«MDGs konkrete innspill på tiltak rundt overvannsproblematikken er gledelig»

I tillegg til økte bevilgninger til utskiftninger i Fredrikstads vann- og avløpsnett er De Grønnes innspill verdt å lytte til, skriver Demokratens Tomm Pentz Pedersen.

Tomm Pentz Pedersen 
journalist og debattansvarlig

Miljøpartiet de grønne er nå representert i bystyret og formannskapet – det lover godt for et enda grønnere rødgrønt Fredrikstad. På leserbrevplass garanterer MDG-representantene Anne Skauen og Trond Løvereide at kommunens klimaplan skal få høy prioritet i partiet.

Planen som ble vedtatt i september er ambisiøs: Innen 2030 skal klimagassutslippene være redusert med minst 60 prosent og all personbilbruk være utslippsfri. Anleggsmaskiner, mindre maskiner og anleggsplasser skal være fossilfrie. Andelen som sykler, går eller reiser kollektivt til og fra jobb skal økes. Ved rehabilitering skal eksisterende bygg redusere energiforbruket. Redusert energiforbruk i nye kommunale bygg og nedgang i eksisterende. Innen fem år skal kommunen ha bygd minst to plusshus eller nesten-null-energibygg. Innen ti år skal 60 prosent av husholdningsavfallet og lignende avfall fra tjenesteytende næringer materialgjenvinnes.

Les også: «Klimatilpasning gir god kommuneøkonomi»

Fredrikstad kommunes klimaplan på 40 sider er solid og gjennomarbeidet. Hvorvidt man kommer til å innfri alle målene i løpet av tiårsperioden kan sikkert diskuteres – men gledelig nå er MDGs konkrete innspill på tiltak rundt overvannsproblematikken. Som flere grønne permeable flater (dekker som lar regnvannet renne rett ned), flere åpne bekker og grønne tak – noe som også vil bidra til et «mykere» og ikke minst grønnere bybilde.

Utskiftninger i Fredrikstads vann- og avløpsnett har pågått i flere år. Hvert år brukes det 140 millioner kroner – hvor en viktig oppgave er å skille kloakk og overvann. Med ødeleggelser og skader vi nå ser etter perioder med styrtregn er det ingen tvil om at økt innsats på skadeforebyggende tiltak er nødvendig – i første omgang betyr det økte bevilgninger til Teknisk drift avdeling vann og avløp.