«Dispensasjon fra reguleringskrav for nye Onsøyheimen»

Mitt poeng er nå selvsagt ikke å diskreditere administrasjonen, men å understreke at kommunen er politisk styrt av lekfolk som utøver politisk skjønn innenfor rammen av lovverket, skriver ordfører Jon-Ivar Nygård.

Jon-Ivar Nygård (Ap)
ordfører

 

Planutvalget i Fredrikstad kommune har nå fattet dispensasjonsvedtak slik at dette viktige byggeprosjektet forhåpentligvis kommer i gang så raskt som overhode mulig. Vi kan raskt bli enige om at det er ekstra krevende når kommunen søker seg selv om dispensasjoner og at det hadde vært bedre om det hadde vært unngått. Saken har også skapt debatt. Det er bra. Likevel synes det som om enkelte «tar for mye Møllers tran» når det kappes om å være kritisk til dispensasjonene.

Debatt: «Arbeiderpartiet setter oss i knipe med Onsøyheimen»

Det brukes begreper og spørsmål som: «Dette er en skandaløs sak som undergraver kommunens troverdighet og autoritet som reguleringsmyndighet», «bygge ulovlig», «svakt politisk håndverk», «byens ledende politikere surret til den formelle prosessen», «presse gjennom byggingen av sykehjemmet Onsøyheimen på en oppsiktsvekkende og lite tillitvekkende måte» og «Er byens politiske ledelse hevet over loven?»

Meninger: «Ja til Onsøyheimen – nå!»

Jon Jacobsen i Fredriksstad Blad skriver også følgende: «Onsøyheimen-prosessen illustrerer hvordan det går når lekfolk setter seg selv over anbefalingene fra fagfolk. Noe godt signal er det heller ikke å sende ut til byens innbyggere. Alle må vi forholde oss til plan- og bygningsloven. Da tar det seg dårlig ut at regelverket skal forsøkes tøyd og dratt i alle retningen når kommunen selv er byggherre».

Samlet sett framstilles det nærmest som om det både er forbudt å søke og å gi dispensasjoner. Slik er det ikke. Plan- og bygningsloven åpner opp for skjønn. I utgangspunktet ønsker både administrasjon og folkevalgte et oppdatert og helhetlig planverk som gjør at vi minimerer antallet dispensasjoner, men likefullt oppstår det situasjoner hvor dispensasjonssøknader blir fremmet og imøtekommet.

En svært profilert sådan var søknaden og innvilgelsen av dispensasjoner for komme i gang med ombyggingen av det gamle sykehuset. Et viktig prosjekt for byen, men det var behov for omfattende dispensasjoner fra arealformål og plankrav. Et annet eksempel er den helt nødvendige dispensasjonen som ble gitt til Nexans nye industribygg på Øra. Det ble også behandlet søknad om dispensasjoner for Sleipner AS på Gressvik for noen år siden selv om de var blitt rådet av kommunen til å regulere. I den saken endte det med at bedriften likevel måtte regulere.

Det forsøkes også skapt et bilde av at Fredrikstad kommune driver med omfattende dispensasjonsbehandling til seg selv. Det kan herved avkreftes selv om det har vært et par saker i den siste tiden.

Så til Jacobsens påstand om lekfolk som setter seg selv over anbefaling fra fagfolk. Ja, det skjer fra tid til annen og det kalles demokrati. Det finnes en rekke eksempler på politikkutforming som har blitt til i strid med faglige råd og anbefalinger. La meg nevne noen eksempler: Fredriksborg sitt prisbelønte bygg – Storgata 5 fikk sin utforming i strid med faglige råd. Reguleringen av Åsgard på Værste ble vedtatt mot administrative råd. I kommuneplanen som nylig ble sendt på høring gjorde vi flere politiske grep som administrasjonen frarådet, blant annet byggehøyder på FMV. Gratis ferge ble også delvis til i strid med administrative anbefalinger.

Mitt poeng er nå selvsagt ikke å diskreditere administrasjonen, men å understreke at kommunen er politisk styrt av lekfolk som utøver politisk skjønn innenfor rammen av lovverket. Vi lytter selvsagt til vår fagekspertise, men det betyr ikke at vi alltid fatter de vedtak de anbefaler. Dersom vi i stedet hadde hatt ekspertstyre lokalt ville samfunnsutviklingen trolig sett annerledes ut. Jeg skjønner at både pressen og opposisjonen ønsker å utfordre og stille kritiske spørsmål til hvordan flertallet utøver makt. Det er bra, men i mine øye ser det ut til at det doseres litt for tungt i denne saken. I denne saken mener jeg at en dispensasjon er best for samfunnet samlet sett.

Meninger: «Byggingen av Onsøyheimen med et økt areal må komme i gang nå»