«Er det trygt at barnehager og skoler i Fredrikstad åpner igjen?»

På mandag begynner gjenåpningen av barnehager og skoler, og barnehagene er først ute. Mange har spurt om dette er trygt. Det korte svaret er «Ja, det er trygt – og nødvendig».

Av Berit Løkken Finess, Guro Steine Letting, Anne Kristine Nitter og Sofie Lund Danielsen, kommuneoverleger i Fredrikstad
 

Mange oppfattet at skoler og barnehager ble stengt for å beskytte barn og ansatte mot koronasmitte. Slik var det ikke. De aller fleste barn og voksne tåler denne sykdommen godt. Stengingene 12. mars var ledd i et bredt, akutt tiltak i en uoversiktlig situasjon, for å bremse smittespredningen i samfunnet generelt, spredning til risikogruppene spesielt, og for å dempe belastningen på helsevesenet.

Mer kunnskap nå

De siste ukene har vi høstet erfaringer og kunnskap fra andre land. Blant annet fra Sverige, som har hatt mindre inngripende tiltak og større smittespredning. Men også i Sverige har smitten i liten grad rammet barn. I Norge er 1 av 100 personer med påvist smitte under 10 år. I Sverige er det 0,7. Dette til tross for full aktivitet i skoler og barnehager.

Barn får stort sett ingen eller milde symptomer ved koronarelatert sykdom. Når barnehager og skoler nå gjenåpner, er det fordi kunnskap tilsier at barn generelt ikke er utsatt for alvorlig sykdom og heller ikke smitter videre i vesentlig grad, verken til andre barn eller voksne.

Skole og barnehages betydning

I et samfunnsperspektiv må også negative helsemessige konsekvenser av ulike tiltak, som stenging av tilbud, regnes inn. Og disse er betydelige. Barneleger og andre er nå mer bekymret for alle barn som ikke «blir sett» og barn som nå ikke får nødvendig oppfølging for andre ting, enn man er for koronasykdom. Barna bærer ikke sykdomsbyrden i denne epidemien, men veldig mange av dem bærer tiltaksbyrden tungt. For i tillegg til å være opplæringsarenaer, er skoler og barnehager viktige arenaer for omsorg og sosialt fellesskap. For mange sårbare barn er deltakelse i skole og barnehage av kritisk betydning. Åpne skoler og barnehager bidrar også til at foresatte kan holde samfunnshjulene i gang.

Tiltak i barnehager og skoler

Selv om det er lite koronasmitte blant barn, skal det gjøres ekstra tiltak i barnehager og skoler for å minimere smitterisiko, og redusere smittespredning hvis noen blir syke. I egne smittevernveiledere er det nå beskrevet tre hovedtiltak:

Syke barn og voksne skal holde seg hjemme

Viruset smitter først og fremst når man har symptomer. Det er derfor et ufravikelig krav at barn og voksne holder seg hjemme når de er syke – til de er friske og enda ett døgn til. Barnehagene (og etter hvert skolene) har fått klare retningslinjer for hva som gjelder rundt dette, blant annet om pollenallergi, neserenning og sykdom i barnehagen. Kanskje blir det etter hvert også økt grad av testing, men foreløpig er det holde-seg-hjemme som gjelder (og kontakte lege ved behov).

Hygiene og renhold

Det vil nå bli enda strengere rutiner for hyppig og grundig håndvask. Det blir også økt renhold, spesielt på flater og gjenstander som berøres hyppig.

Redusert kontakthyppighet

Dette er viktig for å minske risiko for smitte fra personer som kan smitte andre  før de selv blir syke. For de større barna innebærer dette å sikre god nok avstand. I barnehagene løses det ved at de samme barna så langt det er mulig skal leke sammen i mindre grupper, med faste ansatte tilknyttet gruppene.

Barn med kronisk sykdom

Også de fleste barn med kroniske sykdommer viser seg å tåle koronaviruset godt. Derfor skal de fleste nå få komme tilbake i skole og barnehage. Som et føre-var-prinsipp, har likevel Norsk barnelegeforening bidratt med en oversikt i veilederen, over grupper som bør vente med å vende tilbake. Foreldre med spørsmål om risiko knyttet til dette kan kontakte fastlege.

Omsorg og trøst

Barn skal få den trøsten og omsorgen de trenger, også fysisk. Smitteverntiltakene legger til rette for å begrense nærkontakt. Dette betyr ikke å fjerne all form for kontakt. Hadde det blitt vurdert som nødvendig å avstå fra fysisk kontakt også i barnehagene, hadde ikke barnehagene blitt gjenåpnet.

Påvist smitte hos barn eller ansatt

Til tross for gjennomførte tiltak, er vi forberedt på tilfeller av koronavirus også blant barn fremover. Ved påvist smitte, vil berørte barnehager, barn og foresatte få oppfølging av kommuneoverlege for å kartlegge smittesituasjon og gi råd om karantene. Igjen; dette vil gjøres for å sikre redusert videre smitte og for å beskytte risikogrupper.

Skal være trygt

Det er ikke faglig grunnlag for å være spesielt bekymret for koronasmitte blant barn. Barn som gruppe, tåler dette viruset bedre enn mange andre virus – som RS-virus, influensa og meslinger. Noen barn dør av disse andre infeksjonene hvert år, uten at vi stenger barnehagene av den grunn. Vi er nå mer bekymret for de negative konsekvensene av stengingstiltakene, og er derfor glade for at barnehager og skoler nå åpner igjen. Dette vil gjøre at barn får tilbake viktige omsorgspersoner og venner i livene sine. Vi skal