«Karakterene i orden og oppførsel bør beholdes»

Karakterene i orden og oppførsel har en oppdragende effekt og bidrar til sosial læring til det beste for hver enkelt elev og samfunnet som helhet, skriver Jorulf Elias Laabak.

Jorulf Elias Laabak
bystyrerepresentant og medlem av oppvekstutvalget, Høyre

 

Elevenes karakter og dannelse er i mange tilfeller langt viktigere enn karakterer i fag. Sosial læring er viktig, derfor bør karakterene i orden og oppførsel beholdes som ett av flere viktige virkemidler i skolenes sosiale læringsarbeid.

I forbindelse med fagfornyelsen har Utdanningsdirektoratet sendt på høring et forslag til endringer i bestemmelsene om vurdering. Her forslår Udir at ordensreglementet beholdes som grunnlaget for vurdering i orden og i oppførsel, men ber om innspill på om det er behov for endring, samt hva som taler for og hva som taler mot å beholde karakterene i orden og oppførsel. I oppvekstutvalget denne uken innstilles det på fjerne karakterene i orden og oppførsel i Fredrikstad kommunes høringssvar, dette kommer Høyre til å stemme mot.

Formålet med vurdering i orden og atferd er, i tillegg til å gi informasjon om elevens orden og atferd på skolen, å bidra i elevens sosialiseringsprosess og skape et godt psykososialt miljø. En god del har hatt nedsatt karakter i enten orden eller oppførsel underveis i skoleløpet, men de aller fleste elever går ut av skolen med karakteren "God". Dette viser at karakterer i orden og atferd bidrar til at de fleste elever lærer å tilpasse seg de sosiale og ordensmessige forventningene, karakterene er derfor viktig for elevenes sosiale læring.

Dårlig orden og oppførsel bør få tydelige og klare konsekvenser, fjernes karakteren i orden og oppførsel sendes det ut feil signaler. Karakteren i orden og oppførsel er et hjelpemiddel for lærerne og skolen til å kunne stille krav til god orden og oppførsel hos elevene, dette bidrar til et trygt og godt skolemiljø, og det hjelper også mange elever å ha denne rammen rundt seg.

Skolens arbeid med å utvikle god orden og oppførsel må selvsagt bygge på langt mer enn ordens- og oppførselskarakterer. God klasseledelse, elevmedvirkning og skolemiljøarbeid, gode relasjoner og samarbeid med elev og foresatte, tilstrekkelig med kompetente lærere og sosiallærere, samt en god skolehelsetjeneste er alle viktige virkemidler for at skolen skal kunne støtte opp under elevenes sosiale læring. Det er dog ingen motsetning mellom disse verktøyene og å ha karakter i orden og oppførsel.

På noen videregående skoler i Rogaland har det vært forsøk med å fjerne karakterene i orden og oppførsel. Erfaringene er noe delt, mange elever er, kanskje ikke overraskende, ganske fornøyde. Lærerne i forsøket har ulike meninger, noen er relativt fornøyde, men på en av disse skolene mener hele 72 prosent av lærerne at det å kutte ut disse karakterene har hatt negativ innvirkning på elevenes orden og atferd.

Det er ganske sikkert et forbedringspotensial når det gjelder innhold i forskrift til opplæringsloven og ordensreglement, samt etablering av en enda bedre felles praksis og kriterier for anmerkninger og karakterer i orden og atferd, men å fjerne disse karakterene er feil vei å gå. Karakterene i orden og oppførsel har en oppdragende effekt og bidrar til sosial læring til det beste for hver enkelt elev og samfunnet som helhet.

Meninger: «Det er ikke bare vår bransje som er rammet – men vi skal fortsette dugnaden»