Dobling på sentrene mot incest og seksuelle overgrep på 10 år

For mange av dem som oppsøkte sentrene mot incest og seksuelle overgrep i fjor, startet overgrepene før de ble sju år gamle. – I 2019 hadde vi 43 brukere og 448 brukerbesøk, forteller virksomhetsleder Marie Lindén ved Krise- og incestsenteret i Fredrikstad.

Antallet brukere i 2019 var over dobbelt så høyt som for ti år siden på nasjonalt plan. Få anmelder hendelsen og halvparten av de anmeldte sakene ble henlagt. Det viser tall som Sentio har innhentet på oppdrag fra Bufdir.

Krise- og incestsenteret i Fredrikstad har et tilbud til voksne kvinner og menn som hadde vært utsatt for incest og seksuelle overgrep.

– I 2019 hadde vi 43 brukere og 448 brukerbesøk, forteller virksomhetsleder Marie Lindén. Brukerbesøkene bestod av enkeltsamtaler og grupper.

Det skriver Blaa Kors i en pressemelding. Tallene har Sentio har innhentet på oppdrag fra Bufdir.

Les også: Tidligere SV-topp erkjenner å ha skaffet seg overgrepsbilder av barn: – Det var en slags samlemani

Starter i svært ung alder

Sentrene mot incest og seksuelle overgrep spiller en viktig rolle for at overgrepsutsatte skal bli sett, hørt og trodd. Sentrene mot incest og seksuelle overgrep er et lavterskeltilbud basert på prinsippet om hjelp til selvhjelp, og gir råd, veiledning og bistand til brukerne, uten krav til henvisning. Sentrene skal være et supplement til det offentlige hjelpeapparatet.

De fleste av brukerne var blitt utsatt for seksuelle overgrep og for mange startet overgrepene i svært ung alder. Det er et fåtall som hadde kontakt med hjelpeapparatet i tiden rundt da overgrepet eller overgrepene skjedde. 78 % kontaktet ikke hjelpeapparatet. I gjennomsnitt går det mer enn 17 år fra et barn opplever et seksuelt overgrep til vedkommende forteller noen om dette.

Les også: – Ikke forenelig med SV-verv

Halvparten er nye brukere

I alt var det over 35 968 brukerhenvendelser ved de 23 sentrene i Norge i 2019. Omtrent halvparten av de utsatte og de fleste av de pårørende var nye brukere i 2019.

Mange av de eldre brukerne hadde benyttet senteret over flere år, mens det var flere nye brukere blant de yngste.

Blant brukerne som hadde vært utsatt for seksuelle overgrep, hadde 10 % innvandrerbakgrunn. Det har vært en langsom økning fra 2009 da innvandrerandelen var på 4%. Det er imidlertid fortsatt få pårørende som har innvandrerbakgrunn

Begynner før de er 7 år

Det var i alt 3 456 personer som fikk hjelp ved sentrene i 2019. De fleste som hadde vært utsatt for seksuelle overgrep, svarte at overgrepene startet i ung alder og varte over en lengre periode. For mange av dem som oppsøkte sentrene mot incest og seksuelle overgrep i fjor, startet overgrepene før de ble sju år gamle.

Halvparten av brukerne, 51 prosent, hadde vært utsatt for overgrep over lengre tid, mens 34 prosent hadde vært utsatt for ett overgrep. De siste årene har det vært en økning i andelen brukere som har blitt utsatt for enkeltstående overgrep, og det er flest unge brukere som har blitt utsatt for enkeltstående overgrep.

Vold eller truende adferd

Statistikken viser at de fleste av brukerne har blitt utsatt for seksuelle overgrep, som omfatter samleie og samleielignende forhold. For flertallet av disse var den seksuelle omgangen oppnådd ved vold eller truende atferd, eller mens de selv var bevisstløs eller ute av stand til å motsette seg handlingen. Det er klart flere kvinner enn menn som er brukere av sentrene.

Mange av brukerne har nedsatt funksjonsevne, og de har i mindre grad tilknytning til arbeidslivet enn det som ellers er vanlig. Psykiske lidelser var den vanligste formen for funksjonsnedsettelse.

Utsatte for overgrep fra foreldre eller annen nær familie er fortsatt den største brukergruppen, og de fleste hadde blitt utsatt for overgrep fra en mann. En større andel menn enn kvinner ble utsatt for en kvinnelig overgriper.

Les også: Nå skal boken om «kulturprofilen» bli film