Debatt

Fredrikstad-skolen råtner på rot

Det må, slik Frp ser det, iverksettes strakstiltak ved flere skoler.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Flere skoler i Fredrikstad har store behov for oppgradering og økt vedlikehold, både som følge av befolkningsvekst, men mest av alt fordi barn- og unge skal ha et godt læringsmiljø med et «lovlig» inneklima.

Fredrikstad Frp ser med stor bekymring på den situasjonen som nå utspiller seg ved mange av byens barne- og ungdomsskoler. Tilstanden er såpass kritisk på flere skoler, at barn og ansatte opplever uholdbare forhold som går på bekostning av både læring og trivsel. Det må, slik Frp ser det, iverksettes strakstiltak ved flere skoler.

Bianca Skoglie, bystyrerepresentant og medlem av skole- og oppvekstutvalget, Frp.

Kommunen fikk uventede skatteinntekter i desember, som medførte et overskudd på hele 130 millioner kroner, og Frp mener deler av dette må bevilges til strakstiltak til flere skoler.

Plan for skolebygg mot 2040 er utsatt. Det er nå et helt år siden det ble gjennomført folkemøter og fristen for innspill ble satt til 1. juni 2022. Fortsatt har planen ikke kommet til politisk sluttbehandling.

Siden flertallspartiene med stor sannsynlighet ikke ønsker å behandle denne før valget i september, er det all grunn til å tro at skissert nedleggelser av enkelte barneskoler vil bli gjennomført. Det vil ikke FrP være med på.

Stadig flere ytrer seg offentlig om tilstanden ved enkelte skoler. Det er rystende å høre og lese hva ansatte og barn opplever. Mugg, råte, asbest og elendig ventilasjon er bare en brøkdel av hva som foregår på innsiden av de falleferdige byggene.

Enkelte skoler, som for eksempel Begby barne- og ungdomsskole, er gjennområtten fordi vedlikeholdet har uteblitt helt siden skolen var ny i 1977. I tillegg opplever Råkollen skole, som altfor lenge har hatt midlertidig tilhold ved gamle Nabbetorp skole, at skolen drives uten godkjenning fordi ventilasjonsanlegg og inneklima er ulovlig.

Man må undres over hva som må til for at sittende flertall skal våkne i timen! Vedlikehold av skolebygg har aldri blitt nevneverdig prioritert i deres vedtatte budsjetter. Fredrikstad Frp har i sitt alternative budsjett prioritert et skikkelig løft av vedlikeholdsetterslepet, med en realistisk økonomisk gjennomføringsevne, slik at vi får rustet opp skolebyggene våre.

Alle barn og unge har rett på et skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring i henhold til opplæringsloven paragraf 9-A. I dette inngår også kvaliteten på skolebygg. Det er direkte uhørt at barna våre rammes på denne måten på grunn av dårlig politisk ledelse.

Fredrikstad trenger en ny kurs med politisk vilje til å ta de viktige prioriteringene, slik at helt grunnleggende vedlikehold av skolebygg blir ivaretatt. Situasjonen er alvorlig og både barna våre og ansatte fortjener mye bedre. Frp vil derfor fremme forslag om strakstiltak idet vi skal behandle disponering av overskuddet fra årsregnskapet for 2022.

Mer fra: Debatt