Debatt

Vi satser først og fremst på en sosial profil med fokus på tidlig innsats

At Fredrikstad Høyre ber Arbeiderpartiet og våre gode venner i flertallspartiene lokalt «skamme oss» for ikke å sette av midler i kommunebudsjettet, får stå for deres regning.

«Vi har hatt gode aktivitetstilbud for barn på sommeren i Fredrikstad tidligere år, selv om det ikke har kommet ekstraordinære midler.» skriver Malin Krå Simonsen, Fredrikstad Arbeiderparti.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I løpet av de åtte årene Høyre satt med regjeringsmakt fra 2013–2021 leverte Solberg-regjeringen ekstraordinære midler som kunne brukes til sommerskole i ett av disse årene. Det nasjonale tilskuddet til sommerskole var særskilt i forbindelse med koronapandemien. Likevel leser jeg at Fredrikstad Høyre mener byrden for mangel på sommerskole skal falle på oss i Fredrikstad Arbeiderparti, og at vi sammen med våre samarbeidspartier skulle skammet oss for ikke å finne midler til dette i årets kommunebudsjett.

På høsten i fjor behandlet oppvekstutvalget evaluering av sommerskolen for 2021. Det ble vedtatt at saken skulle tas til orientering og legges til grunn for videre arbeid med sommerskole og ferieaktiviteter. Kommunedirektøren ble også bedt om å sende en henvendelse til Utdanningsdirektoratet med ønske om videreføring av den statlige sommerskolefinansieringen. Det ble også enstemmig vedtatt.

Torsdag kom det endelig en pressemelding fra regjeringen med gledelige nyheter som vi har ventet på: Fredrikstad får også i år flere millioner til sommerskoleaktiviteter for 2022. Det er svært betydningsfullt for en kommune som hadde svært gode erfaringer med dette i fjor. Kunnskapsminister Tonje Brenna er klar på at tilskuddet skal motvirke til at forskjellene mellom elever øker på grunn av pandemien – og bidra til sosial utjevning.

Det er liten tvil om at sommerskoletilbudet i fjor ble en suksess – i samarbeid med frivilligheten og lokale krefter innen både idrett og kultur ble dette et flott tilbud som høstet gode tilbakemeldinger. Det er også viktig for meg å si at vi har hatt gode aktivitetstilbud for barn på sommeren i Fredrikstad tidligere år, selv om det ikke har kommet ekstraordinære midler. Så kudos til alle som stiller opp for barna våre. Dere gjør en forskjell.

At kommunen må gjøre tøffe økonomiske prioriteringer i årene som kommer er det ingen tvil om. Det ga budsjettprosessen før jul et klart bilde av. Vi må prioritere innenfor de rammene vi allerede har, og etter åtte år med en regjering som har stilt stadig større krav og tilført kommunen(e) flere oppgaver uten at det har fulgt med penger, gjør at en ellers stram kommuneøkonomi blir særlig krevende.

Sammen med flertallspartiene satset vi derfor først og fremst på en sosial profil med fokus på tidlig innsats, da vi jobbet med vårt budsjett:

Vi ønsket for eksempel ikke å redusere prosjektet «Svøm Fredrikstad». Derfor la vi inn én million kroner til dette. Prosjektet bidrar med svært viktig svømmeopplæring for barn, og er et viktig tiltak i arbeidet med sosial utjevning. Det ser vi at Høyre også er enig i – det er bra.

At hvert enkelt barn blir sett og hørt er viktig. Satsingen på ekstra lærerårsverk utover norm i levekårsutsatte områder videreførte vi også.

Fondet mot barnefattigdom styrket vi med én millioner kroner. Fondet er direkte rettet mot tiltak for de aller mest sårbare barna vi har i Fredrikstad, og er særlig viktig for oss. Selv om Høyre ikke fant noe rom for noen styrking til dette fondet i sitt budsjett, har jeg – på tross av hvor betydningsfullt jeg mener dette fondet er – ikke noe særlig behov for å legge meg på samme retoriske linje om hvorvidt «disse barna ikke er verdt denne 1 millionen?», eller at Høyre burde skamme seg for å ikke prioritere som oss.

I mine øyne fører ikke det til en veldig fruktbar debattform, selv om dette fra tid til annen kan synes å være en del av politikkens vesen.

På tvers av alle partier er vi opptatt av å gjøre det vi mener er til det beste for barn og unge i Fredrikstad, men ettersom vi tilhører forskjellige partier, er det jo nettopp våre ulike innfallsvinkler på hvilke tiltak man mener treffer best, som vil ligge til grunn for prioriteringene som gjøres. Flertallspartiene ønsket ikke en prisjustering utover lønns- og prisvekst på ordinære foreldrebetalingssatser for SFO. Vi vil at alle barn skal kunne delta i SFO fordi det er en svært viktig arena for fellesskap, lek, læring og aktivitet. Da må vi sørge for at folk har råd. Dette satte vi av 2,5 millioner kroner til – en prioritering Høyre ikke valgte å gjøre i sitt budsjett.

Skolehager har også vært et prioritert område for flertallspartiene gjennom vår samarbeidsplattform. Rundt omkring i Fredrikstad har elevene mulighet til å «lære ved å gjøre» i skolehagene. Vi økte derfor driftsrammene med ytterligere 500.000 kroner årlig i økonomiplanperioden.

At Støre-regjeringen har sørget for statlig finansierte midler til sommerskoleaktiviteter for 2022, når pandemien fortsatt preger våre barn og unge spesielt, er vi svært fornøyde med. At Fredrikstad Høyre ber Arbeiderpartiet og våre gode venner i flertallspartiene lokalt «skamme oss» for ikke å sette av midler i kommunebudsjettet, og derav ikke ha tiltro til at Støre-regjeringen skulle levere på dette i år, får stå for deres regning.

Malin Krå Simonsen, Fredrikstad Arbeiderparti


Mer fra: Debatt