Debatt

Sprenging og mudring må stanses inntil bedre metoder er utredet

Norges Miljøvernforbund mener farleden slik den ligger i dag er håndterbar, og at tiltak som skal gjøres må være veldig godt begrunnet.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.
Jan-Hugo Holten, Norges Miljøvernforbund(NMF).

Av: Jan-Hugo Holten, saksbehandler på marine og maritime saker i Norges Miljøvernforbund og regionansvarlig Østlandet

«Norges Miljøvernforbund (NM) vil på bakgrunn av mangelfull dokumentasjon og fare for forurensning og ødeleggelse av marine habitater og livet i vannsøylen ved både mudring og sprenging kreve at tillatelsen trekkes tilbake inntil bedre metoder er utredet.» Dette var noe av ordlyden i vår klage til Miljødirektoratet i 2019 på tillatelse gitt tiltakshaver Borg Havn av Kystverket.

NMF har tidligere uttalt seg på en tidligere søknad fra Kystverket for Borg havn, der NMF gikk inn for total stopp i prosjektet, samt andre farledssaker/mudringssaker og vi ønsket at våre hovedankepunkter i denne type saker fra tidligere legges til grunn som vårt syn på Borg havn-saken og at våre forventninger formidlet tidligere kommuniseres videre til Kystverket og tas inn i direktoratet sin portefølje på denne type saker. Norges Miljøvernforbund (NMF) ønsket å knytte følgende kommentarer til tillatelsen som er gitt Kystverket på bakgrunn av søknad fra 2018

Norges Miljøvernforbund er positiv til tiltak som trygger skipsfarten i forhold til problemstillingen grunnstøting, og vet av erfaring at innseilingen til blant annet Fredrikstad og Øra-området krever årvåkenhet og kursjusteringer underveis.

Imidlertid mener NMF at farleden slik den ligger i dag er håndterbar og at tiltak som skal gjøres må være veldig godt begrunnet. Samtidig er vi bekymret for sprengningene som skal gjøres sett i lys av tiltakene i indre Oslofjord i 2015–16 der 24 grunner ble sprengt, og vil derfor uttrykke at vi forventer at andre sikringstiltak vurderes som alternativ til sprengning.

NMF er blant annet bekymret for kysttorsken og hvorvidt tiltak i sjø kan ha en effekt på rekrutteringen her. Igjen, se også til sprengningene i Oslofjorden indre av 24 grunner 2015–16. NMF forventer subsidiært at alle krav til aktsomhet i forhold til det marine liv, sjøfugl og forurensning blir fulgt opp og også monitorert. Videre ønsker vi at tillatelsens omfang vurderes fortløpende i forhold til om andre tiltak kan vurderes. Bruk av slepebåt i området er i våre øyne et positivt bidrag til regionen og må ikke fremstilles som et negativt element. Det er viktig at kost/nytte koeffisienten som er lagt til grunn for Direktoratet sin vurdering på sprengning er realistisk og at miljømessige forhold vektes tungt.

Nullalternativet på farled er slik NMF ser det ikke urealistisk å opprettholde da vårt inntrykk av trafikken i området er at den i hovedsak er lite beheftet med hendelser på bakgrunn av farleden sin beskaffenhet. Dette er også bekreftet fra losene i området som NMF har snakket med under feltarbeid.

Det er enorme mengder sedimenter som skal mudres, 3 millioner m³, og kun mindre mengder skal deponeres i deponi som ikke er i sjø. NMF forventer en del forurensning av vannsøylen som en konsekvens av mudringen og NMF stiller derfor spørsmål ved om det kan være like greit å vurdere å la sedimentene ligge så lenge ikke større mengder kan tas på land. NMF vil uansett kreve at best mulig metode brukes, det vil si vakuumbasert sugemudring og miljøgrabb, og at spredning av forurensning i vannsøylen forhindres ved siltgardiner og med en nøye kontinuerlig overvåking. NMF er videre skeptisk til Kystverket og entreprenører sin evne til å lykkes med dette og er derfor avventende til ideen om mudring og deponering i sjødeponi av tilstandsklasse 2 og 3. NMF er videre uenig med Miljødirektoratet i hvor listen skal legges i saker om mudring og rydding i sjø. Med Malmøykalv-saken friskt i minne er NMF svært skeptisk til hva direktoratet tillater.

Debatt:

Dropp bøtte og spade i mudringen av Hvalerskjærgården

Mudring ved Borg havn: – Rødt er urolige

Nei til sjødeponi i Hvalerskjærgården

Hvorfor det er viktig å mudre innseilingen til Borg havn

Jøssingfjorden og Oslofjorden er skrekkens eksempler. Hvalerskjærgården står for tur

Vi kan ikke ta sjansen på at ytre Hvaler Nasjonalpark, Koster og innløpet til Oslofjorden kveles

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt