«Organisering av Hvaler kommune»

DEBATT: Jeg er også en klar tilhenger av at en størst mulig andel av ressursene skal gå til direkte tjenesteyting, skriver Bjarte Bjønnes i partiet Hvaler Styrbord.

Bjarte Bjønnes
Ordførerkandidat Hvaler Styrbord

Hvaler Styrbord registrer avisoppslag i Fredrikstad Blad og på debattsiden i Demokraten knyttet til trusler om kutt i antall sjefer og mindre penger til administrasjonen. Det blir imidlertid en feil fremstilling å presentere dette som noe nytt. Som ordfører Eivind Borge riktig poengterer ble det i budsjettarbeidet for snart to år siden fremlagt et budsjett fra borgerlig side som inneholdt blant annet følgende:

«Ettersom Hvaler kommune nå har valgt å være «frivillig liten» forventes det at rådmannen setter i gang omfattende tiltak innenfor kostnadsreduksjon av driften innen 2020. Partiene forventer at rådmannen ser på ledelsesstruktur, arbeidsrutiner, møtestruktur og tilstedeværelsen til lederne i kommunen».

Ansettelser, opprettelse og frafall av stillinger er per i dag en delegert oppgave til rådmannen(kommunedirektøren). Gjennom nevnte budsjettbehandling ble det imidlertid gitt et tydelig signal fra flertallet i kommunestyret, og jeg tror også et samlet kommunestyre ønsker en så slank og effektiv organisasjon som mulig. Det er gode grunner for å flytte ansvar langt ned i organisasjonen. Kjennetegn ved en flat organisasjon er at den enkelte virksomhetsleder har ansvar for personal, økonomi og fag. Slik fungerer Hvaler i dag.

Det er, kanskje spesielt i disse valgkamptider, passende å si at alle ressurser skal brukes til direkte tjenesteyting, og administrasjon av det omfang som det nå legges opp til burde det ikke være behov for. Jeg er også en klar tilhenger av at en størst mulig andel av ressursene skal gå til direkte tjenesteyting. Det en imidlertid må være klar over er at norske kommuner står overfor et rivende utviklingsbehov i sitt tjenestedesign. I denne sammenheng må det avsettes noe midler til dette formålet. Hvorvidt det er behov for ansettelser som Ap bemerker i sin interpellasjon kan det åpenbart være behov for å diskutere. En bredere redegjørelse slik jeg oppfatter intensjonen i Ap sin interpellasjon kan synes fornuftig.

Uten å gå i detalj kan det av og til være fornuftig å se og lære av andre. Det foreligger for eksempel en rapport utarbeidet for KS for noen år tilbake som så på organisasjonsstruktur i seks ulike kommuner av varierende størrelse. Denne rapporten anga en anbefaling om tre toppledere for en kommune med 5.000 innbyggere. Dette er mindre enn omfanget Hvaler kommune ser ut til å bevege seg mot nå.

Hvaler Høyre har i tidligere fremtoning vært mest opptatt av å styrke kommunen sin inntektsside. Dette er naturligvis viktig. Det er dog gledelig å se at Høyre, etter Hvaler Styrbord sitt innlegg angående fremtidig tjenestedesign og fokus på kostnader tidligere i mai, også har kommet etter og setter fokus på kommunens utgiftsside. Vi ønsker og håper at inntektssiden strekker seg «mot himmelen». Vi må imidlertid ha en plan B, og det å være kostnadsbevisst er en god ide.

LES OGSÅ: Fagforbundet oppdaget renholdskonkurrent på Facebook (Demokraten+)