Debatt

Jernbanesektoren skal penses inn på riktig spor

Flere passasjerer og mer gods skal transporteres grønt på jernbanen. Det er regjeringens mål, og noe av de viktigste vi gjøre i samferdselssektoren.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Ambisjonene er det kanskje tverrpolitisk enighet om, men hvordan vi skal få det til er en ganske annen historie.

Regjeringen Solberg gjennomførte en stor jernbanereform, hvor virkemidlene kort kan oppsummeres med mer konkurranse, større innslag av private aktører og oppsplitting av statlige virksomheter i mindre selskaper.

Dette var vi i opposisjon kritiske til. Fordi jernbanen er samfunnskritisk infrastruktur, og derfor er det viktig med statlig kontroll og eierskap. Høyres jernbanereform, som de kalte «På rett spor», resulterer i det motsatte.

Jon-Ivar Nygård

Samferdselsdepartementet har nettopp mottatt en ekstern kartlegging av styringsmessige og organisatoriske utfordringer i jernbanesektoren. Denne rapporten kan ikke sies å gi jernbanereformen et godt skussmål. Det pekes blant annet på problemer med styringslinjer, manglende og uklar koordinering mellom et stort antall aktører, og uklar rolle- og ansvarsdeling i sektoren.

Disse funnene kommer ikke overraskende på oss. Tvert imot advarte vi mot en del av disse utfordringene da Solberg-regjeringen presenterte jernbanereformen. Etter at vi fikk nøklene til regjeringskontorene høsten 2021, har vi tatt tak i dette. Den forrige regjeringens konkurranser om persontogtilbud og jernbanevedlikehold har blitt stanset, og vi har tilbakeført Spordrift til Bane NOR.

Dette er de første stegene for å sikre en god offentlig jernbane, som kan frakte folk og gods miljøvennlig og effektivt rundt i landet. Men vi er ikke ferdige. Vi skal gjøre jernbanen best mulig for passasjerer, næringsliv og de ansatte, og lover vi vil løpende gjøre grep som sikrer at vi når disse målene.

Mer fra: Debatt