«MDG Hvaler vil at naturen skal brukes»

Vi er imot å øke skipstrafikken med store båter gjennom nasjonalparken, skriver Halvor Torgersen.

Halvor Torgersen
styremedlem Hvaler MDG

 

Vi mener at det er gjennom aktiv bruk av naturen vi får en felles forståelse for å bevare naturens mangfold. Vi ønsker at alle innbyggere og tilreisende kan få muligheten til å ta i bruk naturen på Hvaler hele året. Stier som bevegelseshemmede kan bruke og attraktive områder for barn og unge. Lista må legges lavt for å få de unge ut og vekk fra skjermene. Det må tilrettelegges noe for å få til dette. Vi ønsker mer tur og kyststier for både gående og syklister, flere tilgangspunkter for sporløst og ikke motoriserte aktiviteter langs kystlinjen vår. Vi ønsker å legge til rette for miljøer som vil dykke, seile og surfe. Kanskje også et havbad som er åpent hele vinteren? Når naturen er noe man bruker og setter pris på så vil forståelsen for at dette er noe å ta vare på, øke.

Tilrettelegging for bruk vil sikre at vi her på Hvaler verdsetter den kraft og energi våre grønne lunger og friske havområder gir oss. Miljø og bærekraft settes før økonomi i den grønne ideologien. Vi vil benytte de naturgitte ressursene som finnes på Hvaler. Det betyr utmarksbeiting, jordbruk, skogbruk og fiske. Vi ser gjengroing og tap av landbruksarealer som en utfordring. Jordvern har vært god politikk på Hvaler, la oss fortsette med det slik at vi også fremover kan høste mer av naturens grøde. Fylkets landbruksavdeling har bidratt til at beiteområder er åpnet opp, den satsingen må fortsette.

Nasjonalparken er et stort pluss for oss alle. MDG er imot å øke skipstrafikken med store båter gjennom nasjonalparken, og motstandere av Borg havn prosjektet som vil medføre dumping av giftig mudder og økt skipstrafikk. Hvalers naturverdier må synliggjøres og presenteres ute i sitt naturlige element. Kystlinjene skal være tilgjengelige for alle uansett funksjonsnivå. Stier skal være uten stengsler og tilrettelagt for nødvendige fremkomstmidler for funksjonshemmede.

Les også: Miljøstrid om utvidelse av Borg Havn (Demokraten+)

Hvaler MDG vil:

– Bevare naturens mangfold og Hvalers rødlistearter.

– Ha godt vedlikehold og universell utforming av kyststier og turstier.

– At Nasjonalparken ikke skal få mer tung skipstrafikk.

– Ha en Naturskole på lik linje med kulturskolen.

Meninger: «Alle kan ikke sitte med lusekofta i seilbåten og se kajakkene padle forbi»