Debatt

Med flere eldre må velferden løses på nye måter

Det er ikke bare storsamfunnet som må sette demografiendringene på agendaen. Vi må planlegge for hvordan vi vil ha det når vi blir gamle.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Wenche Halsen, Leder av Senteret for et aldersvennlig Norge

I 2050 vil landets 11 fylker ha flere innbyggere over 65 år enn under 19 år. Det viser tallene i Statisk sentralbyrås (SSB) befolkningsframskrivingsrapport som ble lagt fram tidligere i år.

Samarbeid mellom privat- og offentlig sektor og frivilligheten – blir avgjørende for å møte demografiendringene. Dette er på ingen måte noe fylkeskommunene eller kommunene kan løse alene. Ei heller helse- og omsorgssektoren. Flere aktører må på banen. Vi må skape velferd på nye måter. Samtidig som hver enkelt av oss har et ansvar for å planlegge hvordan vi vil ha det når vi blir eldre.

4 av 5 mellom 45 og 59 år har planlagt eller gjort seg noen tanker for å få den pensjonisttilværelsen de ønsker seg.

Resultatene fra 2022-framskrivingen skiller seg i liten grad fra tallene SSB presenterte i 2020; den viser befolkningsvekst i sentrale strøk og sterk aldring i distriktene. SSB skriver at dette er trender som har foregått over lengre tid og som framskrivingene viderefører.

Innbyggerne i distriktskommunene er relativt gamle allerede i dag, men i 2050 vil 1 av 3 innbyggere i flere av disse kommunene være over 65 år. Konsekvensene av den demografiske utviklingen utfordrer velferdssamfunnet på mange områder. Det er en utfordring for hele nasjonen selv om den vil treffe ulikt i den enkelte kommune.

Bevissthet om demografiendringene og arbeidet som må til for å møte befolkningssammensetningen er allerede i godt i gang i flere kommuner. Men vi har fortsatt en vei å gå for å løfte og dele kunnskapen om endringene enda bedre – både når det gjelder utfordringer og muligheter.

I Senteret for et aldersvennlig Norge har vi etablert en partnerskapsordning der vi har fått med en rekke spennende og strategisk viktige partnere. Målet er å skape synergier, økt dialog og stimulere til samhandling på tvers. Over kommunegrenser, interesser og fagfelt. Men så slår det oss gang på gang, både i møte med mulige partnere, men også mannen i gata, at de i liten grad har et forhold til denne utviklingen.

Det er ikke bare storsamfunnet som må sette demografiendringene på agendaen. Vi skal selvsagt være trygge på at vi får den hjelpen og de tjenestene vi trenger når det er behov for det. Det er et samfunnsansvar. Samtidig er det mye du og jeg kan gjøre selv. Vi må planlegge for hvordan vi vil ha det når vi blir gamle.

Resultatene fra Helsepolitisk barometer viser at 4 av 5 mellom 45 og 59 år har planlagt eller gjort seg noen tanker for å få den pensjonisttilværelsen de ønsker seg. De aller fleste er opptatt av hvordan de skal sikre seg en trygg økonomi, holde seg fysisk aktive og ha noe å fylle tiden med.

Demografiendringene krever handling på tvers av sektorer. Den krever nye løsninger. Smarte løsninger. Bærekraftige løsninger. Vi må skape velferd på nye måter gjennom fokus på en helhetlig samfunnsutvikling, og ved å få flere aktører på banen. Vi må ta samtalene og debattene om hva demografiendringene betyr. Og ikke minst hvilke muligheter som følger med både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt