«Bedre sent enn aldri»

«Etter at Moss og Sarpsborg har informert innbyggerne om kvikkleire og skredfare planlegger Fredrikstad nå det samme. Når vi befinner oss i et sterkt utsatt område virker det noe merkelig at vi her er blitt liggende etter.», skriver Johannes Thue.

Johannes Thue
Skogløkken, Fredrikstad

 

Etter tragedien på Gjerdrum har kvikkleire fått ny aktualitet. Etter at Moss og Sarpsborg har informert innbyggerne om kvikkleire og skredfare planlegger Fredrikstad nå det samme. Når vi befinner oss i et sterkt utsatt område virker det noe merkelig at vi her er blitt liggende etter.

Oversikten som viser 31 områder med påviste forekomster, viser dessverre også at her må noen ha sovet i timen. Rett nok er det konstatert forekomster av kvikkleire, men omtrent alle forekomstene er merket med «stabilitet ikke vurdert» og det er jo nettopp stabiliteten som er kritiske. Listen reiser også flere spørsmål. Den er inndelt i «Faregrad» og «Konsekvens». Hva betyr det at et område har «Faregrad Lav» og «Konsekvens Meget Alvorlig»? Det virker nærmest absurd.

Kronikk: «Gretnesraset kommer ubehagelig nært når man ser bildene fra Gjerdrum»

Nå vet vi at det de siste årene er brukt millioner på grunnundersøkelser i forbindelse med Intercity-prosjektet. I den forbindelse må vel både dybde og stabilitet ha vært undersøkt? Betyr det at resultatene fra Bane Nors undersøkelse, som vel er utført av eksterne konsulentselskap, ikke er tilgjengelige for kommunen? I tilfelle må dette sies å være samfunnsmessig ansvarsløshet.

Når vi ser at Rolvsøysund, der et gigantisk broprosjekt er planlagt og avstanden til fjell er målt til 100 meter, er merket «faregrad Høy, konsekvens «Meget alvorlig», «Risiko 5» men «Stabilitet ikke vurdert», må vi spørre hva de holder på med. 

Les også: Ønsker saltbrønner på Rolvsøy

Allerede før Gjerdrum-ulykken var kvikkleira et viktig moment i diskusjonen om Intercity. Det var en av grunnene til at kostnadsbudsjettet sprakk og hele prosjektet ble satt på vent. Nå er det stor sannsynlighet for at det ikke bare er kvikkleira som er årsak til at Bane Nors planer må revurderes, men kvikkleira kan ha konsekvenser for bygg, anlegg og sikkerhet langt ut over jernbanen. Derfor er det på tide at kommunen kommer med sin informasjon. Bedre sent enn aldri har alltid sin aktualitet. Fredriksstad Blad har i det siste omtalt bekymring fra folk som blir berørt av den planlagte traséen og i nettavisen har det også vært noen innlegg om jernbanen som har fått stor oppmerksomhet i kommentarfeltet.

Prosjektdirektør Bettina Sandvin redegjør for planene om dobbeltspor frem til Seut og kryssingsspor videre med dagens spor og stasjon. Hun er selvfølgelig nødt til å skrive akkurat det, siden det er det oppdraget hun har fått, men selvfølgelig ser hun også at noe nytt er på gang.

Debatt: «Slik får vi mer jernbane for pengene»

Det arbeides nå med framtidens jernbane i Europa. Det satses milliarder av € i å bygge ut et effektivt jernbanenett for gods og passasjerer. Gjennom organisasjonen String, som til og med Viken har tilsluttet seg, har OECD lansert planene om en «grønn megaregion» fra Hamburg til Oslo. I disse planene ligger gigantprosjektet Fehmarn Belt Fixed Link som er et ledd i fremtidens jernbane i Europa.

Debatt: «Kommer det som en overraskelse at det er utfordrene grunnforhold i Nedre Glomma?»

At det legges lokk på debatten slik at de pågående utviklingsplaner ikke når ut til folk, er beklagelig. Noen prøver å forsvare de utdaterte planer med at gods på bane ikke passer for Norge og at det i fremtiden kommer selvkjørende lastebiler som gir renere veitransport. Slike biler vil sikkert komme, men de som tror at dette vil forandre EUs jernbanepolitikk må være klar over følgende forhold:

1. Norge blir en del av det europeiske jernbanenettet.

2. EU bestemmer fremtidens jernbanepolitikk.

3. EU vil aldri vrake de milliarder som er satset på jernbanen til fordel for noen selvkjørende lastebiler.

4. Norge kan ikke ha sitt eget transportsystem fra Oslo til svenskegrensen. Det må snart både Regjeringen, Bane Nor og Fredrikstad ta inn over seg. Også her er det bedre sent enn aldri.