«Høyere grunnbemanning - lavere sykefravær?»

I Fredrikstad mener vi at vi også har muligheter til å gjøre noe med sykefraværet og kostnadene for dette, skriver Silje Louise Waters.

Silje Louise Waters
gruppeleder Fredrikstad SV og nestleder i Oppvekstutvalget

 

Barnehageansatte er en av gruppene i arbeidslivet med høyest sykefravær. Som mor selv, forstår jeg dette godt når jeg ser hvor mye sykdom som går blant barna, særlig på denne tiden av året. Men det er mer sammensatt enn som så, skal vi tro Utdanningsforbundet. 

Det er forsket mye på hvorfor sykefraværet er høyt, og Utdanningsforbundet har nylig avholdt en dyptgående undersøkelse (nasjonalt) blant barnehageansatte om hvordan de ser på denne utfordringen. Undersøkelsen avdekker at årsakene til sykefravær er sammensatte og komplekse, men de fleste som har deltatt i undersøkelsen mener det henger sammen med bemanningen.

Det kommer stadig nye og strengere krav til barnehagevirksomhetene, men sjelden følger det med penger fra staten. Det har vært en tendens som gjør at økonomien og ressursene tynnslites. Nye normer, kompetanseheving, møtevirksomhet, nye rammeplaner, lovverk og forskrifter gjør at det går mye tid til arbeid som ikke direkte omhandler barna. Det fører til dårlig samvittighet fordi man opplever at man som barnehageansatt ikke strekker til for dem man faktisk er ansatt for å ivareta. Samtidig som barna jevnt over er lenger i barnehagen, blir rett og slett ressursene for knappe, og mange går med en følelse av å jobbe dobbelt, opplyser Utdanningsforbundet.

For selv om man nå har fått en bemanningsnorm, er det jo fortsatt slik at ansatte blir syke. Noen barnehager tilkaller vikar, andre avventer. Noen har faste vikarer, andre har det ikke. Og hyppig utskiftning av voksne i en barnehage er heller ikke gunstig, verken for arbeidsmiljøet eller for barna. Syke voksne fører til færre voksne, og færre voksne fører til mer tynnslitte voksne. Og tynnslitte voksne blir syke.

Les også: Borge skoles SFO trekkes frem i stortingsmelding

Vi snakker her om en nasjonal undersøkelse, men i Fredrikstad mener vi at vi også har muligheter til å gjøre noe med sykefraværet og kostnadene for dette. Da vi vedtok flertallspartienes forslag til budsjett og handlingsplan i desember, lå det en verbalbestilling inne om at vi ønsker å igangsette et pilotprosjekt hvor vi øker grunnbemanningen i to utvalgte virksomheter i oppvekstsektoren og en virksomhet i helsesektoren for å se hvordan dette påvirker sykefraværet. Erfaringer fra andre kommuner der dette er gjort, blant annet i Stavanger, viser at den lille kostnaden man legger inn i å øke grunnbemanningen raskt betaler seg i redusert sykefravær og redusert behov for bruk av vikarer. Og det er mye bedre for brukerne - i dette tilfellet barna våre. Og nå bekrefter undersøkelsen fra Utdanningsforbundet det samme. 

Oppvekstutvalget er allerede blitt orientert om at prosessen med å velge virksomhetene er igang, og vi gleder oss til å følge veien videre. Forhåpentlig kan dette bli mer enn et pilotprosjekt. Vi øker grunnbemanningen, og forhåpentligvis reduserer vi sykefraværet. Det er i barnehagen alt starter, og jobben som gjøres av barnehageansatte er blant de viktigste vi har, for det følger barna våre helt inn i voksenlivet. 

Les også: Arbeidsmiljø var på grensen til helseskadelig, ifølge ny rapport