«Statliggjøring av skatteinnkreving vil svekke inntektene og budsjettkontroll i kommunene»

Fagforbundet Østfold er sterkt imot at regjeringa overfører skatteoppkrevingen fra kommunene til staten.

Oddbjørg Strømme                                                               
Regionleder Fagforbundet Østfold

Birgit Lunde Kristiansen                                                                             
Leder yrkesseksjon kontor og adm. Fagforbundet Østfold

 

Dagens flertallsregjering foreslår i statsbudsjettet for 2020 å overføre skatteoppkrevingen fra kommune til stat. De velger å overse at skatteoppkrevingen i kommunene er viktig og lønnsom i både små og store kommuner for å bevare og utvikle et seriøst og hvitt arbeidsliv.

227 lokale skattekontor skal nedlegges og de kommunale stillingene skal overføres til staten og fordeles på 56 regionale kontorer. Det argumenteres for at man over tid vil kunne redusere antall ansatte med minst 429 årsverk og spare statskassen for flere hundre millioner kroner.

Fagforbundet Østfold er sterkt imot at regjeringa overfører skatteoppkrevingen fra kommunene til staten.

Leder: «Politi, domstol og skatteoppkreving – kan alt løses fra Grålum?»

Det er allerede effektivisert mye på skatteoppkreverområdet, og antall kontorer og årsverk er kraftig redusert, senest i 2018 med en reduksjon fra 288 til 227 kontorer. Disse resultatene er oppnådd ved hjelp av ny teknologi og kommunalt samarbeid om skatteoppkreveroppgavene. Samarbeidet har gitt praktiske og effektive løsninger, hvor det fortsatt er nærhet til skattyterne og de kommunale styringsinstanser.

Fagforbundet har over 400 medlemmer som vil berøres av dette forslaget. Fagforbundet er urolige for arbeidsplassene til disse medlemmene. Dette er medlemmer som er lønnsomme ansatte for velferdsstaten. Disse ansatte må verdsettes og ivaretas.

Denne sentraliseringen er etter Fagforbundets mening ikke lønnsom. Dette vil medføre at skatteoppkrevers nærhet til skatteyter blir borte. Det blir vanskeligere å ha oversikt og god kommunikasjon med både lokale bedrifter og innbyggere forøvrig. Dette vil kunne gi dårligere velferdstjenester i kommunene.

Suksessen bak den norske skatteinnkrevingen bunner i tett kontakt med innbyggerne gjennom lokal tilstedeværelse. Lokal kunnskap om skattespørsmål er avgjørende for å oppnå gode resultater både for innbyggere og skatteoppkrever. Denne statliggjøringen vil medføre at man svekker inntekter og budsjettkontroll i kommunene.

Fagforbundet Østfold ber de folkevalgte og politiske partiene i Østfold påvirke til et flertall i Stortinget mot en overføring av skatteinnkrevingen til staten.

Les også: – De holder faenskap med alle mennesker, og jeg kommer aldri til å betale skatt her i landet