Debatt

La oss beholde skolen vår og lokalsamfunnet vårt!

Nok en gang er vi der hvor skolestrukturen i Fredrikstad skal vurderes, og nok en gang er Nylende skole truet av nedleggelse.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Løsningen som er foreslått, er å flytte alle elevene som tilhører skolekretsen på Nylende over til Rekustad skole. Dette kan ikke stå uimotsagt fra oss som foreldre.

Nylende skole gir barna trygghet i skolehverdagen, et samhold på tvers av alle klassetrinn, en tilhørighet til bygda og lokalsamfunnet. Med nær oppfølging fra lærere får også barna våre et godt læringsutbytte hvor alle har mulighet til å bli sett.

For oss som bor her, er ikke Nylende skole bare en skole. Det er hjerte i bygda vår og en møteplass for generasjoner hvor barn og unge møtes i skolegården etter skoletid. Skolebygget benyttes til trening for barn og voksne, og gjennom året gjennomføres flere arrangementer med stor oppslutning fra bygda. En nedleggelse av skolen vil være fullstendig ødeleggende for lokalsamfunnet, og det vil medføre konsekvenser for idrettslaget og Nylendes attraktivitet som bosted.

Hva tenker kommunen om videre utbygging og utvikling av denne delen av kommunen? Uten skoleplasser til fremtidige barn vil utviklingen stoppe i denne kommunedelen.

Nylende er et sted hvor alle kjenner alle, og nettopp det gir en trygghet for barna våre når vi foreldre kan samarbeide og kommunisere om små og store utfordringer i hverdagen. Dugnadsånden står også meget sterkt, for her bryr vi oss om hverandre, hverandres barn og vi jobber sammen for alles beste. Dersom skolen forsvinner, er vi redd for at også dette forsvinner. Da vi mister forankringspunktet i bygda vår.

Ved å flytte elevene ut på Rekustad får våre elever en skolevei på pluss/minus sju kilometer, avhengig av hvor man bor på Nylende. Det er en skolevei som er for lang til å gå eller sykle, og per i dag er det ikke et eneste kollektivtilbud her på Nylende. Vi anser også den økte avstanden som utfordrende for fellesskapet etter skoletid og fritidsaktiviteter. På grunn av avstand vil ikke barna fra Nylende like enkelt kunne sykle til venner, eller ta turen i skolegården for å henge med klassekamerater etter skoletid. Dette kan bidra til et skille mellom barna fra Nylende og barna bosatt på Rolvsøy, som igjen gir utfordringer i miljø og trivsel.

For ordens skyld vil vi opplyse om at det per i dag går 69 elever på Nylende skole, og med informasjonen som foreligger i dag vil det fra skolestart høsten 2023 være 74 elever. Dette motbeviser tallene som kommunens rapporter viser til med nedgang i elevantall. Vi stiller oss også kritiske til at utbyggingen av ytterligere 48 nye boliger i Ringstadåsen ikke tas med i betraktingen. Dette er utbygging som retter seg direkte mot barnefamilier, og dermed fremtidige skolebarn for Nylende skole.

Hauge skole har i dag en maksimal utnyttelse på sin kapasitet, og ved å slå sammen Nylende og Rekustad vil kapasiteten på Rekustad nærme seg full. Hva tenker da kommunen om videre utbygging og utvikling av denne delen av kommunen? Uten skoleplasser til fremtidige barn vil utviklingen stoppe i denne kommunedelen.

Det er ingen tvil om at dagens samfunn gir generasjonen som nå vokser opp et stadig mer krevende og utfordrende oppvekstmiljø når det gjelder påvirkning gjennom sosiale medier og samfunnets krav for øvrig. Vi spør dere derfor, er ikke da en trygg oppvekst i et trygt lokalmiljø med forankring i nærhet, samhold og felles verdiskapning viktigere enn den økonomiske besparelsen som kommunen her ønsker?

Nylende skole gir barna trygghet i skolehverdagen, et samhold på tvers av alle klassetrinn, en tilhørighet til bygda og lokalsamfunnet.

Fredrikstad kommune er bygget på lokalsamfunnsmodellen hvor skolene er viktige i utvikling av skolen som nærmiljøarena.

I visjonen om «den lille verdensbyen Fredrikstad» står det følgende:

«Med “Den lille” mener vi at Fredrikstad er ikke bare sentrum og det urbane. Vi er også lokalsamfunn, ildsjeler, hverdagsmennesker, breddeidretten, velforeninger, marka og kysten. Vi vil ta vare på det lokale og lille som gjør Fredrikstad til den flotte byen den er. Vi tenker at det kanskje er det «lille» som gjør Fredrikstad unik.»

Vi mener at Nylende og Nylende skole er en del av nettopp det lille som visjonen referer til her.

Vi vil også minne om at i kommunens nyeste kommuneplan står det blant annet følgende om det å leve i Fredrikstad:

«Alle opplever trygghet, mestrer hverdagen og har flere aktive leveår med god helse og trivsel. Slik gjør vi det: Prioritere forebygging, helsefremming og reduksjon av sosial ulikhet i helse og levekår. Vektlegge innbyggernes egne ressurser og erfaringer.»

Våre erfaringer er at her har vi det godt på skolen vår. Her får barna brukt sine ressurser, de kan gå/sykle til skolen sin, vi har et idrettslag med aktive barn fra barnehagealder og til og med 7. klasse.

«Alle har en oppvekst der de opplever mestring, tilhørighet og inkludering. Slik gjør vi det: Sikre at barn og unge utvikler ferdigheter for å møte morgendagens samfunn. Styrke foreldrenes mulighet til å gi barna en trygg og god oppvekst.»

Her på Nylende kan vi gi barna våre en trygg oppvekst i et godt nærmiljø hvor man føler tilhørighet til lokalsamfunnet.

«Alle bor godt i rause og aktive lokalsamfunn Slik gjør vi det: Fremme frivillighet og deltakelse ved å mobilisere lokalsamfunnenes ressurser. Legge til rette for lek, aktivitet, kulturtilbud, naturopplevelser og fritidstilbud. Legge til rette for trygghet og deltakelse i sosiale fellesskap.»

Her har vi et sosialt fellesskap med lokal forankring. Ved å endre skolestrukturen, er kommunen med på å fjerne alt dette fra oss i stedet for å bidra til å bygge det opp.

Vi sitter med en vond følelse av at alt dette ikke betyr noe når det kun er tallene som rår, at vi som bor på Nylende ikke er viktig, at barnas hverdag på en trygg og god lokal skole ikke har betydning.

Så, kjære politikere: la skolen vår leve, la lokalsamfunnet vårt leve!

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt