«Fest er fint, klimakrise kritisk, men sykepleiere - er garantister for velferd!»

Vi er fortsatt usikker på om ikke driftskostnadene til Arena Fredrikstad vil spise for mye av helsebudsjettet og bør utsettes og mener penger fra Østfold Energi bør gå til helsevelferd.

Lino Lubiana
Fredrikstad KrF

Sykepleier er garantister for velferd. Bystyret har erkjente klimakrisen i Fredrikstad, men er det ikke på tide å erklære en sykepleierkrise?

Tillitsvalgte Rita Standal og Karen Brasetvik blinker igjen med lysene - i år som i fjor og bruk av ufaglærte er doblet sammenlignet med det forventedes - størst sykepleiermangel i Fredrikstad, sier Brasetvik i et innlegg publisert på demokraten.no 24. juni, men blir de hørt? Hva med pasient sikkerheten?

DEBATT: «Heia yrkes-elevene – Fredrikstad og Norge trenger dere!»

Brasetvik påpeker: Overraskende viser årets kartlegging at sykepleiermangelen er størst i vertskommunen for fylkets sykepleierutdanning. Fredrikstad har god tilgang på sykepleierstudenter både gjennom praksisutdanning, og fordi mange studenter har helgestillinger i kommunen. Det burde lette rekrutteringen. Likevel manglet det sykepleiere i 26.5 prosent av de planlagte sykepleiervaktene. Fredrikstad havner dermed på jumboplass sammen med Råde og Halden.

I Etat hjemmesykepleie og medisinske tjenester i Fredrikstad manglet det sykepleiere i to av fem planlagte vakter. Her var det noe flere helsefagarbeidere enn planlagt. Mens det ikke var planlagt noen vakter for ufaglærte her, brukte kommunen dem i 176 vakter. På de arbeidsplassene som er med i undersøkelsen, brukte Fredrikstad ufaglærte i 566 vakter. Det er 333 flere og mer enn dobbelt så mange som planlagt.

Tall Ships' Races har vært vellykket. Vi har festet og hatt det gøy i flere dager - og vi har spist av festens gode fingermat, i stedet for boller med rosin og knapt nok det vi selv ville lagt opp til, og det har vært hyggelig. Det kan til og med være det går med overskudd. Det vil vi glede oss over og det kan være dette er en tradisjon vi følger opp. Fredrikstad er åpenbart bedre egnet til dette enn Sarpsborg.

DEBATT: Vi mangler demokratisk kontroll med helseforetakene

MEN - Det er mandag og hverdag, skutene har dratt og det er igjen pekt på at det er for få kvalifiserte sykepleiere i Fredrikstad. Hvordan kan Fredrikstad som utdanner sykepleiere ha dette problemet år etter år? Det får direkte følger for kvalitet på tjenester på helsehuset og Borge - kortidssenteret - steder som etter operasjon og sykehusopphold tar imot innbyggere med alle ulike typer behov for spesialsykepleie og for pleiernes trygghet i forhold til oppgavene de blir satt overfor og for pasientenes sikkerhet - og har de tilstrekkelig støtte av lege?

Noe av dette kan løses med kompetanseheving og etterutdanning, men penger til dette har dessverre også vært fraværende. Fredrikstad kommune har også vært lite imøtekommende på gode ordninger for helgearbeid og lønn noe som bidrar til at sykepleiere heller tar stillinger i omkringliggende kommuner. På sikt bidrar dette til mindre attraktivitet, og at vi får et mindre kvalifisert fagmiljø nå når vi trenger å bygge opp fagmiljøet i forkant av eldrebølgen og bygging av sykehjem.

Sykepleieforbundet gjør en god jobb, men får de og hjelpepleierne tilstrekkelig støtte fra LO og andre fagforeninger?

Generelt er KrF betenkt på at om fagforeningsledere har høye posisjoner i AP og står høyt på deres liste som ved kommende valg, så bør det gjøre arbeidere som sykepleier og hjelpepleiere og betenkte på om ikke det vil være nyttig med et politisk skifte - for vil deres representanter som kommer i en dobbeltrolle da i forhandlinger med politisk ledelse og rådmann være lojale mot kommunen som arbeidsgiver eller vil de være lojale mot sine medlemmer? Taler ikke det for en mer uavhengig politisk ledelse i Fredrikstad?

Vi er fortsatt usikker på om ikke driftskostnadene til Arena Fredrikstad vil spise for mye av helse budsjettet og bør utsettes og mener penger fra Østfold Energi bør gå til helsevelferd.

KrF har påpekt dette i Bystyret og i leserinnlegg og programfestet å styrke bemanning og kompetanseheving og et sykehjem til med nødvendige avdelinger, samt som Grete Andersen i Demensforeningen påpeker: et bedre demens- og dagsenter tilbud.

Fest er fint, men nok sykepleiere og hjelpepleiere er en garanti for velferd i Fredrikstad. KrF erkjenner klimakrisen, men også sykepleierkrisen!