Disse 16 tiltakene er Vikens kriseplan

På dagens pressekonferanse ble det presentert 16 ulike tiltak for å hjelpe alle sider av næringslivet i Viken. Blant annet skal spillemidler betales tidligere til kulturnæringen og fylkeskommunen forserer vedlikeholdsarbeid og annet type arbeid som skal holde næringslivet i gang.

– Dette er en krevende tid, der mange føler på savn, isolasjon og ensomhet. Derfor er jeg veldig glad for å se at så mange viser gode kreative løsninger som gjør det litt enklere for oss alle å være i isolasjon og gjør at verden føles litt mindre utrygg for oss alle. Derfor vil jeg takke alle disse som gjør dette mulig, og de tusenvis av små og store løsningene vi nå ser. Dette betyr mye for veldig mange, sa fylkesråd for kultur og mangfold Camilla Sørensen Eidsvold (SV) under sitt innlegg.

Eidsvold presenterte en pakke til kulturnæringen der de kommer til å betale ut tilskudd fortløpende, og håper at det vil avhjelpe dem som er helt avhengig av billettinntekter blant annet. Fylkeskommunen skal også opprette en veiledningstjeneste som skal gjøre det enklere å søke på tilskudd og få hjelp til å skaffe penger til selvstendig næringsdrivende og frilansere.

– I tillegg vil vi gjennomføre en raskere utbetalinger av tidligere innvilget spillemidler og raskere utbetaling av årets spillemidler. De tiltakene har en ramme på mellom 320-350 millioner kroner, og det vet vi  betyr mye for aktørene og kommunene akkurat nå, fortalte Eidsvold.

LES OGSÅ: Korona-permitterte FBK-spillere mobiliserer til egentreningsdugnad (Demokraten+)

– Hører dessverre om de første konkursene

Både Eidsvoll og flere av de andre fylkesrådene var inne på hvor hardt rammet næringslivet rammes, og at de vil hjelpe alle store og små aktører  så godt de kan.

– Vi har allerede satt i gang mange tiltak, både innen digital opplæring, tannhelsetjenesten og kollektivtrafikken samtidig som vi har lagt til rette for hjemmekontor for fylkets mange ansatte. Vi ser imidlertid at noen påvirkes mer enn andre av det som nå skjer, og at mange bedrifter opplever dette som svært krevende. Titusenvis er allerede permittert, mange er oppsagt og vi hører dessverre allerede om de første konkursene, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen (Ap).

Fylkesrådslederen sa at dette var den første tiltakspakken Viken legger frem, men at de jobber videre med nye tiltakspakker og løsninger for å hjelpe alle innbyggere og virksomheter i fylket.

– Tiltakene i pakken er en forsering av virkemidlene fylkeskommunen rår over, og tiltak vi ønsker skal ha effekt så raskt som mulig. Situasjonen endrer seg fra dag til dag, og vi gjør løpende vurderinger om nye tiltak vi kan sette inn. Også langsiktige bidrag som fylkeksommunen kan stille opp med for å sikre at bedriftene komme styrket ut på den andre siden gjennom for eksempel bedriftsintern opplæring, sa Ingebrigtsen videre.

LES OGSÅ: NHO-tallene viser hvordan lokalt næringsliv rammes av korona

– Den mest alvorlige krisen siden andre verdenskrig

Regiondirektør Nina Solli presenterte i sitt innlegg tallene fra NHOs tredje medlemsundersøkelse siden koronaviruset slo til for alvor, som blant annet viser at 85 prosent av bedriftene som har svart på undersøkelsen i Drammen frykter konkurs.

– Koronakrisen er sannsynlig den mest alvorlige krisen Norge har stått ovenfor siden andre verdenskrig. Prioritet nummer en er å redde liv og helse, men samtidig må vi redde arbeidsplassene. 43 prosent av bedriftene som har svart på vår medlemsundersøkelse sier at de allerede har gjennomført permitteringer, og 38 prosent sier at de allerede nå planlegger nedbemanninger som følge av denne krisen, sier Solli og fortsetter:

– Det er tydelig at denne krisen rammer hele det norske næringslivet, og at alle blir berørt. Den første bølgen traff servicebedrifter og reiseliv spesielt hardt, men nå blir alle rammet. Derfor er vi godt fornøyd med samarbeidet med LO Viken og Oslo og fylkeskommunen som har ført til at vi nå kan presentere denne første krisepakken, forteller hun.

Undersøkelsen viser at 38 av de 45 bedriftene som har svart oppgir at de risikerer å gå konkurs, men at bare 34 av de 45 bedriftene oppgir at de må permittere. To av 45 bedrifter svarer at de allerede har sagt opp ansatte.

De 45 bedriftene har i E24s undersøkelse oppgitt at de til sammen har 554 ansatte. Av de skal 325 ha fått permitteringsvarsler og 279 av bedriftenes 554 ansatte skal allerede være permittert.

LES OGSÅ: «Få samfunnet i gang igjen – snarest»

Dette er krisepakkens 16 tiltak

1) 24 MILLIONER KRONER TIL BEDRIFTSINTERN OPPLÆRING:

Fylkesrådet utvikler, i samarbeid med parte-ne i arbeidslivet, en ny virkemiddelordning for bedriftsintern opplæring for bedrifter. Formålet med ordningen er å tilby skreddersydde kompe-tansehevingstiltak som både styrker bedriften og den enkelte arbeidstaker.

2) VEDLIKEHOLDE OG RENOVERE VÅRE BYGG:

Forsere planlagt vedlikehold, service, kontroll og mindre øvrige tiltak på skoler og eiendom som står helt eller delvis tomme. Formålet er å gi næringsliv og leverandører flere oppdrag, slik at hjulene kan holdes i gang. Viken skal opprettholde tempo for planlagte anskaffelser, identifisere og prioritere prosjekter som kan iverksettes raskt. Innlede dialog med bygg- og anleggsnæringen om egnede prosjekter og anskaffelsesmodeller som er tilpasset konsekvenser grunnet koronasituasjonen.

Eksempler:
Innenfor nylig fordelte vedlikeholdstiltak for ca. 70 millioner kroner, arbeides det nå med å identifisere enkle tiltak som kan bestilles raskt for gjennomføring.
• Kontroll av brannvarslingsanlegg og kontroll/service på brannslukkeutstyr.
• Mindre reparasjoner, f.eks. ødelagte stikkontakter mm

3) 35 MILLIONER KRONER TIL MOBILISERING TIL FORSKNING FOR ØKT INNOVASJON

Raskt lyse ut og behandle søknader innenfor en ramme på 15 millioner kroner med etterfølgende utlysning av ytterligere inntil 20 millioner kroner i Regionalt forskningsfond Viken. Formålet er mobilisering til forskning for å oppnå økt innovasjon i næringslivet/offentlig sektor. Regionalt forskningsfond er en tilskuddsordning direkte rettet mot enkeltbedrifter

4) 22 MILLIONER KRONER TIL NÆRINGSUTVIKLING

Flere støtteordninger rettet mot utvikling av næringslivet kan brukes til å støtte tiltak rettet mot dagens utfordringer. Føringene for ordningene justeres slik at næringslivets nåværende situasjon ivaretas. Disse ordningene får to søknadsfrister før sommeren.

5) 3 MILLIONER KRONER TIL Å BYGGE LADEANLEGG

Gi støtte til å etablere ladeinfrastruktur i borettslag i Viken. Raskt utlyse og behandle søknader. Ved behov vil fylkesrådet vurdere å anbefale at rammen utvides.

6) KURS FOR SELVSTENDIGE OG FRILANSERE

500.000 kroner til å tilby digitale kurs som sikrer at frilansere, selvstendig næringsdrivende og andre grupper kan styrke sin kompetanse i ei tid med lite oppdrag

7) TILTAK FOR REISELIVSNÆRINGA

Støtte destinasjonsselskapene slik at bedriftenes medlemskontingent i destinasjonsselskapene kan reduseres. Styrke destinasjonsselskapene slik at de kan gi styrket veiledning til reiselivs-bedriftene i vanskelige tider. Innrette eksisterende støtteordninger (KulturArvOpple-velser og Næringsutvikling i distriktskommuner) til å støtte mer kortsiktige tiltak, blant annet markedstiltak, pakking av produkter, hjemlevering og sesongsamarbeid.

8) TILTAK FOR LANDBRUKET

Støtteordninger rettet mot landbruket innenfor en ramme på 7 millioner kr åpnes for strakstiltak som adresserer næringens umiddelbare behov for kompetent arbeidskraft. Fylkeskommunen vil styrke samarbeidet mellom aktørene for å adressere næringens behov for sesongarbeids-kraft, infrastruktur og kompetanse med mål-rettede tiltak. Viken fylkeskommune vil vurdere om våre innkjøpsavtaler kan åpne for kjøp fra lokalmatprodusenter som har mistet sine omsetningsmuligheter.

9) RASKERE UTBETALING OG VEILEDNING TIL KULTURSEKTOREN

Prioritere raskere utbetaling av tidligere innvilgede spillemidler (2019) og raskere behandle årets spillemiddelsøknader (320-350 millioner kroner). Tilskudd til kunst og kultur, idrett-og friluftslivsorganisasjoner utbetales så raskt som mulig. Utbetale driftstilskudd til museer snarest. Idrettslag eller andre frivillige lag og organisasjoner som har faste avtaler om hall- eller baneleie med Viken fylkeskommunes skoler skal ikke betale dette i perioden de ikke får benytte anleggene. Fylkeskommunen vil gi veiledning til selvstendig næringsdrivende og frilansere innen kultursektoren som er rammet.

10) SAMARBEID MED KONTRAKTS- ENTREPRENØRER FOR Å HOLDE PÅ ANSATTE

Viken fylkeskommune har en rekke inngåtte og løpende kontrakter innen drift og vedlikehold. Vi vil starte en dialog med hver enkelt av våre kontraktsentreprenører for å avdekke interessen og behovet for å bestille tiltak, som er særlig egnet til å bidra til å opprettholde sysselsetting hos hver enkelt entreprenør, som samtidig løser Vikens behov.

11) KOLLEKTIVTRAFIKK

Viken fylkeskommune ønsker ikke at våre kollektivselskaper og deres kontraktsfestede operatører skal bære kostnaden ved bortfall av skoleskyssinntekter i den perioden som skole-ne er stengt. Viken fylkeskommune vil derfor opprettholde sitt tjenestekjøp av skoletransport fra kollektivtransportselskapene. Vi vil ha dialog med selskapene om hvordan godtgjørelsen for både buss, båt og drosje kan beregnes og hvor-dan kapasiteten kan utnyttes. Viken forutsetter at staten kompenserer kollektivtrafikkselska-pene for deres bortfall av billettinntekter og vil fortsette dialogen med statlige myndigheter om dette

12) ELEVENE OG LÆRLINGENE ER VIKTIGE RESSURSER I VIKEN

Vi vil legge til rette for at flere elever kan ha mer praksis og dermed kan bidra på samfunns- kritiske områder i Viken. Viken vil organisere og tilby digital opplæring til lærlinger som risi-kerer permittering. Viken vil legge til rette for at lærlinger som nå venter på å gå opp til fag/svenneprøve, skal få denne formaliserte kom-petansen raskest mulig. Viken vil søke sentrale myndigheter om dispensasjon dersom regelverk er til hinder for dette.

13) RASK BETALING OG GJENNOMGANG AV KONTRAKTSVILKÅR

Viken ønsker å betale sine fakturaer raskt. Dette for å bedre likviditeten hos Vikens leverandører. Leverandørene må sørge for korrekt faktura. Vi vil gjennomgå Vikens kontraktsvilkår på ulike områder sett i lys av dagens situasjon.

14) IKKE AVBESTILLE ARRANGEMENTER

Der det er mulig skal Viken ikke avbestille egne arrangementer, men flytte dem i tid. Vi tar sikte på å re-bestille arrangementer som må avlyses grunnet koronasituasjonen. Booke inn arrangement frem i tid der vi vet vi skal arrangere noe for å sikre aktører trafikk. Viken går i dialog med aktører og søkere for å sikre løpende, effektiv og fleksibel tilskuddsbehandling, og raske utbetalinger.

15) BENYTTE INTERNASJONALE ORDNINGER

Følge opp hasteutlysninger fra EU som er relevante for Vikensamfunnet. Mobilisere og veilede søkere til aktuelle ordninger, og sette forsterket oppfølging og rådgivning på søknadsutvikling.

16) KOORDINERING MELLOM VIKTIGE AKTØRER

Viken fylkeskommune vil møte LO og NHO jevnlig for å diskutere situasjonen. Vi vil også invitere virkemiddelaktører og andre fagsam-menslutninger til å drøfte utfordringene vi står overfor, hvilke tiltak som er aktuelle og hvordan vi kan samordne oss. Viken fylkeskommune vil også samarbeide med kommuner som har store næringslivsmessige utslag av krisen. For å sikre at næringslivets aktivitet kan holdes mest mulig i gang, vil vi ha dialog med kom-munene om de praktiske utslagene av smit-tevernbegrunnede reiserestriksjoner. Viken fylkeskommune skal koordinere og samordne virkemidler med Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Bidra til at klynger, inkubatorer, etablerervirksomhet og innovasjonssystemer i Viken opprettholdes.