Debatt

Vi kan ikke drive russisk rulett med selve grunnlaget for næringenes bærekraft og livsgrunnlaget vårt

Alle ønsker en ren Oslofjord. De aller fleste mener at å mudre farleden er viktig. Det gjør også vi i Miljøpartiet De Grønne. Uenighetene går på hvordan mudringen bør gjøres og hvor vi skal lagre mudderet.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.
Gunhild Vigdisdatter og Erik Skauen, MDG Fredrikstad.

Miljøpartiet De Grønne mener at premisset for å dumpe muddermassene i sjøen er totalt feil. Rammetillatelsen for prosjektet ble gitt i 2019 på andre premisser enn det faktagrunnlaget vi nå har, og uten de politiske føringene som har blitt vedtatt i etterkant. I 2020 vedtok stortinget «Tiltaksplan for Ren Oslofjord» med tydelige målsettinger om flere krafttak som må iverksettes. Altså, ny kunnskap og nye målsettinger har blitt vedtatt etter at rammetillatelsen for mudringen ble besluttet. Vedtaket om «Ren Oslofjord» er ikke forenlig med å benytte fjorden som søppelplass for et sjødeponi, verken for rene eller forurensede masser.

Stort sett mener alle politiske partier at vi må stole på fagfolka. Ikke la det være noen tvil, MDG bygger all sin politikk på fag og kunnskap, så JA, vi stoler på fagfolka. Også i mudringssaken.

I 2018, i forkant av gitt rammetillatelse, ønsket Miljødirektoratet å bli hørt fra Fredrikstad kommune om hvordan kommunen stilte seg til mudringen. Som alltid i høringsrunder lager administrasjonen et høringssvar som senere går til politisk behandling. Det som er urovekkende i denne saken er at viktig fagkunnkskap og bekymringer fra naturfagmiljøet i administrasjonen ble fjernet fra høringssvaret og senere vedtatt av et politisk flertall.

Vedtaket om «Ren Oslofjord» er ikke forenlig med å benytte fjorden som søppelplass for et sjødeponi, verken for rene eller forurensede masser.

Her kommer et par eksempler på tekst som ble fjernet av politikere fra vurderingen til fagfolka i kommunen:

«Fredrikstad kommune mener det er svært uheldig at de omsøkte tiltakene finner sted i områder som regnes som særlig viktige for biologisk mangfold, og at tiltakene vil kunne medføre en stor samlet belastning på naturverdiene. Det vil derfor være avgjørende å vurdere samfunnsnytten av tiltakene opp mot risikoen for forringelse av viktige naturverdier».

Et annet eksempel på faglig tekst som er tatt ut av høringssvaret er:

«Kommunen stiller seg kritisk til at det ikke har blitt foretatt en kartlegging i nyere tid av hele området, og at det kun har blitt undersøkt områder som allerede var kartlagt…» og videre « …Det vil derfor være viktig før en eventuell mudring, sprenging og deponering finner sted at det er foretatt en ny kartlegging av ålegrassamfunn for å være sikker på at man er kjent med alle ålegraslokalitetene som kan påvirkes av tiltakene, jf. naturmangfoldlovens § 9 (føre-var-prinsippet)».

Viktig faglige innspill som burde vært gitt til Miljødirektoratet er fjernet fra høringssvaret. Dette viser, slik vi ser det, at man hører på fagfolka når man er enig, og velger å ikke ta det til etterretning når det passer mindre med det man ønsker. Og her ble det ønsket av et stort flertall i bystyret å mudres uansett utfall, med tanke på tilslamming, naturødeleggelse og opphopning av gift i næringskjedene.

På bakgrunn av dette stiller MDG seg bak et representantforslag initiert av SV som kommer opp i bystyret i mars, hvor vi mener det er helt avgjørende å stanse det planlagte mudringsarbeidet frem til vi har mer kunnskap om mudringsmetoder og påvirkning på fjorden, samt at det er lagt til rette for at alle masser deponeres på land.

Forslag til vedtak i representantforslaget er som følger:

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 13-1 nedlegges midlertidig forbud mot tiltak innenfor områder omfattet av reguleringsplaner for innseiling til Borg havn ytre del, med utdypingsområder og deponiområder i Fredrikstad kommune, vedtatt 04.09.2014.

Fredrikstad vil være og er allerede godt etablert som «sirkulærhovedstaden». Her har vi mulighet til å vise det ved å ikke dumpe og nedslamme fjorden, men kan i stedet se på muligheter for å gjenbruke massene som skal tas opp fra sjøbunnen. Dette er allerede et påbegynt prosjekt gjennom Kystverkets samarbeid med EarthresQue.

Vi i MDG ønsker næringa på havna, fiskeri- og besøksnæringer de beste forutsetninger for å drifte godt. Da kan vi ikke drive russisk rulett med selve grunnlaget for næringenes bærekraft og livsgrunnlaget vårt.


Mer fra: Debatt