«Framtidens jernbane gjennom Nedre Glomma mot Europa»

Krav om innsparinger i forhold til fremlagte kostnadsoverslag for InterCity gjør at prosjektet må revurderes for å finne en akseptabel løsning til en lavere pris

Johannes Thue
Skogløkken Fredrikstad

 

Det foreligger tre ulike alternative løsninger på Fremtidens jernbane:

Alt. A: Den opprinnelige InterCity-linjen med dobbeltspor gjennom byene.

Alt. B: Rett linje mellom byene og felles stasjon på Rolvsøy.

Alt. C: Y-linja eller andre direkte linjer via Sarpsborg.

Krav om innsparinger i forhold til fremlagte kostnadsoverslag for InterCity gjør at  prosjektet må revurderes for å finne en akseptabel løsning til en lavere pris. Bane NOR sine beregninger for alle alternativene gjelder strekningen Haug – Halden:

Alt A:
Alternativet er beheftet med en 15 kilometer omvei, dårlige grunnforhold på grunn av kvikkleira, riving/erstatning av mange hus og i tillegg plassmangel som kompliserer og fordyrer bygging av stasjon og veinett. Kostnadsoverslag: 63 milliarder.

Alt. B:
Kostnadsoverslag: 47 milliarder med tillegg for utbedring av eksisterende bane med 17 milliarder, samlet 64 milliarder.

Alt. C:
Kostnadsoverslag: 57 milliarder med tillegg for utbedring av eksisterende bane med 12 milliarder, samlet 69 milliarder.
Når bare jernbanens egentlige behov legges til grunn, blir ovennevnte beregning feil.

Alternativ B løser alene alle krav til jernbanen både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, uten bruk av eksisterende bane, bortsett fra sidespor til Borregaard som bør gå via Skjeberg. Dermed kan eksisterende bane Råde – Sarpsborg legges ned og det reelle kostnadsoverslaget for Alt. B blir 47 milliarder.

Alternativ C vil, for å betjene Fredrikstad, kreve at eksisterende bane blir opprettholdt og utbedret. Dermed må det sammenlignende kostnadsoverslaget på 69 milliarder opprettholdes. Alternativt kan eksisterende bane fra Grønli/Dammyr til Sarpsborg og eventuelt videre mot Askim brukes til lokalbane. Lokalbanen blir i tilfelle, også økonomisk, del av det lokale kollektivnettet som uansett må bygges ut. En lokalbane kan gi så store innsparinger på veibudsjettet at det totalt vil gi minimale merkostnader, men store miljøgevinster.

Debatt: «Hvorfor ble stasjonsplanene på Dammyr forkastet?»

For fremtidig godstransport og hurtigtog/høyhastighetstog er alternativ B knusende overlegen i forhold til alternativ A. Sammenlignet med alternativ C blir prisdifferansen avgjørende. Av hensyn til støy, transport av farlig gods, anlegg og drift gir alternativ B størst miljøeffekt  og sikkerhet ved at banen er kortere og går utenom tettbebyggelsen. Dette gjelder ikke minst sidesporet til Borregaard. Hvis jernbanens reelle behov og Bane NORs beregninger legges til grunn vil sammenligningen bli: Alternativ A 63 milliarder, alternativ B 47 milliarder og alternativ C 69 milliarder kroner.

Konklusjon: Alternativ B i kombinasjon med lokalbane gir sannsynligvis den beste miljømessige løsningen. Alternativ B med nedleggelse av eksisterende bane Råde- Sarpsborg gir den beste økonomiske løsningen.

Meninger: «Nei til motorvei fra Østfold til Romerike – arealene er allerede opptatt»