Debatt

Sykehjemsplasser ved nye Onsøyheimen sykehjem må ikke erstatte plasser i eldre bygningsmasse

Pensjonistforbundet Fredrikstad støtter Eldrerådets uttalelser.

Nye Onsøyheimen sykehjem er under oppføring på Ørebekk. Bildet viser framdriften per 11. oktober – ett år før overlevering til Fredrikstad kommune.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Styrene i Pensjonistforbundet Fredrikstad og Pensjonister og Uføre slutter seg enstemmig til Eldrerådets uttalelse om kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2022 - 2025 og årsbudsjett 2022 i Fredrikstad kommune.

Eldrerådet utarbeidet forslag til uttalelse som ble enstemmig vedtatt slik den fremkommer under. Uttalelse:

Egenbetalinger:

 • Eldrerådet er fornøyd med at egenbetalinger kun prisjusteres i tråd med prisvekst.

Dagaktiviteter/dagtilbud:

 • I tiden som kommer forventes det flere eldre. Det er derfor riktig at det opprettes nye dagsenterplasser for hjemmeboende eldre med demens på nye Onsøyheimen.
 • Det må satses på dagsenter for personer uten demens. Eldrerådet mener at dagsenter er en viktig sosial møteplass som kan forebygge ensomhet, bidra til økt egenmestring og fremme helse. Dagsentertilbudet er også et viktig bidrag slik at eldre som ønsker det kan bo lengst mulig hjemme og at pårørende får avlastning. Dette vil støtte opp om seksjonens målsetting og i tråd med nasjonal strategi for kvalitetsreformen «Leve hele livet». Dagsentertilbudet må ikke bli redusert i sommermånedene.
 • Dagsentertilbudet bør også utvides til å ha et kvelds- og helgetilbud.
 • +Huset og helsestasjon for eldre er ikke nevnt i kommunedirektørens forslag. Eldrerådet forutsetter at tilbudet opprettholdes gjennom hele planperioden, samtidig som det er viktig at lignende tilbud blir opprettet andre steder i kommunen.

Omsorgsboliger:

 • Det er ikke planlagt flere omsorgsboliger i planperioden. Eldrerådet mener at det straks må settes i gang bygging av planlagt «Holmen II», og omsorgsboliger både med og uten bemanning. Dette er viktig for eldre som ikke er i stand til å bo i eget hjem. Utbygging av omsorgsboliger må være en høyt prioritert oppgave for Fredrikstad kommune. Det må bygges ut både sentrumsnært og ute i distrikt. Det må åpnes for private aktører.

Hjemmesykepleie:

 • Ambulant demensteam er viktig for den enkelte bruker og deres pårørende slik at bruker kan bo i eget hjem. I tillegg gir det avlastning og trygghet for pårørende. Tilbudet må styrkes og videreutvikles.
 • Tjenester fra hjemmesykepleien er viktig for at flere skal kunne bo hjemme lengre. Det er derfor viktig at tilbudene opprettholdes. Eldrerådet støtter forslaget om at etat hjemmesykepleie ikke får et innsparingskrav.
 • Når tjenestetilbudet skal dreies mot å leve hjemme lengst mulig, må det ansettes tilstrekkelig med kvalifisert personell i hjemmesykepleien.
 • Etter innføring av samhandlingsreformen er utskrivningsklare pasienter sykere og med et større behov for avanserte sykepleietjenester. Eldrerådet ber kommunen ha fokus på god rekruttering, opplæring og videreutdanning av personell.

Les også: Ildsjelen Ulf Berg: – Den siste måneden har vært tung

Korttidsplasser:

 • Eldrerådet påpeker at det må være tilstrekkelig med korttidsplasser, både for å avlaste pårørende samt for pasienter som er for syke til å utskrives fra sykehuset direkte til hjemmet. I forslaget er det ingen økning i antall korttidsplasser.
 • Eldrerådet ber om at det snart som mulig starter bygging av et nytt korttidssenter. Dagens kortidssenter er uhensiktsmessig både ut fra antall plasser og byggets utforming.
 • Eldrerådet støtter forslaget om opprettelse av innsatsteam som skal ivareta utskrivningsklare pasienter fra sykehus som har behov for forsterkede tjenester i hjemmet.

Sykehjem:

 • Eldrerådet mener at sykehjemsplasser ved nye Onsøyheimen sykehjem ikke må erstatte plasser i eldre bygningsmasse (Fredrikstad korttidssenter og Torsnes sykehjem). Det er behov for nye sykehjemsplasser, da det blir stadig flere eldre. Eldrerådet ber også om at det planlegges et nytt sykehjem i planperioden.
 • Torsnes sykehjem må ikke avvikles. Eldrerådet mener at det er ingen sykehjemsplasser å miste.
 • Eldrerådet ber om at ergo- og fysioterapiressurser blir styrket til eldre i korttidsopphold, hjemmeboende eldre og til beboere i sykehjem.
 • Eldrerådet ber om at aktiviteter i sykehjem blir prioritert, dette gjennom flere stillinger til aktivitører og i samarbeid med frivillige organisasjoner.
 • Eldrerådet imøteser Plan for helse- og omsorgsbygg mot 2040 som skal ta for seg riktig utredning og planlegging av riktig dimensjonerte og framtidsrettede helse- og omsorgsbygg.

Hverdagsrehabilitering:

 • Eldrerådet vil ha økt satsing/bemanning på tiltak som fremmer livsmestring og folkehelse som forebygger sykdom og sosiale problemer. Økt satsing på hverdagsrehabilitering vil gi eldre mulighet til å bo lenger hjemme og økt livskvalitet.
 • For at eldre skal kunne bo lengst mulig i eget hjem, er det viktig å styrke de hjemmebaserte og ambulante tjenestene.

Velferdsteknologi:

 • Eldrerådet støtter satsingen på velferdsteknologiske løsninger. Det er viktig at brukere av teknologien får opplæring og er trygge ved bruk av nye hjelpemidler.

Heltid:

 • Eldrerådet støtter kommunens fokus på heltid som norm for driften i seksjon helse og velferd. Heltid vil medføre at brukerne forholder seg til færre ansatte. Eldrerådet ser frem til resultater av satsingen og nye bemanningsplaner.

Brukermedvirkning:

 • Eldrerådet påpeker viktigheten av at rådet er representert i utarbeidelse av planer som omhandler tjenesteutvikling og bygg for eldre.

Uttalelsen vil bli oversendt gruppelederne, og til formannskapet og bystyret, for videre behandling.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt