Hvaler skal også i fremtiden være en egen kommune

Hvaler Arbeiderparti har programfestet at Hvaler skal være en egen kommune, skriver partiets ordførerkandidat Mona Vauger.

Mona Vauger
ordførerkandidat Hvaler (Ap)

Vi kan lese i avisen Kommunal rapport 24. juli, at mangel på kompetanse og kapasitet kan være et like stort problem i store og mellomstore kommuner som i små, det viser en ny undersøkelse.

Telemarksforsking og andre som har undersøkt kompetanseutfordringene i kommunene har bare undersøkt små kommuner, og funnet at de har problemer. Da er det lett å glemme at de samme problemene også kan finnes i større kommuner, slik vi har funnet i denne undersøkelsen, sier professor Hilmar Rommetvedt. Telemarksforskings resultater ble i 2016 brukt som et svært viktig argument fra de som mener at sammenslåing av kommuner skal løse alle problemer.

MENINGER: «Naturen er vår gullgruve»
MENINGER: Skal de investorer, som fanger sin interesse for Hvaler, ugleses eller avvises?

Det viser seg at på store tjenesteområder som oppvekst og helse er problemer med begrenset kapasitet størst i de store bykommunene og minst i småkommunene.

Et godt eksempel som Rommetvedt trekker frem er at hvis en liten kommune har ingen jurister og en større kommune har en eller to, så kan likevel problemet være større i den store kommunen, fordi den store kan trenge 10 jurister pga mange flere innbyggere. Derfor får mangelen på fagfolk større konsekvenser i en stor kommune.

Undersøkelsen viser også at størrelse i seg selv ikke er den viktigste grunnen til at kommuner sliter med rekruttering. Geografisk plassering i utkanten er den viktigste forklaringen, selv om det ofte henger sammen med innbyggertall. Geografisk sett er ikke Hvaler noen utkant med kort vei til byen og direktebuss til Oslo.

På Hvaler hadde vi utredringer, mye debatt og fokus på en eventuell sammenslåing med Fredrikstad i 2016. Det ble vurdert både fordeler og ulemper ved en sammenslåing. Vi ble klar over fordeler for innbyggerne som vi tidligere ikke hadde forutsett. Vi fikk også innsikt i at vår storesøster-kommune Fredrikstad er en veldig god kommune.

Underveis i prosessen endret den blå-blå regjeringen forutsetningene (fremtidige skatteinntekter) slik at ulempene ved å være en liten kommune ble mindre. Vi så også at en mindre kommune har bedre oversikt over alt som skjer, og færre ledd i forvaltingen. Hvaler Arbeiderparti mener at beslutningene bør tas så nære innbyggerne som mulig og at det lokaldemokratiet vi har på Hvaler inneholder en stor dose kjennskap og kunskap om Hvaler som kankje ikke ville veie like tungt i en langt større kommune.

Sammenslåing er ikke det eneste svaret på alle utfordringer. Det kan være like effektivt å finne løsninger som er tilpasset problemene innenfor hvert av tjenesteområdene. Det pågår i dag et slikt arbeid i Hvaler kommue, der man ser på tverrfaglighet og det å komme bort fra silotenking som gjør at virksomheter i dag kankje ikke samarbeider optimalt.

Hvaler Arbeiderparti har tro på at fremtidens Hvaler styres av gode lokale krefter og dyktige ansatte som jobber med hele sitt hjerte i vår fine kommune.