«Helse- og velferdstjenestene i Fredrikstad kommune gjør meg stolt»

DEBATT Alderdom er så mye mer enn en sykehjemsplass. Fredrikstad skal være en by hvor det er godt å bli gammel.

Frøydis Wroldsen
Helse og velferdsutvalget, Fredrikstad Arbeiderparti

Når jeg prater om helsetjenestene som gis i Fredrikstad kommune, pumper hjertet litt ekstra. Det finnes så mange gode og riktige helsetjenester i kommunen vår. I tillegg fantastiske ansatte som hver dag yter fag både med hjertet og med kompetanse. 

Vi spør pasientene og brukerne: «hva er viktig for deg?» Enkle ord, men svaret på spørsmålet er så avgjørende. Det åpner for dialog og samhandling mellom den som trenger og den som gir. 

Vi vet at det i årene som kommer vil bli flere eldre i vår kommune. Dette medfører utfordringer, men også muligheter. Arbeiderpartiet mener at målet er at alle som mottar tjenester får leve sine liv mest mulig på egne premisser. En helsetjeneste hvor mottakeren er sjef i eget liv.

Det setter krav til oss som kommune og politikere. - og vi, rødgrønt samarbeid, er mer enn godt i gang. Vi har styrt kommunen i to perioder. Disse periodene har båret preg av utvikling. Det har ført til svært gode tjenester jeg er stolt over. 

I hele mitt voksne liv, har jeg jobbet som politiker. Jeg brenner for mye, men mest av alt helse- og velferdstjenestene våre. En helse- og velferdstjeneste fra vugge til grav er viktig for velferdssamfunnet. Vi forplikter å gi tjenester med kvalitet til alle. 

Når jeg som Arbeiderpartipolitiker sier at jeg er stolt av utviklingsarbeidet vi har gjennomført de siste årene, så mener jeg blant annet dette:

- Nytt demenssykehjem

Østsiden sykehjem ferdig i 2015 med 65 plasser.

Byggetrinn 2 ferdig sommeren 2019 med 48 plasser.

Den første institusjonen som har tatt i bruk pasientsignalanlegg og velferdsteknologi basert på kommunens plattform for velferdsteknologi.

- Helsehuset

Har vært i bruk siden 2013. Bygget samlokaliserer flere tjenester og tildelingskontoret. Et løft for likeverd og alminneliggjøring av alle brukergrupper, uavhengig av behov og diagnose. Tilrettelegger for god kartlegging, avklaring av behov og pasientforløp, rehabilitering og mestring.

- Nattpatruljen

Hjemmesykepleien etablerte i forbindelse med omorganiseringen egen nattpatrulje, der man samlet natt-ressursene fra ulike soner under en ledelse. Dette har vært et godt tiltak som har gitt oss en nattjeneste med økt mulighet til samarbeid.

- Palliativ avdeling

Kommunens palliative tilbud har mål om å bidra til best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende. Palliativ enhet ved Fredrikstad korttidssenter, 5 plasser. Kreftsykepleier i Etat hjemmesykepleie med eget ressurssykepleienettverk. Sykehjem i Fredrikstad med langtidsplasser har erfaring med palliative pasienter og døende pasienter.

- Dagavdelinger

I 2016 ble flere små dagsentrer samlet i tre robuste enheter på Glemmen, Holmen og Østsiden. Politisk lyttet vi til brukerundersøkelsen i 2017: brukerne opplevde for kort tid mellom måltidene. Den tilbakemeldingen tok vi på alvor. Det ble lagt inn en time mer tid til aktiviteter mellom frokost og middag. På Østsiden sykehjem ble det etablert dagtilbud for hjemmeboende personer med demens.

- + Huset

Åpnet i september 2015. En møteplass for "friske" eldre i byen med aktiviteter, kafé, fysisk trening og samhandling med frivillige organisasjoner. +Huset står bak flere tiltak og tilbud som: Seniormesser i oktober 2017 og 2018. Inspirasjon og informasjon, en publikumssuksess. Seminar 77 supplerer forebyggende hjemmebesøk i samarbeid med brukerombudet. + Huset har også en egen helsesøster for eldre. 

- Mat- og ernæringsplan

Plan for mat og ernæring ble vedtatt sommeren 2018. Den skal bidra til å sikre en faglig standard for ernæring, matlaging, servering og salg av mat til kommunens tjenestemottakere. Måltidsglede benyttes som et sentralt begrep for å beskrive hva som skal prege arbeidet i seksjonen.

- Omlegging av måltider på sykehjem

I mars 2017 ble det innført fire faste hovedmåltider om dagen ved sykehjem, mot tidligere tre hovedmåltider. Det fjerde måltidet er et tiltak for å forhindre underernæring. I forbindelse med dette, vant Fjeldberg sykehjem Østfoldprisen «Gylne måltidsøyeblikk» (2015).

- Aktiviteter på sykehjem

Musikkterapeut 100 prosent stilling (fra 2012). Vi har etablert avdeling for aktiv omsorg, med tre kultur- og aktivitetsansvarlige (fra 2013). Det samarbeides med flere organisasjoner som bidrar med frivillige tjenester, som besøkstjeneste og underholdningstilbud. Kulturetaten i Fredrikstad kommune samarbeider om den kulturelle spaserstokken. 

- Samarbeid med frivilligheten

Helse- og velferdsutvalget tildeler årlig betydelige summer til frivillig virksomhet med tiltak og tilbud som støtter opp under Fredrikstad kommune sine mål for tjenestene våre. Ved våre sykehjem har vi startet prosjektet "Sykling uten alder". Prosjektet sørger for at eldre kommer ut i Rickshaw-sykler. Dette hadde ikke vært mulig uten samarbeid med frivilligheten. I tillegg har vi besøks- og følgetjenester, Friske eldre, trivselstraller og ulike kulturelle tiltak. Frivillig arbeid er en av de viktigste drivkreftene i et godt lokalsamfunn og er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv.

- Demensteam

Teamet driver kartlegging, rådgivning og veiledning av personer med kognitiv svikt/demens. En viktig samarbeidspartner er Demensforeningen. Dette resulterer i "TorsdagsTUR" og pårørendeskole.

Etat hjemmesykepleie har demenskoordinator og fagnettverk «demens» med ressurspersoner fra virksomhetene. Dette nettverket gjennomfører prosjektet "Ambulerende dagaktivitet for personer med demens" 

- Omsorgsboliger

Det legges til rette for et godt bo- og aktivitetstilbud i ulike omsorgsboliger. Eldre som ønsker å bo hjemme, skal så lenge det er mulig, få lov til å bo hjemme. En omsorgsbolig kan føles mer som et hjem enn et sykehjem gjør. Skal dette fungere må det være samarbeid om innhold i tjenestene og brukes velferdsteknologiske løsninger og hverdagsrehabilitering. 

- Trygghetsalarmer og ny teknologi

Omkring 1.500 personer har fått digitale trygghetsalarmer siden innføringen. Mange hjemmeboende føler seg tryggere i hjemmet med denne teknologien. Flere velferdsteknologiske løsninger prøves ut og tas i bruk; herunder elektronisk laboratorieadministrasjon og samhandling, elektronisk medisinadministrasjon, lokaliseringsteknologi, el-lås osv. 

 Listen av tjenester til det beste for folk som bor i Fredrikstad er ikke vond som et år, den er god. Det beste med det hele er at det er mer:

- Medvirkning

Vi har gjennomført etablering av bruker- og/eller pårørenderåd, gjennomført allmøter på + Huset og i sykehjemmene i løpet av 2018.

- Hverdagsrehabilitering

Etablert eget hverdagsrehabiliteringsteam 2018. Et tilbud til brukere som opplever å miste tidligere funksjoner. Gir en tidlig, tidsavgrenset innsats i personens hjem eller nærmiljø for økt selvhjulpenhet i daglige gjøremål. Resultatene viser reduksjon i behov for hjemmesykepleie.

- Helsevakt og trygghetspatrulje

Etablert høsten 2018. Vakten tar imot innkommende alarmer fra hjemmeboende. Dette utvikles i samarbeid med flere kommuner. Teamet avlaster hjemmesykepleien. Alle involverte opplever stor grad av trygghet og mestring. Trygghetspatruljen svarer og følger opp trygghetsalarmoppdrag og andre uforutsette oppdrag. Patruljen følger også opp den enkelte bruker med velferdsteknologiske løsninger i eget hjem.

- Etikkråd for helse og velferd

Viktig råd for refleksjon over egen praksis. Opprettet i februar 2018. Etikkrådet skal drøfte saker som helsepersonell, pasienter, brukere, beboere eller pårørende opplever som vanskelige eller ubehagelige fordi det går på verdiene løs. Rådet kan bistå med en bredere drøfting av utfordrende verdispørsmål, gjennom dialog.

- Heltid

Vi har i Fredrikstad kommune satset godt på prosjekt heltidskultur. Vi mener at det å satse på heltid handler om kvalitet og pasientsikkerhet. Dette er et arbeid som har fått oppmerksomhet langt utover kommunegrensen. Prosjektet har som mål å øke heltidsansatte i Fredrikstad kommune. Dette involverer og forplikter tillitsvalgte, verneombud, ledelsen, politikere og ikke minst alle ansatte. Kommunen skal gjennom prekesjapper reflektere, utforske og ha felles forståelse om hvor viktig satsing på heltid er. 

Alt dette er helsetjenester Fredrikstad kommune gir sine innbyggere. Helsetjenester med svært høy kvalitet og omsorg. Jeg lar meg imponere gang på gang. Som politiker i den beste byen av dem alle, må vi bidra til at alle har et best mulig utgangspunkt for god helse og trivsel - også etter pensjonsalder. Samarbeidspartiene har fokus på egenmestring og forebygging i utforming av tjenester og tiltak rettet mot eldre. Mange av tiltakene over er gode forebyggende tiltak som gjør at vi kan bo så lenge vi ønsker i eget hjem. 

Jeg er privilegert fordi jeg har fått være med på dette arbeidet. Det arbeidet er på langt nær over. Arbeiderpartiet og våre samarbeidspartier lover at vi alltid skal ha fokus på det som gir de beste tjenestene til alle med behov. Vi skal være en lyttende, endringsvillig kommune med et velfungerende samarbeid mellom alle deler av helsetjenesten. Det er helt avgjørende for å nå målene våre. Det betyr å bruke ny velferdsteknologi, videreutvikle gode fagmiljøer og styrke tillit og respekt for ansattes kompetanse i et nært samarbeid med pårørende og frivillige.

Samtidig må vi ha fokus på at når det oppstår behov for sykehjem, skal vi være klare og kvaliteten skal være høy. Tilbudet for eldre på sykehjem skal følges nøye opp, og helsetjenesten skal ved livets slutt gi god behandling og verdighet. Men vi har spurt: Hva er viktig for deg, og svaret er; gode tjenester i alle stadier i en alderdom. Alderdom er så mye mer enn en sykehjemsplass. Fredrikstad skal være en by hvor det er godt å bli gammel. 

Jeg kan skrive mye om tjenestene våre, men uten ansatte ingen tjenester. Tusen, tusen takk til alle ansatte i Fredrikstad kommune - seksjon Helse og velferd. Fredrikstad Arbeiderparti ser dere og den innsatsen dere gjør. Dere er faglig kompetente med omsorgen på rett sted. TAKK!