Historie og kultur skal være en del av Værste-området

FMV-historien er en del av byens identitet og særpreg. For Værste AS er det en naturlig del av samfunnsansvaret å bringe arven videre.

Det vi i dag kaller Værste-området, eller FMV-området, har en lang historie. Helt tilbake til 1700-tallet ble det bygd skip og reparert maskiner på denne siden av Kråkerøy. 

I 118 år – til 1988 – drev FMV sin virksomhet. I lange perioder var FMV den klart viktigste arbeidsplassen i Fredrikstad. På det meste var det rundt 2 500 ansatte samt et stort antall arbeidsplasser knyttet til leveranser fra ulike lokale bedrifter.

Med FMVs sentrale plass i byens utvikling gjennom to århundre, sier det seg selv at FMV-historien er en sentral del av byens historie. FMV-historien er en del av byens identitet og særpreg.

For Værste AS er det viktig å ta vare på denne historien. Det handler om å vise respekt for det som en gang var – og bruke historien for å forstå dagens og framtidas utfordringer. Å ta vare på FMV-historien er også et bidrag til å ta vare på byens industrihistorie spesielt, og Fredrikstads samlede historie generelt.

Allerede er det gjort tiltak som viderefører historien. Fredrikstad Stadion er det fremste eksemplet på det med sin arkitektur som tar opp i seg de gamle produksjonshallenes buede form og rutede vinduer. Stadionområdet vil bli fullført med Dreieværste som blir et nytt kombinert bygg for næring, utdanning og boliger mellom hallene i nord, transformasjon av Maskinhallen til nærings- og utdanningsformål samt kranmonument og nye kaifronter og promenade elvelangs på Lørjekaia. Vi har også opparbeidet en værstesti rundt hele Odden med informasjons-tavler underveis som forteller om områdets historie.

En annen måte å ta vare på historien på er å bruke de gamle navn og betegnelsene fra området. I dag har vi K.G. Meldahls vei, Jens Wilhelmsens vei (begge tidligere direktører), G.A. Stouslands vei, Dokka, Gamle Beddingsvei, Kobberslagerstredet, Smia og Dokka, som er Værste-historiske navn som er i bruk.

De nærmeste årene vil vi realisere Dreieværste og Maskinhallen på Lørjekaia. Gjennom bygg- og gatenavn basert på fagene og virksomheten, vil industrihistorien leve videre samtidig som områdene får nytt innhold. Værste AS har en plan for videre bruk av historiske navn på området. Det er nok å velge mellom av FMV-historiske navn på bygg og gater: Platestredet, Støperiet, Maskingata, Dreiergata, Kjelestredet, Snekkergata, Rørleggerstredet osv. Det er kommunen som fastsetter gatenavn, men vi foreslår og samarbeider om dette.

Fredrikstads industrihistorie handler ikke bare om verkstedindustri. Stikkord er sagbruk, teglverk, bekledning, næringsmiddel og mye mer. Det er dette som gjorde Fredrikstad til en industriby, ja faktum er at det fortsatt er mye industri i Fredrikstad, ikke minst på Øra. I bare liten grad er denne historien ivaretatt.

I ny arealplan er det foreslått at 2 av kranene og en sveisehall i dokkområdet blir bevart. Det vil sikre Fredrikstad viktig historiebevaring og gode visuelle opplevelser. Forhåpentligvis kan det realiseres også et industrimuseum her, som både Jotne AS og Værste AS er positive til.

Plan for kunstnerisk utsmykning. Det er mange elementer som gjør at et utbyggingsområde blir attraktivt. Selvsagt handler det om virksomhetenes og gode nabolags karakter, det handler om nærhet og trygghet.  Men det handler også om god arkitektur, estetikk,belysning, parker, by- og gaterom.

En annen viktig dimensjon i det visuelle er et kunstnerisk innhold. Vårt utgangspunkt er at gode kunstprosjekter kan bli en attraksjon og trekke publikum til området. Men kunsten har selvsagt også sin egenverdi, som vi gleder eller undrer oss over der og da, og som gir grunnlag for refleksjoner og setter følelser i sving.

Et kunstprosjekt kan også være med på å forsterke en felles identitet. For Værste-området kan det være aktuelt med større kunstverk og/eller flere mindre små rundt på området. Det siste kan definere retninger og tyngdepunkter, danne møteplasser og gode steder å oppholde seg.

Kunstprosjekter på området kan speile Værstes ambisjon om å være:

* Et regionalt tyngdepunkt for kompetanse, utdanning, teknologi og helse.
* En regional arena og samlingspunkt for idrett, kultur og opplevelse.
* En moderne bydel og et attraktivt boområde i sentrum av Fredrikstad.

Utsmykking på gatenivå og program for belysning er delvis etablert. Vi har også utarbeidet en foreløpig plan for både permanente og midlertidige kunstprosjekter på området. Vi har en designmal som sikrer at materialer og farger vil speile vår sterke industrihistorie.

For Værste AS, som nylig feiret 20 år som selskap, er det en naturlig del av samfunnsansvaret å bringe historiearven videre og legge til rette for kunstneriske uttrykk på området.