«Innbyggerne er viktigst»

Fredrikstad FrP mener det betyr noe for innbyggerne hvem som styrer byen, skriver Bjørnar Laabak.

Bjørnar Laabak
ordførerkandidat, Fredrikstad Frp

De langt fleste av oss som bor i Fredrikstad er fornøyde. Vi bor i en av Norges flotteste byer, super beliggenhet, byen er i vekst, mange flytter hit og vi står foran store investeringer av boliger, handel, veier og jernbane. I alt det som skjer må vi ikke miste fokus på det aller viktigste, nemlig hverdagen til innbyggerne. Er tjenestene gode nok i forhold til innbyggernes behov, og er kommunen tilstrekkelig opptatt av at kommunale egenbetalinger og gebyrer skal være til minst mulig belastning for folk?

DEBATT: «Lubiana på villspor»

Fredrikstad FrP er opptatt av vekst i hele kommunen. Det er mye som tyder på at dagens politiske flertall ønsker det annerledes. Arealplanen, som skal vedtas om noen måneder for de neste 12 årene, inneholder en rekke bestemmelser og retningslinjer som vil begrense utvikling og vekst utenfor sentrum. FrP har foreslått å fjerne mange av begrensningene som er foreslått i kommuneplanens arealdel med hensyn til bygging av boliger og handel utenfor sentrum. Videre mener vi Bypakken må vesentlig nedskaleres slik at belastningen for innbyggerne reduseres ved at bomringen fjernes.

Fredrikstad Frp mener Grønli stasjon skal realiseres. Dobbeltspor jernbane til og gjennom sentrum er en viktig faktor for Fredrikstads utvikling. Ny stasjon må ha tilstrekkelig med parkering for bil.

DEBATT: «Skrinlegg dobbeltsporløsningen som nå utredes for søndre Østfold»

Eiendomsskatten må reduseres og på sikt fjernes. Med dagens muligheter til automatisering av saksbehandling og administrativt arbeid er det mulig å gjennomføre vesentlig forbedringer- og kostnadsreduksjoner samtidig som vi kan utvikle enda bedre samordnede tjenester til innbyggerne enn i dag. Vi vil at kommunen skal bestrebe lavest mulig egenbetalinger og gebyrer på alle områder.

Mange sliter med høye husleier, også i kommunale boliger. Fredrikstad FrP har tatt til orde for å innføre kommunal bostøtteordning, og vi mener husleier i omsorgsboliger skal reduseres.

Tjenester innen helse- og omsorg må forbedres. Det er ikke nok at de fleste er tilfredse med tjenestetilbudet i kommunen. Mange opplever urettferdig- og eller mangelfull saksbehandling. FrP vil styrke- og forbedre tilbudet til eldre, personer med bistandsbehov, BPA-ordningen, omsorgsstønadsordningen, forbedre tilbudet til familier som rammes av ALS, slag, demens med mere. Vi vil innføre valgfrihet i omsorgen, og vi vil ta pårørende enda mer på alvor enn det vi har sett i en rekke enkeltsaker siste årene.  Vi må også sørge for at det ikke er ventelister for å få tildelt sykehjemsplasser og omsorgsboliger.

DEBATT: «Når vi ser hvordan kommunen har forvaltet dyrket mark, bør det nå ringe noen bjeller»

Fredrikstad FrP mener det betyr noe for innbyggerne hvem som styrer byen. Vi mener enkeltmenneskene må settes i fokus i større grad enn i dag. Alle skal oppleve trygg- og verdig omsorg, trygg oppvekst og en trygg by. FrP vil heie på alle gode tiltak i byen, men vi vil også gjøre mer på de områdene dagens flertall svikter i forhold til folks hverdag.

Nesten halvparten stemte ikke ved forrige lokalvalg, det desidert største partiet satt hjemme. FrP håper på større valgdeltakelse, og et godt FrP-resultat, slik at vi kan bidra til å gjøre hverdagen enklere for folk flest i byen.