fellesskap for å løse krisa»

Det har vært ei tøff og slitsom tid for alle som arbeider i helsevesenet vårt, og det kommer til å bli tunge tak i tida framover også. Vi i Fagforbundet er utrolig stolte av dere alle sammen!

Kristine Bjella Stavn
Regionsleder, Fagforbundet Viken

 

Koronakrisa har vist oss at vi trenger fellesskapet og sterke, offentlige helse- og velferdstjenester. Den seinere tida har vi sett at land som vanligvis hyller privatisering av offentlige tjenester og salg av statlig eiendom, plutselig går bort fra dette. I USA ber desperate delstatsguvernører om at produksjonen av medisinsk beskyttelsesutstyr skal nasjonaliseres, og noen ønsker å beslaglegge respiratorer fra private sykehus. Italia nasjonaliserer det kriserammede flyselskapet Alitalia, mens staten midlertidig overtar viktige deler av den privatiserte jernbanedriften i Storbritannia. Samtidig er det dessverre mange eksempler på at pengeboka avgjør hvor god helsehjelp folk får, i land der sykehus og andre helsetjenester drives av private selskaper.

Fagbevegelsens mål har helt fra da den ble grunnlagt vært å bygge sterke og gode felleskap som sikrer at alle blir ivaretatt og gis muligheter til å leve gode liv, uansett ståsted. Våre grunnleggende verdier har vært avgjørende for å bygge velferdsstaten. Når vi i dag ser hvor viktig samhold og en sterk offentlig sektor er, ønsker vi å hegne om velferdsstaten og forsterke den på flere områder hvor profittmotiv settes foran innbyggernes velferd.

Vi har de senere årene opplevd en dreining i synet på hvilke oppgaver det offentlige bør løse og vi har ofte måtte kjempe mot krefter som mener at felleskapet bør løse så lite så mulig.

I Norge og verden ser vi tydeligere enn noen gang hvor viktig en sterk stat med en offentlig helsetjeneste er. Alle har lik rett til helsehjelp. Samtidig har vi et helsevesen som har omstilt seg lynraskt etter at pandemien nådde oss. Nærmest over natta har legevakter endret sine rutiner, sykehjem og sykehus har lagt om driften selv om dette er svært sammensatte organisasjoner.

De ansatte i helsevesenet får velfortjent takk fra hele folket, fordi de nå må jobbe mye – og ikke minst fordi de står i første linje i behandlingen av koronapasienter, med fare for selv å bli smittet. Det er fellesskapsfølelsen, lojaliteten og faget som får de som står i første rekke til å stå på for samfunnet. Det er deres ønske om å hjelpe og tilliten til hverandre som gjør dette mulig. Denne krisa har gjort det helt tydelig for alle at vi er avhengige av flere yrkesgrupper for at helsevesenet skal fungere. Nå ser vi klart at også renholdere, kokker, vektere, portører og vaskeriansatte med flere har samfunnskritiske jobber. Endelig opplever vi at Fagforbundets mantra om at disse yrkesgruppene er en like viktig del av helsevesenet som de som jobber direkte mot pasientene, blir synlig for alle.

Meninger: «Situasjonen for menneskene i flyktningleiren Moria på Lesvos har gått fra vondt til verre»

Det har vært ei tøff og slitsom tid for alle som arbeider i helsevesenet vårt, og det kommer til å bli tunge tak i tida framover også. Vi i Fagforbundet er utrolig stolte av dere alle sammen!

Ofte hører vi at offentlige organisasjoner og ansatte er vanskelig å omstille. Sjelden eller aldri har en slik påstand vært mer misvisende enn nå. Offentlige tjenester har raskt lagt om driften, og ansatte i tjenestene har godtatt nye arbeidsoppgaver og endrede arbeidsvilkår.

Vi står i en krise som virkelig viser verdien av det vi med stolthet omtaler som «Den norske modellen», samarbeidet mellom fagbevegelsen, arbeidsgiverne og myndighetene. Det har blitt inngått en rekke avtaler mellom partene for å løse problemene vi møter i denne ekstraordinære situasjonen. På mange arbeidsplasser er det et enda tettere samarbeid mellom arbeidsgiverne og de tillitsvalgte, og ved flere steder deltar tillitsvalgte aktivt i kriseledelsen.

Regjeringen og partiene på Stortinget har samarbeidet med partene i arbeidslivet om tiltak og lovendringer som skal komme oss gjennom koronakrisa, både for å stoppe smitten og for å få hjulene i økonomien i gang igjen. Vi i Fagforbundet er helt overbevist om at «Den norske modellen», eller «supermodellen» som vi betegner den, er en av de største styrkene til Norge, særlig i krisetider som vi er inne i nå.

Fagforbundets kjerneverdier er omtanke, solidaritet og samhold. Dette er verdier mange virkelig kjenner betydningen av i disse dager. Stadig flere ser at vi trenger sterke felleskap for å løse den enkeltes og felleskapets utfordringer. Nå og i tida framover er det viktigere enn noen gang at arbeidsfolk organiserer seg og står sammen!

Meninger: «Bruk de permitterte, og vær nøye med HMS-arbeidet»