Debatt

Vi sikrer økt antall sykehjemsplasser når Onsøyheimen er innflyttingsklar

2022-budsjettet krever disiplin og tålmodighet, med mennesker og miljø først.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Fredrikstad kommune har anstrengt økonomi, og det vil bli enda mer utfordrende før det blir bedre igjen. 2022 blir året hvor kommuneorganisasjonen må få det spillerommet den trenger for å klare omstillingen vi skal gjennom. Da kan vi forhåpentlig få en positiv bunnlinje ved årsoppgjøret. Det vil igjen gi handlingsrom og økt forutsigbarhet i utvikling av tjenester og flere satsinger som er gode for oss innbyggere og samfunn som helhet.

Nå trenger vi politikere å være tålmodige, ta de riktige avgjørelsene og sørge for å utvikle kommunedriften på en slik måte at vi får litt mer for mindre samtidig som vi er tro mot den retningen vi har vedtatt i vårt grønnrøde samarbeid. Kommuneplanens samfunnsdel er vår viktigste retningsviser. I dette planverket er tre hovedretninger førende, nemlig sosial-, miljømessig- og økonomisk bærekraft. Dette styrer alt vi gjør framover.

Budsjettet for 2022 er absolutt ikke mørkt, men handlingsrommet er lite. Det kreves disiplin så ikke vi går på et nytt merforbruk. Det kan vi rett og slett ikke tillate. Derfor er det viktig for oss i Miljøpartiet De Grønne at vi har en tålmodig innstilling, og at vi kan ikke forvente at alle de ønsker som både vi og befolkningen har, vil bli innfridd nå. Vi må gjøre kloke og balanserte avgjørelser og vi kan ikke investere eller bruke mer penger enn vi faktisk har.

Det vil komme flere saker i årene som kommer, som sikkert vil være upopulære for deler av befolkningen som ikke får det som man ønsker. I prosessen rundt slike vanskelige saker, er det avgjørende at alle skal bli hørt og alle sider av saken må bli belyst, og at vi deretter tar avgjørelser som er både sosialt, miljømessig og økonomisk forsvarlige. Altså, vi må prøve samlet å komme oss gjennom den kneika kommunen nå står i. Klarer vi det, vil handlingsrommet bli større og vi kan løfte kommunen videre i riktig retning.

I neste års budsjett er Miljøpartiet De Grønne glade for at vi sikrer et økt antall sykehjemsplasser når Onsøyheimen er innflyttingsklar. Totalt 30 plasser. Videre er vi glade for å sikre forutsigbarhet for det nyetablerte og sårt tiltrengte Fontenehuset i sentrum. Der gjøres det viktig arbeid for inkludering og myndiggjøring av mennesker i en sårbar situasjon.

Vi veit også at store deler av kommunens bygningsmasse trenger vedlikehold, og dette arbeidet ønsker vi nå gradvis å styrke. Derfor settes det av mer penger til å holde kvaliteten oppe i kommunens bygg. Vi vil ha en kulturendring som gjør at vedlikehold er like tilfredsstillende som å klippe snorer på nye bygg. Det vil også gi mer bærekraftig kommuneøkonomi. Her må vi levere litt mer for hvert år som kommer.

Særlig viktig for oss i De Grønne er det at vi som er den voksne generasjonen har et klart ansvar for de som kommer etter oss. Derfor er det helt nødvendig å sette av penger til natur og tiltak som øker naturmangfoldet. Vi må ta vare på humlene og sommerfuglene. Uten insektene, fuglene, fisken og naturen har vi heller ingen fremtid. Klimautslippene må også ned. Derfor gleder vi oss over høyt trøkk på sykkelsatsing. Den gjør at vi, fra vi er 8 til 80 år, opplever det som trygt å sykle fra A til B. Her vil vi se mange gode tiltak i årene som kommer. Vi er også fornøyd med at vi viderefører en parkeringspolitikk som stimulerer til økt byliv og til at flere velger å bytte til elbil.

Så er det bra for skolebarna at vi trapper opp innsatsen med skolehager. Det grønne klasserommet er et sted hvor det produseres mat, hvor elevene bruker kroppen samtidig som hodet er aktivert i frisk luft. Dette mener vi i Miljøpartiet er gull. I slike klasserom vil flere oppleve mestring og vi får mulighet for alternative læringsmetoder for flere fag.

Helt til slutt er det viktig for oss i Miljøpartiet De Grønne å påminne oss selv at i året som kommer vil det bli flere krevende veivalg for å få kommuneøkonomien på rett vei. Her må vi finne de beste løsningene i fellesskap. Ikke alle kan få viljen sin, men de beslutningene som tas bør være det beste – særlig for barna våre og de som er i sårbare livssituasjoner. Vi vil forvalte kommunens ressurser på en slik måte at fremtiden er mest mulig lys også for neste generasjon.

Mer fra: Debatt