Fredrikstad bør ha en dysleksivennlig skole

Ingen skal måtte gå ut av grunnskolen uten å ha lært å lese, skrive og regne skikkelig.

Jorulf Elias Laabak
bystyrerepresentant i Fredrikstad (H)

Elever med utfordringer må få god og riktig hjelp tidlig i utdanningsløpet, slik at skolen blir en arena for kunnskap, mestring og trivsel for alle elever.

De første årene på skolen er spesielt viktige for elevene. Det er da barna skal lære seg alfabetet, knekke lesekoden, samt oppleve mestring og læringsglede de kan ha med seg videre i skoleløpet. Grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning er en forutsetning for å klare seg i videre utdanning og i arbeids- og samfunnslivet. En skole som gir muligheter for alle barn, er en skole som klarer å lære barna våre disse ferdighetene tidlig i skoleløpet. Det er positivt for den enkelte elev, reduserer behovet for spesialundervisning og gir et bedre utgangspunkt for å fullføre og bestå utdanningsløpet den enkelte drømmer om.

Undersøkelser viser at ca. 20 prosent av elevene i skolen strever med å lese og skrive. Dysleksi er den mest utbredte av alle lærevansker hos barn, og lese - og skrivevansker er den vanligste grunnen til spesialundervisning i norsk skole. Ifølge tall fra Dysleksi Norge har ca. 5 prosent av alle i Norge lese- og skrivevansker i så stor grad at det kvalifiserer for en dysleksidiagnose. Med andre ord kan vi anta at det i grunnskolen i Fredrikstad er mer enn 450 barn som har dysleksi.

Forskning viser at tiltak som settes inn tidlig har størst effekt.  Derfor er det viktig både å fange opp og følge opp elever med presise og riktige tiltak tidlig. For mange barn har opplevd en skolehverdag der de har fått en «klump i magen», opplevd nederlag, eller vært fulle av bekymringer på grunn av lese- og skrivevansker de ikke har fått god nok hjelp til på skolen.

Gjennom Dysleksi Norge kan skoler bli sertifisert som dysleksivennlige, skolen får et godkjent-stempel som forteller at den jobber godt og systematisk med lese- og skriveopplæring. Ifølge Dysleksi Norge er en dysleksivennlig skole en skole med høy kompetanse og gode rutiner for å oppdage og følge opp elever med lese- og skrivevansker. Dysleksivennlige skoler benytter seg av mulighetene vi har gjennom IKT, og sørger for at alle lærere har kompetanse tilpasset elever med lærevansker. Det er ikke slik at dysleksivennlige skoler har mer tid eller ressurser enn andre skoler, men de setter kunnskapen i system og skaper gode rutiner.

Dysleksivennlige skoler får delta på årlige samlinger med andre skoler som har blitt sertifisert som dysleksivennlige skoler, og de har tilgang til veiledning fra Dysleksi Norge hvis de har spørsmål. For å bli godkjent som dysleksivennlig skole må man sende en søknad til Dysleksi Norge. Det er mye god kompetanse og kvalitet i lese- og skriveopplæringen i Fredrikstadskolen. Alle skoler i Fredrikstad bør dog bli enda mer dysleksivennlige gjennom å søke om å bli sertifisert som dysleksivennlige skoler.

I 2005 startet Dysleksi Norge prosjektet «dysleksivennlig skole». Målet var å komme frem til en tipunkts kriterieliste for dysleksivennlige skoler. Mange skoler i Norge er sertifiserte som dysleksivennlige skoler, men ifølge Dysleksi Norges sider er det ingen i Fredrikstad. I oppvekstutvalgets neste møte, vil derfor undertegnede fremme en interpellasjon der Rådmannen bes ta initiativ til at skolene i Fredrikstad søker Dysleksi Norge om å bli sertifisert som dysleksivennlige. En dysleksivennlig skole en god skole for alle!