«Unge som slåss og filmer»

Fenomenet, også kalt «beefing», er ikke nytt, men det er viktig at det nå settes større fokus på dette, skriver Victor Kristiansen.

Victor Kristiansen (Ap)
leder oppvekstutvalget Fredrikstad kommune

 

I mediebildet den siste tiden er det dokumentert flere saker der ungdom avtaler slåsskamper, filmer og legger ut videoer på snapchat, Instagram og andre sosiale medier. Fenomenet, også kalt «beefing», er ikke nytt, men det er viktig at det nå settes større fokus på dette. Slåsskampene deles mellom ungdom, og det sitter trolig langt inne å være den som sladrer til voksne.

Enda mer alvorlig blir det når jeg leser om slåsskamper som foregår foran øynene på SFO-barn, som ved Trara skole, om mye uro ved Haugeåsen ungdomsskole i høst og at politiet melder om at elever helt ned på barnetrinnet er involvert flere steder i Østfold.

Alle gode krefter må fortsette å spille på lag. Barn og unge kan i et øyeblikks ubetenksomhet gjøre noe som er ødeleggende for andres og egen framtid.

Ungdata 2019, der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det og hva de driver med på fritida, rapporterer om en svak økning generelt i Fredrikstad og Norge i forekomst av atferdsproblemer og ungdomskriminalitet (blant annet knyttet til rus og vold). Det er kjent at barn og unges fritid er svært kjønnsdelt og gjengvold knyttes nærmest utelukkende til gutter. Ungdom og kjønn var nettopp tema på årets Ungdatakonferanse i Oslo 13. november.

I Fredrikstad kommune har vi et tett og godt samarbeid mellom politiet og skolene. Dette gjelder både videregående og barne- og ungdomsskoler og de forskjellige virksomhetene som er i kontakt med ungdommene. Det er den langsiktige innsatsen som gjøres hver dag som endrer situasjonen til det bedre.

Leder: «Sykehjem-beboerne Fredrikstad glemte»

Politiet har over lang tid jobbet tett inn mot både skoler og foreldre for å informere og forebygge, men melder at de har mindre mulighet nå til å være ute på skolene å jobbe forebyggende som de gjorde tidligere. Dette er nok en direkte konsekvens av politireformen. Når det er sagt, har politiet gjort en kjempejobb på Glemmen og Frederik II det siste halve året når det gjelder rus og ungdomskriminalitet. Politiet er også ute på en del av grunnskolene i Fredrikstad. Det er dessverre kapasitetsutfordringer når det gjelder tid til patruljering samt tilgjengelighet på 02800 (henvendelser som ikke er en nødsituasjon).

FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg, valgt av foreldrene på hver skole) er også en viktig samarbeidspartner. Natteravning er et godt gammelt tiltak som gir voksen tilstedeværelse i nærmiljø og sentrum, der FAUene involveres.

Vi vet at episodene får ringvirkninger inn i skolemiljøet og at skolene ofte har god oversikt over hva som skjer. Temaet ble tatt opp på virksomhetsledermøte med rektorene 11. november.  

På lang sikt er selvfølgelig forebyggende arbeid mot vold, fokus på nettvett og informasjon til både elever og foreldre om dette sentralt. Dette ivaretas allerede godt av skolene når det gjelder elevrettede opplegg, og Foreldrekompasset jobber med hvordan vi kan formidle slik informasjon til foresatte på en god måte – blant annet gjennom foreldremøter. Spesielt Nettvett blant barn og voksne er svært viktig. Foresatte har et stort ansvar når det gjelder å respektere aldersgrenser på nett og holde seg oppdatert på hva som foregår der.

Leserbrev: «Heia yrkes-elevene – Fredrikstad og Norge trenger dere!»

Ungdomsteamet og fritidsklubbene er også viktige moment i en helhetlig satsing. Førstnevnte jobber med ungdom i alderen 12-17 år og forebygging av alle typer psyko-sosiale problemer. Flertallspartiene i Bystyret har også programfestet å opprette et eget barneteam i Fredrikstad.

Som leder av oppvekstutvalget anser jeg det som viktig å få en rask kartlegging av bildet som tegnes og om det er nye og flere tiltak som bør iverksettes fra kommunens side og koordinert og på tvers i samarbeid med andre.

På bakgrunn av ovenstående har jeg meldt inn ønske om at saken settes på dagsorden i Politirådet 20. november (her møter ordfører, utvalgsledere, politiet m.fl.). Jeg vil også be om at oppvekstutvalget orienteres om situasjonen og arbeidet i sitt møte 11. desember.