Debatt

En byvaktmester kan løse Fredrikstad kommunes problem i Gamlebyen

Det har ikke manglet på planer i Gamlebyen. Det er derimot stor mangel på en tydelig kommunal tilstedeværelse.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Knut Thomas Hareide-Larsen, formann i Foreningen Gamle Fredrikstad og medlem av Kultur- og miljøutvalget (H)

Miljøpartiet De Grønnes Erik Skauen presenterte i Fredriksstad blad ideen om en gamlebyvaktmester etter modell fra Fredrikstad kommunes byvaktmester. I Foreningen Gamle Fredrikstad har dette vært en tanke vi har dyrket lenge, og ved flere ulike anledninger drøftet med ulike deler av kommuneledelsen. Vi ønsker derfor helhjertet å støtte Erik Skauens forslag.

Det har blitt jobbet godt med Gamlebyen fra politisk hold de siste årene, for å legge et strategisk og teoretisk rammeverk for hvordan Gamlebyen best kan styres og utvikles for fremtiden. Først kom strategien for Gamlebyen på plass, som etter grundig behandling hos de fleste aktører i festningsbyen ble enstemmig vedtatt i bystyret.

Nå står omsider reguleringsplanen på trappene, med et sett grunnleggende bestemmelser som gir retning til både bevaringsarbeid og byggesaker, og ikke minst utgjør rammebetingelser både gårdeiere og handelsdrivende må forholde seg til. Teorien er altså på plass. Nå er det avgjørende at dette skrivebordsarbeidet omhandles til praksis.

– Forsvarssjefens besøk var nyttig, men ting tar altfor lang tid, og den er i ferd med å løpe fra oss, mener Knut Thomas Hareide-Larsen i foreningen Gamle Fredrikstad.

Det har ikke manglet på planer i Gamlebyen. Det er derimot stor mangel på en tydelig kommunal tilstedeværelse og Fredrikstad kommunes evne til å håndheve og følge opp egne vedtak og bestemmelser. En byvaktmester kan langt på vei hjelpe til med dette, gitt at det nødvendige spillerom og mandat legges til stillingsbeskrivelsen.

Gamlebyen kan selv bidra til å finansiere denne stillingen, ved at Fredrikstad kommune tar seg betalt for kommersiell bruk av plasser som tilhører fellesskapet, slik som utleie av torv til markeder, leie av gater til innspilling av reklamefilmer og kommersielle filmer, leie av vollverk til kommersielt bruk og lignende tiltak som bør komme fellesskapet til gode.

Fredrikstad kommune erstattet Gamlebyutvalget med Gamlebyen lokalsamfunnsutvalg, som under Nina Molvens ledelse gjør en formidabel innsats med å koordinere informasjon, aktiviteter og kommunale tiltak som berører flere interessegrupper i Gamlebyen. Fredrikstad kommune må bli flinkere til å lytte til dette lokalsamfunnsutvalget når det gjelder stengning av gater, trafikkavvikling og parkeringsproblematikk.

Det er viktig at kulturen for samarbeid mellom alle aktørene i Gamlebyen styrkes og ikke minst belønnes fra kommunens side, gjennom at lokalsamfunnsutvalget blir hørt og lyttet til. Velger man som aktør å stå utenfor dette fellesskapet må man også i mindre grad bli hørt.

En gamlebyvaktmester som jobber tettere med Gamlebyen lokalsamfunnsutvalg vil lettere kunne identifisere og løse slik problematikk. Vi bidrar gjerne til at en slik stilling skal få gode arbeidsvilkår bak vollene.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt