«Har Hvaler kommune noe å skjule?»

«Rådmannen har ikke tatt til grunn vedtak i kommunestyret om å iverksette tiltak eller ta til seg politiske signaler», skriver Marita Wennevold Hollen.

Marita Wennevold Hollen
1.vara Hvaler kommunestyret, uavhengig representant
Viken Høyre

 

Undertegnede mener det rimer dårlig å holde kommunestyret lukket med henvisning til personlige forhold når begrunnelsen for rådmannens avgang er uenighet om hvordan kommunen skal drives videre.

Tirsdag fikk vi vite at kommunestyret, ordfører og rådmannen hadde forskjellig syn på hvordan kommunen skal drives videre. Kommunestyret har endelig tatt sitt ansvar som arbeidsgiver, og ifølge kommunens hjemmeside har de blitt enige om en avtale om at rådmannen fratrer på dagen.

Dette er et ansvar jeg har etterspurt og påpekt i mitt leserinnlegg senest i oktober 2020.

Dog ble kommunestyremøtet holdt lukket, med henvisning til Forvaltningslovens paragraf 13. Denne paragrafen regulerer personlige forhold.

Rådmann Eriksen og ordfører Vauger har begge uttalt til mediene at dette dreier seg om samarbeidsproblemer og hvordan styre Hvaler videre inn i fremtiden. Da er det vanskelig å forstå at nevnte paragraf anvendes, da dette ikke kan ses på som en personalsak eller personlige forhold, se sitat fra Forvaltningsloven 13.1:

«Reglene om taushetsplikt tjener også det formål at de beskytter forvaltningen mot pågang fra folk som ønsker seg kjennskap til opplysninger. På en annen side skal ikke reglene benyttes av forvaltningens tjenestemenn til å skjule kritikkverdige forhold hos den selv.»

Debatt: «Hvaler – en kommune helt ute av vater»

Om det skulle ha vært utøvd ulovligheter fra rådmannens side, er det i dag heller ikke vanlig å skåne en offentlig person, særlig ikke i en så fremtredende rolle som kommunens øverste leder. Det er kun personlige forhold som sykdom, familiære situasjoner og lignende som kommer under denne anvendelse. 

Forhandlingen om rådmannens etterlønn og tillegg er offentlige dokumenter med innsynsrett. Dog kunne selve forhandlingene holdes ved lukket behandling, men ble ikke bakgrunnen for rådmannens fratredelse også behandlet samtidig - eller i et tidligere avhold lukket møte? Det er denne delen som ifølge Forvaltningsloven skal føres for åpent kommunestyre, ikke lukket og hemmelig.

Det er derimot enda viktigere at Hvalers innbyggere får innsyn i sakens natur, ikke minst om det er grunnlag for etterlønn, selv om dette trolig er fremforhandlet på et tidligere stadium. Dog fikk han fremforhandlet ekstra goder, for å avtre på dagen. Med Hvalers tyngende økonomi, utgjør 2,2 millioner kroner vesentlige midler, hvor enn disse er avsatt og skal hentes fra.

At både kommunens politikere og kontrollutvalget har problemer med å finne de reelle tallene i budsjettet og i årsregnskapet, er et faretruende signal. Ikke minst at Fylkesrevisor har etterlyst 20 punkter som skulle vært innlevert for to år tilbake og fortsatt purret på dette under et av høstens kommunestyremøter. 

I hvilken retning tipper i så fall resultatet? I pluss eller minus når de reelle tallene innhenter realitetene? Jeg frykter dessverre et ytterligere minus.

Rådmann har ikke tatt til grunn vedtak i kommunestyret om å iverksette tiltak eller ta til seg politiske signaler. I et politisk vedtak tilbake til 2017 bes rådmann om å iverksette omfattende tiltak innen kostnadsreduksjon av driften, samt at rådmann legger frem ny orientering i forhold til en organisering som synliggjør en mindre topptung, sømløs og kostnadsreduserende organisasjon, dette også i samsvar med Varde Hartmark-rapporten. Dette hadde jeg også et debattinnlegg om i 2019.

Hvaler kommune har på ingen måte «råd» til å ikke effektivisere den topptunge organisasjonen, for å unngå å bli lagt inn under Robek (offentlig administrasjon).

Rådmannen hadde et særdeles optimistisk budsjettanslag med tanke på nye skatteinntekter, begrunnet med økning av innbyggernes skatteinntekter. Forventet han da en økning av oss som lønnsmottagere utover det som er forventet nasjonalt og økning i BNP? Lite trolig i denne fasen med covid-19 vi fortsatt er inne i. Eller er det et større antall nyinnflyttere han har basert sine tall på, vi som ikke har arbeidsplasser å tilby og som ifølge ordfører kun skal basere oss på småskalanæringer?

Meninger: «Gjentakende brottsjø og økonomisk ubalanse for øyparadiset Hvaler»

Eiendomsskatten ble som kjent redningen. Budsjettet som endelig ble vedtatt, var posisjonens (de rødgrønne), dog med et fortsatt høyt anslag på inntektssiden og naturlig avgang som virkemiddel for å redusere den topptunge organisasjonen. Prosesser som naturlig avgang tar som kjent svært lang tid, og kommer ikke under begrepet «kutt» i en organisasjon.

Det er å forvente ny økning av eiendomsskatten til 4 promille ved neste budsjettering i tillegg til de vedtatte retaksteringer av boliger. Det blir dyrt å bo på Hvaler.

Nå må ny rådmann etter hvert på plass, i mellomtiden virker den konstituerte, som også i sin tid forlot Grue kommune grunnet «ulikt syn på veien videre».

Hvalers innbyggere og hyttebeboere, samt mediene må her få innsyn i saken. Å motsette seg dette, vil kunne virke som om det er noe å skjule. Det er det vel ikke, eller er det?