«Vi har gjort Hvaler bedre!»

Hvaler Arbeiderparti holder det vi lover, vi har fått gjennomslag for mye og vi mener at Hvaler best vil være tjent med en endring nå. Hvaler trenger et rødgrønt styre for fremtiden, skriver Mona Vauger.

Mona Vauger
Ordfører-kandidat Hvaler Arbeiderparti

Nå nærmer det seg den dagen da du skal velge hvilket parti du skal stemme på Hvaler. Hvaler Arbeiderparti har vedtatt et flott program som inneholder alt vi vil jobbe for i den kommende perioden. Hvaler Arbeiderparti har gått i bresjen for tøffe avgjørelser som var nødvendig for kommunen vår, bla annet har vi rød-grønne og Høyre tatt ansvar og sørget for en bærekraftig kommuneøkonomi.

Etter 12 år i opposisjon er det nå også tid for en oppsummering og en gjennomgang av saker som Hvaler Arbeiderparti har fremmet og fått gjennomslag for i årene som har gått. Det er jo ofte også slik at store omfattende endringer tar tid å sette ut vi virkeligheten. Derfor kan det også være helt i orden å minne om at under de fire rød-grønne årene frem til 2007 ble det fattet vedtak om store endringer som å etablere Nasjonalparken, Bystranda og gang og sykkelvei fra Hauge til Utgårdskilen.

LES OGSÅ: Fredrik (19) drar i gang musikal på Hvaler

Heldigvis har vi mange kloke hoder i Hvaler kommunestyre som stort sett er enige om veldig mye, gode ideer og forslag får ofte flertall. Da Hvaler Arbeiderparti i 2012 fremmet forslaget om å legge høyspent i bakken over Stokken som fundament for gang og sykkelvei, var det noe som et enstemmig kommunestyre ville være med på. I dag har vi en reguleringsplan og snart bygges sykkelveien!

Her er noen av forslagene Hvaler Arbeiderparti har jobbet med og fått flertall for denne perioden:

 • Oppstart av et prosjekt for å få ungdom inn i eldreomsorgen gjennom sommerjobb på Dypedalsåsen

 • Fremmet forslag om at Hvaler må delta i ØAS. Østfolds nye avfallsorteringsanlegg. Dette vil få stor betydning for hvordan du og jeg skal sortere søppelet vårt i fremtiden.

 • Fremmet forslaget om å ta inn nye store næringsarealer i Utgårdskilen, som nå er vedtatt i ny kommuneplan.

 • Vi har hele tiden jobbet for småskala næring (de som lykkes på Hvaler i dag) og stedstypisk næring, som nå ligger vedtatt som en tydelig strategi i næringsplanen

 • Stoppet pukkverket på Kirkøy. Sørget for at det fortsatt er næringsområde i kommuneplanen og ikke masseuttaks-område.

 • Parkeringsplass for allmenheten og brettseglere i Ørekroken

 • Krav om utsettingsrampe til småbåter for allmennheten ved regulering av større båt-anlegg.

 • Fremmet forslag om gjennomgang av ikke registrerte/ulovlige tilkoplinger på vann og avløp. Resultatet ga millioner i ekstra inntekter, og lavere avgifter for deg og meg.

 • Satt av penger i budsjettene til ulovlighetsoppfølging.

 • Aktiv deltager og en drivkraft for å sikre fortsatt fergedrift til Østre øyer. Bidratt gjennom fylkespolitikken til fergepriser som fastboende kan leve med. Vi har også fått gjennomslag for at bøndene kan frakte grovfôr gratis med ferja.

 • Laget skisse til ny trase for Fylkesveien gjennom Svanekil, det ligger nå i forslag til kommuneplan.

 • En tydelig forkjemper for naturverdiene på Hvaler og fri ferdsel i veldig mange saker.

 • Vi har hatt mer penger i våre budsjetter til skole og eldreomsorg. (Men ikke fått flertall for dette)

 • Alltid vært en forkjemper for å beholde boplikten. Vi har sørget for at boplikten også gjelder for ubebygde boligtomter og nye byggefelt.

 • Gitt utrykk gjennom flere vedtak at ny hyttebygging og «snikprivatisering» av hytter i strandsonen kamuflert som næring er noe vi ikke ha.

 • Ført en restriktiv utbyggingspolitikk for å fremme naturverdier og fri ferdsel.

 • Fremmet innsigelse (stopp) til den første reguleringsplanen for mudring i farleden til Borg havn. Resultatet ble en ny plan som fant bedre egnede deponi-områder, mindre forurensning og bedre kontroll av anleggsarbeidet.

 • Vi fikk fikk gjennomslag for få slutt på sommerparkering på Floren skole og et nytt gjerde mellom skolegård og fylkesvegen.

 • Vi har sørget for å starte opp en utredning om en frivillighetssentral på Hvaler.

 • Kjempet for å bevare Pikesten fyr på Brattestø

 • Kjempet for den store museumsbrygga skal få stå.

 • Kjempet for fri ferdsel at alle skal ha tilgang til Bølingshavn og rettferdig regulering av båplasser på kommunens arealer.

 • Vi har sørget for pendlerparkering i Ødegårdskilen.

 • Vi har satt i gang arbeid for å regulere fortau langs Storveien fra Kiwi og ned til Torvet på Skjærhalden

 • Vi har kjempet for at ansatte i Hvaler kommune fortsatt skal ha betalt spisepause fordi det gir bedre tjenester ved at ansatte er tilstede på arbeidsplassen hele dagen og det blir faktisk dyrere å innføre ordningen.

 • Vi fikk flertall for å behandle saken på nytt om fritak for plankrav slik at det kan bygges flere båplasser i Utgårdskilen.

 • Som alle vet så har vi kjempet hardt for å beholde barneskolene på Floren og Åttekanten. Den kampen tapte vi dessverre.

Hvaler Arbeiderparti holder det vi lover, vi har fått gjennomslag for mye og vi mener at Hvaler best vil være tjent med en endring nå. Hvaler trenger et rødgrønt styre for fremtiden.

DEBATT:
La dette bli plukkesommeren din!
Vår viktigste oppgave er å legge til rette for god livskvalitet og folkehelse for alle på Hvaler
«Svært gledelig at sykefraværet ved Dypedalsåsen sykehjem er kraftig redusert»