«Du skal ikke betale mer i eiendomsskatt med Arbeiderpartiet ved roret på Hvaler»

Ja, det vil koste å få til alt som er nevnt i vårt program, men det er mange kilder som kan benyttes, skriver Roy Hansen.

Roy Hansen
Leder i Hvaler Arbeiderparti

 

Hvaler Arbeiderparti har et god program for fremtidens Hvaler. Hvaler Arbeiderparti sitt valgprogram blir angrepet og det blir fremholdt at det vil bety økt eiendomsskatt dersom Arbeiderparti får flertall for sin politikk i kommunestyret.

Det er blant annet listekandidat Ottar Johansen som målbærer Hvaler Styrbords skepsis til Arbeiderpartiets valgløfter. Han mener at Arbeiderpartiet fremstår som lite troverdig når partiet ikke konkretiserer finansieringen av løftene, og antyder at dette bare kan skje gjennom økt eiendomsskatt.

Han gjengir fra programmet eksempler på løfter som vil koste penger: Hvaler Arbeiderparti vil bygge flere sykehjemsplasser på Dypedalåsen og omsorgsboliger på Skjærhalden. Vi har programfestet døgnbemannet tilbud innenfor rus og psykiatri og vi vil jobbe for at det blir bygget gang og sykkelvei langs fylkesvei 108 og fylkesvei 472 fra Bratte Bakke til Hauge. Og vi vil bl.annet jobbe for at det blir bygget en svømmehall på Hvaler.

Les også: «Er Hvaler Arbeiderpartis valgprogram troverdig?»

Ja, det vil koste å få til alt som er nevnt, men det er mange kilder som kan benyttes:

– Kommunens ordinære inntekter er tilgjengelig for investeringer, kommunen kan søke om tilskudd fra ulike instanser, og det kan gjøres låneopptak.                                   

– For plasser i sykehjem og omsorgsboliger er gjennomsnittet av den statlige tilskuddsandelen per boenhet 50 prosent av maksimalt godkjente anleggskostnader.

– Penger til døgnbemannet tilbud innenfor rus og psykiatri kan finnes innenfor det ordinære budsjettet.

– Det er ikke kommunens ansvar å finansiere bygging av gang – og sykkelveier langs fylkesveiene. Dette tilligger fylkeskommunen. Men Arbeiderpartiet vil være en sterk pådriver.                                                                                                                      

– En sikker tilskudds-kilde ved bygging av svømmehall er ordningen for spillemidler som forvaltes av fylkeskommunen. Arbeiderpartiet ønsker at det igangsettes en kostnadsanalyse for bygging av en sårt tiltrengt svømmehall på Hvaler.

La det være sagt nok en gang: Arbeiderpartiet har ikke til hensikt å øke eiendomsskatten i denne valgperioden! Derfor er svaret på Ottar Johansen sitt spørsmål om Arbeiderpartiets valgprogram er troverdig uten økt eiendomsskatt, et rungende ja!

Debatt: Hvaler skal også i fremtiden være en egen kommune