«Miljøpartiet De Grønne ønsker ikke vindmøller på Øra»

Øra naturreservat er et fredet område som trenger all den beskyttelsen det kan få, både for å ta vare på en rekke truede fuglearter, men også for mangfoldet som helhet.

Erik Skauen
Gruppeleder Miljøpartiet De Grønne

 

Utfordringene med menneskeskapt klimaendringer må vi klare å løse parallelt med en annen like akutt krise som er tap av naturmangfoldet. Siden 1970 og frem til nå er nærmere 70 prosent av mangfoldet redusert. Dette er en særdeles alvorlig situasjon. Vår eksistens er helt avhengig av natur. Erfaringer vi har sett fra andre steder, eksempelvis fra Brevanger viser at fugl og vindmøller passer dårlig sammen. Derfor tror vi at vindmøller på Øra er svært uheldig for naturmangfoldet.

Derimot applauderer De Grønne Borg havn for å ville satse mer på fornybar energi, fordi vi må kutte mer utslipp, også i Fredrikstad. Men samtidig som vi skal kutte utslipp, må vi ha tunga rett i munn og ikke ta med naturen i dragsuget. Vi kan ikke rasere natur, som igjen fører til redusert naturmangfold. Det er nemlig slik at hovedgrunnen til redusert naturmangfold, er ødeleggelse av natur. 

Styringspartiene i Fredrikstad kommune har bestemt at vi skal jobbe godt med tiltak som øker det biologiske mangfoldet. Med et slikt fokus synes vi derfor at vindmøller helt opptil Norges største våtmarksområde en dårlig ide. Vi i De Grønne er svært skeptiske til en mulig slik etablering.

Øra naturreservat er et internasjonalt fredet område gjennom Ramsar konvensjonen. Slike våtmarksområder er unike og har et rikt naturmangfold. Her finnes en rik insektsfauna, flere unike naturtyper og et rikt fugleliv. Vindmøller kan i mange tilfeller være svært uheldig for insekter og fugler. Både for arter som oppholder seg i lengre perioder i våtmarksområdet, men også for fugler som er på trekk. Flere arter har årlig trekkruter langs Glommavassdraget og de som kanskje er mest sårbare er arter som trekker om natten, som riksefugler, vadefugler, troster og sangere. Disse er utpregede natt-trekkere. Flere av disse er allerede på rødliste og er enten fåtallige eller direkte utrydningstruet i Norge. 

Leserbrev: «Jeg savner deg i Ordføreroppropet mot vindkraft, Jon-Ivar Nygård»

For Miljøpartiet De Grønne blir derfor «føre-var-prinsippet» helt avgjørende for hvordan vi ser på denne saken og i dette tilfellet mener vi at vi bør trå særdeles varsomt.

Øra er et næringsområde der det allerede produseres energi. Området som helhet har både prosessindustri, energiproduksjon og havnetransport og dette er en utrolig god miks for å utvikle mer sikluærøkonomi og bli mer klimavennlige. Her er det stort potensiale.

Gjennom energisamarbeid og storstilt satsing på energikilder fra fjernvarme, solceller, biogass og mer tilgjengelig el fra nettet, bør vi kunne klare omstillingen uten å bruke vindmøller. Øra naturreservat er et fredet område som trenger all den beskyttelsen det kan få, både for å ta vare på en rekke truede fuglearter, men også for mangfoldet som helhet.

Les også: Natur og industri i skjønn forening i Gansrødbukta (+)