Debatt

Furutun – for hvem?

I debatten rundt Furutun skapes det et feilaktig inntrykk av hvem avlastningstilbudet er til for.

Marianne Dilling Hurrød,
virksomhetsleder og vernepleier,
Etat tjenester til funksjonshemmede, 
virksomhet avlastning barn og unge, 
Fredrikstad kommune.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Marianne Dilling Hurrød, virksomhetsleder og vernepleier, Etat tjenester til funksjonshemmede, virksomhet avlastning barn og unge

I en sak som berører og engasjerer, er det viktig med en opplyst og balansert offentlig debatt. Som virksomhetsleder for Fredrikstad kommunes avlastningstjenester til funksjonshemmede barn og unge ønsker jeg å presisere hvem dette tilbudet er til for, og hva vi ønsker å oppnå med Furutun som et samlet avlastnings- og kompetansesenter for pårørendestøtte.

Autisme og PTSD

Barn og unge i Fredrikstad kommunes avlastningstjenester har ulike funksjonsnedsettelser og behov for individuell tilrettelegging. De er i alderen 3 – 29 år. Flere har middels til alvorlig tilleggsdiagnose innen psykiatri, autisme, PTSD og atferdsforstyrrelser. Flere har også tvangsvedtak, som krever større grad av fagkompetanse enn vi har i dag. Det er også en økning av ekstreme atferdsutfordringer. Flere av dagens institusjoner har for lite plass, noe som er vanskelig ved utagering.

Helse- og omsorgstjenesteloven slår fast at norske kommuner har plikt til å tilby avlastning for pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Avlastningen skal gi pårørende mulighet for å opprettholde sosialt nettverk, delta i fritidsaktiviteter, studere, jobbe, ivareta egen helse og familien som helhet. Avlastning kan gi mulighet for å kunne drikke kaffekoppen i fred eller få seg en natt med sammenhengende søvn. Avlastning kan være viktig for hele familien, ved at søsken får etterlengtet alenetid sammen med den ene eller begge foreldrene.

Høyt sykefravær og mange skader

På Furutun har vi mulighet for større bredde i tilbudet. Vi kan skille barn og unge som har timeavlastning fra de som har døgnavlastning, noe dagens lokaler ikke tillater. Et slikt skille vil påvirke aktivitetstilbudet, og gi bedre ro for barn som skal sove over.

Ved å samle tjenestene under et felles tak sikrer vi at barn og unge og deres familier får et godt og trygt faglig tilbud. Samtidig får ansatte bedre arbeidsforhold enn i dag. Våre ansatte går hver dag på jobb med det målet for øye å yte sitt aller beste for barna og deres familier. Men arbeidet i trange og lite egnede lokaler er ikke uten risiko. Per oktober 2021 var det 3.500 innmeldte småskader, noe som er mer enn for hele 2020. Denne trenden har vært økende de siste årene.

Avlastning kan være viktig for hele familien, ved at søsken får etterlengtet alenetid sammen med den ene eller begge foreldrene.

—  Marianne Dilling Hurrød, virksomhetsleder og vernepleier

Omgivelsene kan ha positive effekter på å dempe utfordrende atferd. Utemiljøet ved dagens avlastningstiltak er ikke godt nok tilpasset målgruppen. Det er nærhet til vei, og det er få eller ingen tilrettelagte lekeapparater for funksjonshemmede. Furutun, med fine uteområder og beliggenhet i skogkanten, vil representere en betydelig forbedring, sammenlignet med hva avlastningen i dag disponerer.

Enhetene har også et for høyt sykefravær på over 10 prosent. Det er grunn til å tro at det vil være lettere å unngå utbrenthet og belastninger i et større og tryggere miljø, med romsligere og tilpassede arealer både inne og ute. Vi tror også at større fagmiljøer vil gjøre det lettere å rekruttere fagfolk i hele stillinger.

Ingen alternativer til Furutun

Andre kommuner utvikler avlastningstjenestene på samme måte. Eksempler på kommuner vi har sett til er Drammen, Lillestrøm, Sandnes, Asker og Bergen.

Vi kan heller ikke se bort fra økonomiske rammer. De siste årene har avlastningstjenestene hvert år sprengt rammen med mellom 10 og 19 millioner kroner. I dag foreligger det derfor ikke noen gode alternativer til å satse på Furutun.

Mitt håp er at vi framover kan bruke kreftene på å videreutvikle avlastningstjenesten, sammen med barna, familiene og andre samarbeidspartnere, for å møte framtidens behov for differensierte tiltak for pårørendestøtte.

For ytterligere informasjon henviser jeg til dokumentene i saken for korrekt fremstilling: Furutun – samlet avlastnings- og kompetansesenterMer fra: Debatt