«Synd for Fredrikstads befolkning at politikerne som styrer ikke er villig til å prøve ut nye veier»

Kommunen eier 266 formålsbygg (f.eks. skoler, barnehager og sykehjem) og 1.100 kommunale boliger. Verdien er anslått til elleve milliarder kroner.

Gretha Thuen
Bystyrerepresentant Høyre

 

Mye av kommunens bygningsmasse er i dårlig forfatning som følge av mangelfullt vedlikehold over mange år. Dette er i ferd med å bli en betydelig utfordring både for de som bruker bygningene og for kommunens økonomi.

Det er ikke småtteri vi her snakker om: Kommunen eier 266 formålsbygg (f.eks. skoler, barnehager og sykehjem) og 1.100 kommunale boliger. Verdien er anslått til elleve milliarder kroner.

Alle er enige om at det bør bygges mindre nytt og gjenbrukes mer. Dårlig vedlikehold fører til det motsatte. Moderne og miljøriktige bygninger er mer teknisk kompliserte enn de gamle. Det er mye som skal overvåkes og etterses daglig for at funksjonaliteten skal opprettholdes. Tenk hvilken stor forskjell god ventilasjon kan gjøre for inneklima, gitt godt vedlikehold og riktig bruk.

Men dette er ikke nok alene, bygninger er helt sentrale i all klima-, energi- og miljøpolitikk. 40 prosent av vårt totale energiforbruk er knyttet til bygging og bruken av bygninger. Forvaltningen av vår enorme bygningsmasse er derfor viktig av mange gode grunner.

Et bygg som vedlikeholdes godt bør kunne brukes i 70 år, i motsatt fall kanskje bare i 30 år. Problemstillingen er ikke ukjent i kommunesektoren. Derfor har mange kommuner valgt å etablere kommunale eiendomsforetak med følgende målsetninger for øye:

- Å stille med hensiktsmessige bygg som kommunen kan bruke for å utføre sine forskjellige oppgaver og tjenester til innbyggerne.

- Bevare eller øke verdien i eiendomsmassen og å sørge for profesjonalitet og effektivitet i forvaltning og drift av eiendomsmassen.

- Etterstrebe lave utslipp av klimagasser fra boligmassen.

Debatt: «En arealplan for hele Fredrikstad – Ap har en tro på politisk styring som er fremmed for meg»

For Høyre går veien til bedre eiendomsforvaltning gjennom å etablere et kommunalt eiendomsselskap med klart ansvar og klart mandat. Dette vil være til god hjelp om kommunen skal lykkes med det grønne skiftet.

Dernest må vi binde oss selv til masta ved at alle virksomheter i kommunen må betale husleie som vil gi eiendomsselskapet en god økonomisk plattform til å drive god forvaltning og vedlikehold.

Flertallet i Fredrikstad bystyre ønsket ikke å etablere kommunalt eiendomsselskap. Det er utrolig synd for Fredrikstads befolkning at politikerne som styrer Fredrikstad ikke er villig til å prøve ut nye veier som har ført frem i sammenlignbare kommuner.