«Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne: Ikke korrekt informasjon fra ordfører Nygård»

Det kan være at ordfører i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård, er feilsitert – men det er uansett uheldig at det skapes et feilaktig bilde av Rådets meninger og uttalelser.

Karianne Hjørnevik Nes
Leder for rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

 

Ordfører Nygård hevder i Demokraten 23.4 at Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ikke hadde innvendinger om forslaget til å omgjøre Furutun til avlastningssenter da saken var oppe i Rådet i juni 2018. Dette er en påstand som ikke medfører riktighet. Rådet sier i sin uttalelse fra dette møtet tvert imot at det har sterke innvendinger mot innsparingene som er foreslått i seksjon helse og velferd i handlingsplanen. 

Les også: Interesseorganisasjoner kritiske til Furutun-prosjektet (Demokraten+)

Det er også viktig i denne saken å skille mellom de to ulike forslagene:
1. Å flytte Kieråsen avlastning til Furutun, noe Rådet støtter og anbefaler.
2. Det sist foreslåtte og kontroversielle tiltaket som innebærer å flytte samtlige avlastningstilbud til Furutun. Rådet er enstemmige i å fraråde å samle alle avlastningstilbud på Furutun. 

Det kan være at ordfører er feilsitert, men det er uansett uheldig at det skapes et feilaktig bilde av Rådets meninger og uttalelser. For ordens skyld - hele Rådets uttalelse fra juni 2018 er gjengitt under.

Det er viktig å være klar over at Rådet helt fra oktober 2018 og fram til siste møte har etterlyst medvirkning om utvikling av Furutunsaken i tråd med forskrift om Rådets funksjon. Denne sier at rådet skal komme inn så tidlig som mulig i saksbehandlingen, slik at Rådet kan påvirke endelig resultat.  Å få saken til behandling rett før endelig vedtak skal fattes, er ikke i tråd med prinsippet om «så tidlig som mulig». Dette er ingen umulighet: Flere kommuner har gode systemer som sikrer Rådene medvirkning så tidlig som mulig. 

Det er også viktig å være klar over at i den samme handlingsplanen som bystyret vedtok i 2018 ligger mange flere kontroversielle tiltak som administrasjonen jobber videre med. Rådet har også etterspurt medvirkning i disse sakene, foreløpig uten resultat. 

Fikk du med deg denne? – Da Henrik løp rett opp i armene mine første gang vi møttes, var jeg solgt (+)

Det er mitt håp at vi sammen kan skape gode og effektive tjenester og tilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne i tråd med  nasjonal politikk og FN konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Men da må Rådet få mulighet til å medvirke tidligere enn praksis har vært i denne saken. 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes uttalelse 04.06.2018: 

Det er viktig og flott at kommunen nå framover vil basere seg på økonomisk bærekraft, sosial bærekraft og miljømessig bærekraft. Særlig sosial bærekraft vil være viktig for våre målgrupper. Rapporten fra Agenda Kaupang, som ligger til grunn for økonomiplanen, har ikke vært til orientering i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Hovedutfordringen i behandlingen med økonomiplanen er at kommunen mangler mål og ambisjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Fredrikstad. Siden man mangler mål blir det vanskelig å vurdere konsekvenser og se helhetlig på tiltak til innsparinger. En strategi med konkrete mål hadde bidratt til å balansere hensynet mellom sosial og økonomisk bærekraft. 

Rådet har sterke innvendinger mot innsparinger i seksjonene Utdanning og oppvekst og Helse og velferd. Dette gjelder spesielt for tjenester til funksjonshemmede. Rådet får signaler fra brukere på at kvaliteten og saksbehandlingen på tjenester til funksjonshemmede ikke er tilfredsstillende og i tråd med nasjonale målsettinger. 

Konkrete innspill: 

Seksjon for Utdanning og oppvekst: 

Forslaget om å redusere tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne etter barnehageloven §19 g er sterkt betenkelig gitt den store oppmerksomheten som er knyttet til spesialundervisning og tidlig innsats. På nasjonalt nivå dreier diskusjonen seg om hvordan rettigheter skal ivaretas og målsettinger oppnås. Man må forvente at kommunen er offensive og ivaretar barns behov for spesialundervisning. Det vises til kommunedelplan for Utdanning og oppvekst hvor det er mål om tidlig innsats. Det er et stort behov for utredning og utvikling innenfor feltet spesialundervisning og rådet ber om å få medvirke når prinsipper og kriterier for utredningen skal fastlegges. Rådet er bekymret for at tiltak 9: barnevern: Bruke statens tiltak i stedet for å kjøpe privat vil få negativ innvirkning på barna, og kan få alvorlige konsekvenser for funksjonsevnen i voksenlivet. 

Seksjon for Helse og velferd: 

Målsettingene om likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne må ligge fast for politikernes behandling av økonomiplanen. Det mangler ikke på rapporter som viser at det er store utfordringer knyttet til gapet mellom målsettinger og virkelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rapporten på lik linje, har særlig dokumentert hvordan situasjonen er for mennesker med utviklingshemming.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne vil sterkt fraråde tiltakene om å endre boligstrukturen til mennesker med nedsatt funksjonsevne. I vedlegget angis det å endre til 12 boenheter. Husbankens norm er 6 boenheter, andre organisasjoner anbefaler 4-5 boenheter. Begrunnelse for dette er vel dokumentert, ikke minst i Husbanken. Rådet ber også politikerne særskilt behandle gratis SFO for barn med nedsatt funksjonsevne 5.-7. trinn og egenbetaling for kommunale tjenester. Rådet er også bekymret for status for avlastning og arbeid for mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommunen. Her vil den planlagte planen for likeverd og levekår være viktig.    

Leserbrev: «Jeg kjørte min kjære til Sykehuset Østfold Kalnes og ventet i bilen utenfor i sju timer»