Debatt

Hva vil vi med Gamlebyen?

Et levende samfunn eller en konservert by utgått på dato?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.
.

Gamlebyen. Det var her Fredrikstads historie startet i 1567, da svenskene brant Sarpsborg til grunnen under den nordiske sjuårskrigen. Innbyggerne flyttet sørover til Glommas utløp for å bygge en by som var lettere å forsvare og mindre utsatt for beleiring. Utgangspunktet for vår bys eksistens var krigsrammede sarpinger som ville skape seg et nytt og tryggere liv.

Bydelen er selve symbolet på Fredrikstad. Et levende kulturminne. En virkelig skatt som må forvaltes og tas godt vare på. De siste årene har store deler av Gamlebyen blitt forsømt, og viktig byhistorie kan gå tapt hvis det ikke skjer noe. Det er i hovedsak Forsvarsbygg sine tomme og ubrukte eiendommer som har ført til forfallet, men også kommunens gamle fengsel lider samme skjebne. Store felles verdier forvitrer når ingen bruker byggene og gir dem omsorg, og jo mer de forfaller, desto dyrere blir det å sette dem i stand.

I et miljøperspektiv kan vi ikke i 2022 være bekjent av at så mange flotte hus står tomme og ubrukte i byen vår, mens det er klondike-stemning for nybygging lenger vest.

Gamlebyen er selve hjertet i den fine byen vår, og viktig for vår identitet

—  Pernille Kolstad Heen, sivilarkitekt MNAL

Gamlebyen er boliger, næring, opplevelser, sjarmerende bilfrie byrom og grøntdrag i god miks. En perfekt oppskrift på det som burde være en velfungerende bydel med blomstrende handel. Likevel er det noe som mangler. På vinteren er det folketomt i gatene, og de som driver forretninger og servering setter sin lit til god omsetning i sommerhalvåret for å få driften til å gå rundt. Noe må skje, og nå er det flere beslutninger på trappene som gir håp om mer aktivitet i Gamlebyen fremover.

Kommunen har varslet oppstart av sin områdereguleringsplan for Gamlebyen, Kongsten og Hagebyen, med innspillsfrist 6. mai. Et arbeid som opprinnelig startet så langt tilbake som i 2014, men som ikke har blitt fulgt opp, før nå. Kommunen skriver i sitt varsel:

«Hovedmålet med områdereguleringsplanen er å sikre en bærekraftig utvikling av Gamlebyen, Hagebyen og Kongsten som kulturminne. Reguleringsplanen skal ha som premiss at det vernede kulturmiljøet i Gamlebyen skal bevares. Det skal samtidig gis rom og tilrettelegges for bydelsutvikling, næringsutvikling og bokvalitet. I dette ligger ønsket om en helhetlig steds- og sentrumsutvikling, og en attraktiv og levende bydel.»

Disse ordene gjør meg optimistisk.

Her ligger det en erkjennelse av at noe må gjøres. Planen skal legge til rette for utvikling og ny aktivitet, men det skal skje innenfor det formelle vernet, står det i høringsutkastet.

Det er nå du og jeg, Fredrikstads befolkning, har mulighet til å påvirke og komme med innspill til planarbeidet. For hva vil vi egentlig med Gamlebyen? Hva vil vi at det skal være og representere i byen vår? Et levende samfunn eller en konservert by utgått på dato?

Mange flotte hus står tomme og ubrukte, mens det er klondike-stemning for nybygging lenger vest

—  Pernille Kolstad Heen, sivilarkitekt MNAL

Samtlige politiske partier har stilt seg bak en egen strategi for Gamlebyen kalt:

Strategi for Gamlebyen – En levende bydel i historiske rammer

Det lover godt. Gamlebyen trenger at alle politikere drar i samme retning. En del av strategien er å få på plass en overordnet reguleringsplan for å gjøre gamlebyen til en attraktiv bydel. Strategien legger også opp til at kommunen skal jobbe for å styrke kulturminnevernet, blant annet ved å etablere et kompetansesenter for kulturmiljø og bygningsvern. Et bygningsvernsenter i en by bestående av kulturminner og gode forbilder ville blitt unikt i Norge! Kanskje kunne senteret få plass i det gamle fengselet? Eller bli en del av Plus-skolen med egen snekkerutdanning innen bygningsvern?

Forsvarsbygg på sin side skal denne våren ta stilling til om de skal selge seg ut av Gamlebyen, eller fortsette å forvalte sine eiendommer. Etter at soldatene flyttet ut i 2002, har dette vært gjort på en lite tilfredsstillende måte. De fleste av forsvarsbygg sine eiendommer er fredet etter kulturminneloven. Nettopp det gjør det så utfordrende å fylle dem med nytt innhold. Det som i utgangspunktet skal være et vern som beskytter bygningene, har i stedet ført til at ingen tar dem i bruk. En bygning som er bygget til en annen tid og et annet formål må i mange situasjoner tillates endret for å kunne leve videre med ny bruk. Det er her selve utfordringen ligger slik jeg leser planprogrammet.

Den nye reguleringsplanen må finne en god balanse som ivaretar vernet av bygninger men også åpner for fremtidig utvikling. Et godt eksempel er Fredriksborg sitt forslag til nytt hotell i Kaserna, som vi i SG&CO har hjulpet dem å tegne ut. For at bygget skal fungere som et hotell må det tillates endringer, også noe på fasadene. Hotellet kan være den motoren Gamlebyen trenger for å få liv hele året. Forslaget har møtt begeistring, men utfordringen er at bygget er fredet, og med det følger det altså helt spesielt strenge krav. Så hva skal man velge? Konservativt vern eller åpne opp for mindre endringer som kan vitalisere bydelen og bidra til attraktivitet og arbeidsplasser?

Gamlebyen er selve hjertet i den fine byen vår, og viktig for vår identitet. Den representerer noe konstant, noe varig i en by hvor utviklingen skal skje i stor skala de neste årene. Denne nye utviklingen bidrar til at sentrum blir strukket ytterligere ut og tyngdepunktet skyves lenger unna Gamlebyen. Nettopp derfor er det viktig å styrke Gamlebyens posisjon nå. Både internt i byen vår, og som turistattraksjon med en viktig historie å fortelle og spennende innhold å by på. Jeg gleder meg til utviklingen som kommer, krysser fingre for en rask planprosess og håper det gode arbeidet ikke stopper opp – igjen.

Områdereguleringsplanen som er varslet tar med seg både Gamlebyen, Kongsten og hagebyen.

Demokraten gjør oppmerksom på at innleggsforfatteren leder Fredrikstad-avdelingen i arkitektfirmaet SG&CO, som har samarbeidet med Fredriksborg om planene for infanterikaserna i Gamlebyen.

LES OGSÅ:

– Det verste er når en fredet bygning blir stående tom i lang tid

– Et strategisk grunnlag for Fredrikstad kommune til å skape liv og lys i tomme, flotte bygg

– En myte at alle i Gamlebyen er uenige

Turistperlen forfaller: – Trist

Dag Strømsæther: – Staten må ta et ansvar for Gamlebyen, og Forsvarsbygg få et klart mandat

Selger nye Fredrikstad-sko fra 50-tallet. I Gamlebyen

Da utenlandsproduksjon av NRKs julekalender måtte kanselleres, falt valget på denne unike bydelen


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt