Kultur

«Kunst og kultur er viktig»

Kunsten og kulturen kan underholde oss så vi kan både le, gråte og trøstes i en vanskelig tid. Gjennom alle tider har den reflektert vårt kulturelle og sosiale utgangspunkt og representert oss i møte med verden.

###

Helga Aakre

For Scenekunstrådet i Fredrikstad

Kunst og kultur er viktig fordi den gir oss mennesker en verdifull innsikt på hvem vi er og setter spørsmålstegn for å forstå hvor vi er på vei.

Den kan presse oss til å se det vi ikke vil se og forstå dem vi er uenige med. Den kan både speile samfunnet vi lever i og provosere oss til å tenke og se samfunnet med andre og nye briller.

Kunsten og kulturen kan underholde oss så vi kan både le, gråte og trøstes i en vanskelig tid. Gjennom alle tider har den reflektert vårt kulturelle og sosiale utgangspunkt og representert oss i møte med verden. Vi kan til og med kalle den magisk.

I en WHO-rapport om kunnskapsgrunnlaget for kunst, kultur og helse står det om kulturens evne til å fremme god helse og forebygging av en rekke mentale og fysiske helsetilstander.

En stadig større del av økonomien knyttes til varer og tjenester som skal gi opplevelse og skape identitet. Design, kunst og kultur, underholdning og opplevelsesindustri er blitt viktige deler av økonomien, både i Norge og internasjonalt.

Meninger: «Fredrikstad kommune må fokusere på verdien i det som skjer nært og lokalt»

Kulturnæringen er avgjørende i forhold til helse, utvikling og samhold

Kulturnæring gir økt omsetning. Ulike kulturarrangementer er en viktig bidragsyter til den økonomiske omsetningen i byen og for et levende byliv.

Kulturnæring gir deltagelse og mestring, fellesskap og inkludering.

Kulturnæring gir opplevelser og refleksjonsdannelse.

Kulturnæring er viktig for ytringsfrihet og demokrati.

Kulturnæring er viktig for kreativitet og innovasjon. Et sterkt og levende kulturfelt er betydningsfullt for by- og samfunnsutviklingen.

Kulturnæringen er viktig for oss som samfunn, den knytter oss sammen, underholder og provoserer oss.

I dag blør kulturnæringen. Kulturutøvere er permittert, arbeidsledige eller omskolert.

Vi leser i nyhetene  om store kommersielle navn som mottar endel midler innenfor kompensasjonsordningen. Samtidig oppleves de ulike kompensasjons og stimuleringsordningene som uoversiktlige, og de fleste som driver innenfor ulike næringer får lite eller ingenting. Kulturlivet har stengte scener, teatre, saler og konsertarenaer. Det påvirker alle ledd i en produksjon og oss som publikum.

Like viktig som å løse dagens situasjon må vi også se på kulturens framtid når samfunnet igjen blir normalisert. Det bør motiveres til kreativitet og håp fra det offentlige gjennom en forbedring av ulike de ulike ordningene. Kompensasjons- og stimuleringsmidler bør derfor utbedres og fortsette også etter at samfunnet åpner igjen.

Kunst og kultur er viktig fordi den binder oss sammen og har en samfunnsbyggende kraft. Vi må også stå sammen på tvers av ulike yrkesgrupper innenfor scenekunstfeltet. Sammen kan vi få på plass bedre løsninger både for i dag og for fremtiden.

Kulturlivet må leve.

Meninger: Fredrikstads kulturutøvere i opprop: «Slipp kulturen til»