«Forskjellsskolen i Fredrikstad må bekjempes»

En god skole sørger for at alle elever har like muligheter til å lykkes. Slik er det dessverre ikke i dag, for mange barn opplever nederlag og faller fra i løpet av skoleløpet, skriver Jorulf Elias Laabak.

Jorulf Elias Laabak
Bystyrekandidat, Fredrikstad Høyre

 

Kvalitetsmeldingen 2018 viser at mange elever har et svakt kunnskapsgrunnlag. Fredrikstad ligger under det nasjonale snittet på alle nasjonale prøver, andelen elever på de laveste nivåene på nasjonale prøver og de laveste karakternivåene i standpunkt og eksamen er for stor.  Forskjellene kommer tydelig frem når vi bryter ned resultatene mellom kommuner, skoler, kjønn og sosial bakgrunn. I Fredrikstad er det store variasjoner mellom skolene, det skiller en halv karakter i snitt når vi ser på skolepoeng, ikke minst ser vi store forskjeller mellom gutter og jenters resultater, der langt flere gutter er på de laveste karakternivåene. Derfor er det helt nødvendig med nye tiltak som ruster flere elever for videre skolegang og fremtidig arbeidsliv.

Jobben med å hindre frafall starter i barnehagen. Gode private og kommunale barnehager er viktig for barnas sosiale utvikling, integrering og læring.  Regjeringen har sørget for en pedagognorm og innført historiens første norm for bemanning. Lokalt vil Høyre derfor sikre tilstrekkelig med barnehagelærere, fagarbeidere og andre ansatte. Lykkes vi i barnehagesektoren kan det bidra til å utjevne sosiale forskjeller og barns utgangspunkt ved skolestart.

Debatt: Vi tror at flere lærere må på plass, ikke bare helsefagarbeidere

Kampen mot forskjellsskolen er kampen for kunnskapsskolen med like muligheter for alle barn. Dine muligheter skal ikke avgjøres av hvilken skole du begynner på, om dine foreldre har kort eller lang utdanning, eller om du bor på Kråkerøy eller Selbak. Fredrikstadskolen må i enda større grad kompensere for betydningen av sosiale og økonomiske forskjeller. Derfor er Høyre opptatt av tidlig innsats, tilpasset opplæring, krav til kompetanse og gode lærere.

Vi må øke ressursene til elever som sliter, og de må få hjelp tidlig i skoleløpet slik at de opplever mestring og læring. Tilpasset opplæring gir alle elever muligheter til å lykkes. Derfor må alle elever få den hjelpen de trenger, når de trenger den, gjennom lovfestet plikt til tidlig innsats, samt flere og kvalifiserte lærere. Alle elever må få utfordringer å strekke seg etter. Dette gjelder både for de svake, de sterke, og for barn med høyt læringspotensial.

Høyre vil styrke satsingen på kompetanse. Regjeringens satsing på tidlig innstas, har gitt flere lærere i Fredrikstad. Dette er bra, dog er det viktig at elevene også møter kvalifiserte lærere med riktig kompetanse. Derfor er det gledelig at kvalitetsmeldingen viser at mange tar videreutdanning under strategien Kompetanse for kvalitet. Høyre ønsker dog å styrke den lokale satsningen på gode etter- og videreutdanningstilbud til lærere og skoleledere enda mer.

Opplæringsloven stadfester elevers rett til et trygt og godt psykososialt skolemiljø.  Elevundersøkelsen viser at de fleste elevene trives, skolen må dog fange opp elever som opplever mobbing og psykiske helseutfordringer. Dette fordrer en skole med kompetanse, tidlig innsats og gode hjelpetjenester. Lokalt vil Høyre derfor styrke rådgivningstjenesten, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom ytterligere, samt videreutvikle ungdomsteamet.

Debatt: «Kråkerøy ungdomsskole viser vei – med skolehage på timeplanen»

Gode skolebygg er viktig for elever og ansatte, Høyre vil derfor prioritere å forbedre den bygningsmessige kvaliteten i Fredrikstadskolen. Likeledes må vi gjennomgå kommunens læremidler og fornye dette der det trengs. I et stadig mer digitalisert samfunns- og arbeidsliv, må vi styrke en fremtidsrettet IKT-satsing som bidrar til bedre tilpasset opplæring.

Høyre vil bekjempe forskjellsskolen ved å prioritere kunnskap og mestring. Faglig dyktige ansatte legger ned en imponerende innsats for elevene. Gitt levekårsutfordringene bidrar skolene i Fredrikstad til relativt gode resultater. Dette er bra, dog er vi ikke i mål når så mange elever faller fra. Det er vår felles oppgave å gi alle barn i byen vår like muligheter når de går inn skoleporten.