Debatt

Tiden er overmoden for et krafttak mot mobbing i skolen

Trygge elever som trives på skolen, lærer best. Derfor er det urovekkende at stadig flere elever melder om mobbing i skolehverdagen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Nå er tiden overmoden for et krafttak mot mobbing. Mobbing er et stort samfunnsproblem. Vi vet at barn som blir mobbet, er mer utsatt for et bredt spekter av helseproblemer, økt fravær og dårligere skoleprestasjoner.

Alle fortjener et miljø fritt for mobbing, og ingen barn og unge skal være redde for å oppleve mobbing verken på skoleveien, i friminuttene eller i timen.

Regjeringen viser nå vei for å snu en negativ utvikling vi ikke kan stå stille å se på. I neste års statsbudsjett settes det av 35 millioner kroner til en kraftpakke mot mobbing som skal styrke de tiltakene vi vet virker, og som skal bidra til økt kompetanse i kommuner og skoler. Målet må være en trygg og god skolehverdag for alle elever – fordi elever må ha det bra for å lære bra.

Det er helt avgjørende at skolene jobber godt med forebygging, og tar tak i mobbing og dårlige skolemiljø på et tidlig tidspunkt. Det må skje før sakene blir store og vanskelige. Mobbing blir ikke borte uten videre, og arbeidet med å bygge trygge og gode skolemiljøer for alle barn og elever krever et systematisk og kontinuerlig arbeid på den enkelte skole.

Tall fra Elevundersøkelsen viser en markant økning i andelen elever som svarte at de var blitt mobbet i 2022, sammenlignet med året før. Økningen var særlig negativ på 7. og 10. trinn. Tallene taler for seg selv, og det er behov for et mer systematisk arbeid for å skape et godt og trygt skolemiljø for alle barn.

Regjeringens kraftpakke mot mobbing skal bidra til at alle elever, foreldre og skoler skal oppleve å få bedre hjelp og faglig støtte til å håndtere mobbesaker, og inneholder tre konkrete satsinger.

  • For det første setter vi av 15 millioner til beredskapsteam mot mobbing. Slike team er nøkkelpersoner som kan tre sammen når det er behov for det, og som kan bidra til å løfte kompetansen og løse konflikter på skoler med særlige skolemiljø-utfordringer.
  • Den andre satsningen er å bruke 10 millioner kroner på å utvide antall skoler i læringsmiljøprosjektet, som er en ordning hvor de som sliter med skolemiljøet kan få støtte og veiledning av fagfolk over tid. Prosjektet har allerede høstet gode resultater, og flere skoler har klart å snu en negativ utvikling i mobbesaker.
  • Den siste satsningen handler om å styrke statsforvalterne med 10 millioner kroner, for å bidra til å få ned køen av skolemiljøsaker, samtidig som statsforvalterens forebyggende arbeid styrkes, i form av bedre støtte og veiledning til skoler og kommuner.

Arbeiderpartiet er ikke fornøyd før skolen er trygg for alle elever, og derfor er det bra regjeringen nå satser på tiltak vi vet fungerer. Det er viktig for at både elever og foreldre skal være trygge på at alle barn blir tatt vare på i skolen, og for å bidra til at skolemiljøet legger til rette for trygge vilkår for god læring og trivsel for alle elever.

Mer fra: Debatt