«Få fortgang i utvidelsen av småbåtplasser i Utgårdskilen»

Det er en trist kjensgjerning at Borg Havns svært viktige arbeid med å anlegge flere plasser til fiskebåtene nå stopper opp.

Mona Vauger 
Hvaler Arbeiderparti

Magnus Pettersen
Hvaler Senterparti                                                                                 

Øyvind Fjeldberg
Hvaler Sosialistiske Venstreparti

Det er søkt om en utvidelse av småbåthavna i Utgårdskilen. En slik utvidelse vil bl.a. sørge for at småbåtplassene i ytre havn kan saneres slik at Borg Havn kan bruke dette området til å anlegge nye liggeplasser for fiskebåtene. Et nei nå medfører at alt stopper opp.

De rødgrønne partiene på Hvaler mener at alt ligger til rette for en dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. Denne hadde som formål å legge til rette for en storstilt utbygging av området. Men i 2011 sa et stort flertall i kommunestyret nei til å gå videre med denne utbyggingsplanen. Samtidig ba kommunestyret administrasjonen om å arbeide videre med en alternativ reguleringsplan for utbyggingen av en regional fiskerihavn. Dette arbeidet skulle skje i nært samarbeid med grunneiere, fiskerinæringen og fiskerirelatert næringsvirksomhet.

Siden skjedde ingenting. Derfor foreslo Hvaler Arbeiderparti i 2016 gjennom en interpellasjon i kommunestyret at det skulle avsettes midler slik at kommunen kunne regulere Utgårdskilen på nytt. Forslaget ble ikke vedtatt fordi Frp og Høyre stemte imot. Dagens uheldige situasjon hadde vært unngått dersom disse partiene den gang hadde vært villig til å være med på det grep som Ap, Sv og Sp foreslo.

Det er derfor dessverre formelt riktig at det er planen fra 2007 som fortsatt gjelder. Dette til tross for at kommunestyret innså at en iverksettelse av denne planen ikke var realistisk. Mot denne bakgrunn mener vi at denne planen innbyr til å gi dispensasjoner. For øvrig slås det fast i kommunens planprogram at havna i Utgårdskilen skulle tas opp igjen i 2018.

Det er en trist kjensgjerning at Borg Havns svært viktige arbeid med å anlegge flere plasser til fiskebåtene nå stopper opp fordi det aktuelle området ikke kan frigjøres.

Vi mener at når administrasjonen behandler denne type søknader om dispensasjon, bør den bl.a. se hen til den Strategiplan havn som ble vedtatt av kommunestyret i mai i fjor. Her er den løsningen skissert som berørte parter vil være fornøyd med. Det heter nemlig følgende: «Det er et stort behov for nye fritidsbåtplasser i området. Ventelistene er lange både for fastboende og hytteeiere. En mulighet er å inngå samarbeid med det private småbåtanlegget hvor man planlegger utviklingsmuligheter sammen. Da kan man flytte de kommunale småbåtplassene til det private anlegget og samtidig utvikle dagens småbåtanlegg til fiskebåtplasser.»

De rødgrønne partiene på Hvaler mener at det burde være en kurant sak for kommunen å gi et positivt svar på den type søknad om dispensasjon som foreligger for utvidelse av bryggeanlegget innerst i Utgårdskilen. Dette tiltaket er jo særdeles viktig for den videre utviklingen av Utgårdskilen fiskerihavn. Og tiltaket er et enkelt grep med få irreversible konsekvenser. Og mudring til småbåtdybde i det aktuelle området er ikke i strid med gjeldende plan.

De rødgrønne partiene vil fremme forslag om å gi fritak for plankrav i kommunestyret i juni.