«Idretten trenger aktivitetsflater, ikke status og praktbygninger»

Idretten i Fredrikstad er bekymret for rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan for 2020, skriver Stefan Løkse, daglig leder i Fredrikstad Idrettsråd.

Stefan Løkse
Daglig leder Fredrikstad Idrettsråd og på vegne av idretten i Fredrikstad

 

 

Vi vil her fremheve tre punkter:

  • Idrettshallen på Trosvik er (igjen) nedskalert fra en ny flerbrukshall til to små gymsaler.
  • Kunstgressplanen er (igjen) forskjøvet over flere år - og det er usikkerhet om det er midler til å realisere alle prosjektene.Fredrikstad
  • Idrettsråds tilskudd er (igjen) realredusert med ingen lønn eller prisjustering.

Idrettshallen på Trosvik er nedskalert til to små gymsaler

Idrettshallen på Trosvik har vært en lang prosess som startet for mange år siden. Siden den gang har idretten flere ganger måttet kjempe for behovet om en større idrettshall. Behovet på Trosvik er vesentlig og det er helt avgjørende at hallen snart blir realisert.  Det var derfor en stor glede da idrettshallen på Trosvik ble vedtatt i bystyret i 2017, der man valgte å gå for en «større» idrettshall for å imøtekomme det faktiske behovet. Derimot var det en stor nedtur, oppgitthet og bekymring over at Rådmannen nok en gang i sitt forslag ber om et annet og vesentlig mindre alternativ enn det som ble vedtatt. Og igjen måtte kjempe og ta en kamp om et anlegg som har stått på idrettens prioriteringsliste siden 2000-tallet, er uheldig og skaper samtidig lite forutsigbarhet for idretten, skolen og lokalsamfunnet.

Kommentar: Flerbrukshall? - Look to Særp!

En liten hall i Trosvik-området vil ikke dekke det faktiske behovet, som ble lagt til grunn for vedtaket. Endringen er rett og slett ikke fremtidsrettet. FRID har gjennom brukerprosesser og anleggsmøter, samt gjennom media, uttrykket at man bør bygge mer nøkternt. Idretten trenger aktivitetsflater, ikke status og praktbygninger. På vegne av idretten og Trosvik IF spesielt, anmodes det til politikerne om at de opprettholder vedtatte alternativ med større idrettshall, for å unngå forvirring og usikkerhet rundt prosjektet.

Les også: - Trosvikhallen et områdeløft

Kunstgressplanen utsettes

Bystyret vedtok i 2016 en kunstgressplan med bakgrunn i et stort udekket behov for aktivitetsflater for fotballen, i tillegg til nødvendige rehabiliteringer av eksisterende kunstgress.

FRID er positive til at Rådmannen i sin beskrivelse av investeringer de neste årene, har listet opp nødvendige rehabiliteringer og nyetableringer i henhold til kunstgressplanen.

FRID mener derimot at det er bekymringsverdig at investeringene dras over flere år, noe som gir enda en utsettelse av kunstgressplanen. FRID registrerer også at de totale økonomiske rammene i perioden ikke er tilstrekkelig til å dekke de investeringene som man gjennom planen ber om å få gjennomført. Tilbakemelding fra administrasjonen er at det mangler investeringsmidler for å kunne realisere det Rådmannen ber om.

Om ikke denne endringen blir realisert vil etterslepet på kunstgressplanen utvides ytterligere. Resultatet er at det i 2020 ikke etableres én eneste ny aktivitetsflate for byens 3700 fotballspillere. Dette er dramatisk når man vet hvilket udekket behov som allerede er i klubbene.

FRID mener at beløpet er svært beskjedent i forhold til omfanget av aktivitet disse investeringene vil gi, både for den organiserte og uorganiserte gjennom idretten, skolen og lokalsamfunnene.

FRID henstiller derfor at man flytter midlene som er avsatt i 2021 til 2020, og samtidig utvider rammen med nødvendige midler (ref. administrasjonen) for å få gjennomført planen.

Det er verdt å merke seg at tidsplanen i vedtatt kunstgressplan var følgende; Kråkerøy, Trosvik og Kongsten i 2017, Begby og Gresvik i 2019. Det er kun førstnevnte bane på Kråkerøy som er realisert siden den gang.

Når det gjelder idrettsbanen på Kongsten er den ikke nevnt av Rådmannen. FRID minner om at denne banen også er en del av den opprinnelige kunstgressplanen. Prosjektet vil være en enormt stor tilvekst til Gudeberg lokalsamfunn, som inneholder to skoler og flere idrettslag (Kongsten Idrettsforening og amerikanske idretter). FRID har forstått at prosjekteringen av banen er i gang/skal settes i gang snarest.

FRID henstiller derfor politikerne til å også ta inn idrettsbanen på Kongsten i sin handlingsplan, da denne er en del av den opprinnelige kunstgressplanen.

Les også: Uvær tok begge kunstgressbanene på Kråkerøy (Demokraten+)

Driftsstøtten til FRID står på stedet hvil

Det er med bekymring at vi ser rådmannens kutter (forslag 2019), ei heller øker (forslag 2020), støtten til Fredrikstad Idrettsråd. Idretten i Fredrikstad består av 25 000 medlemmer hvorav 10 000 er barn og unge i ukentlig aktivitet. Med nærmere 100 idrettsklubber skapes det hvert år over 90 000 organiserte aktiviteter i byen vår. Den organiserte idretten genererer 600 000 timer med aktivitet og frivilligheten legger ned innsats til en verdi av 150 millioner kroner årlig. For ikke å nevne at mye tid fra den organiserte idretten, som også kommer andre brukere til gode. For eksempel når vi leser om at Fredrikstad skiklubb legger til rette for vedlikeholde turstier, bålplasser og rydding av skog, Onsøy Jeger og Fiskeforening som med sin egenart tilrettelegger for friluftsliv, eller Lervik IF, Stjernen hockey og Gresvik IF som tilrettelegger for andre typer egenorganisert aktivitet. I sum bidrar den organiserte idretten, langt over de 90.000 organiserte aktivitetene, og for ikke å glemme noe av det viktigste, bedret folkehelse.

Les også: Viktig pengedryss til barne- og ungdomsidretten i Fredrikstad (Demokraten+)

Og hva er FRIDs rolle i dette? FRID består av representanter fra idrettsklubbene og er det leddet som kan uttale seg på vegne av idrettslagene overfor kommunen. Arbeidet i FRID bidrar til å bedre rammevilkår for bl.a. anlegg, og understøtter klubbene finansielt, med kompetanseoverførende tiltak og ikke minst inkluderings- og fattigdomstiltak.

Kontinuitet og forutsigbarhet

Idrettens visjon er «å skape idrettsglede for alle», en visjon som forplikter. Hvordan skape idrett for de som bare vil, for de som vil noe mer, for de som faller utenfor pga. økonomiske barrierer, eller av andre årsaker ikke er med i idretten? Gjennom 20 år har Fredrikstad Idrettsråd lagt ned et betydelig arbeid i å forvalte visjonen og tatt et betydelig samfunnsansvar gjennom systematisk inkluderings- og integreringsarbeid. Tallene fra SSB viser at dette er et kontinuerlig arbeid som må videreføres. For at Fredrikstad Idrettsråd skal kunne fortsette sitt arbeid med å skape idrettsglede og fellesskap uavhengig av utgangspunkt og på den måten «gi idrettsdrømmene en sjanse», enten om du bare ønsker å delta eller om du ønsker å bli verdensmester, må FRID kunne jobbe med kontinuitet og forutsigbarhet. I 2009 mottok FRID kr 820 000. I 2019 ble beløpet foreslått til kr 400 000, og i 2020 er beløpet foreslått på stedet hvil.  Med kun 1,5 årsverk dedikert til dette arbeidet, har ikke FRID råd til en null økning og uforutsigbarhet fra år til år. Dette vil medføre at vårt arbeid må avkortes, og at enkelte prosjekter må stoppes grunnet mangel på ressurser

Å skape idrettsglede for alle er et arbeid som krever systematikk og langsiktighet. FRID ber politikerne om at tilskuddsrammen til FRID minimum indeksreguleres hvert år, over de neste fire årene. VI mener at en økning i driftsrammen over fire år er en investering og som kommer organisert, uorganisert idrett, folkehelsen og inkluderingsarbeidet til gode.

FRID ber politikerne om at innstillingen til rådmannen revurderes på de ovennevnte punktene.