Debatt

Kvalitet i barnehagen – for hvem?

Voksen-barnrelasjonen er avgjørende kvalitetsindikator ifølge forskning. Bemanningsnorm, andel barnehagelærere og fagarbeidere er viktig for kvaliteten.

«Kvalitet i barnehage er en bemanning med kompetanse og tid til å følge opp hvert enkelt barn», skriver Rødt Fredrikstad.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I sist oppvekstutvalg ble kvalitetsmeldingene for barnehage og skole behandlet, begge skal hele veien til bystyret. Nytt av året er meldingen for barnehagene. At Fredrikstad nå får en egen kvalitetsmelding for de aller minste barna er viktig for å sikre lik tilgang på læring og tidlig innsats i barnas utdanningsløp.

Kvalitet i barnehage er for Rødt en bemanning med kompetanse og tid til å følge opp hvert enkelt barn, en bedre bemanningsnorm som også sikrer nok ansatte til å følge opp barns rett til spesialpedagogisk tilrettelegging og sunn mat i barnehagen. Offentlige bevilgninger og foreldrebetaling skal brukes i barnehagen. Vi ønsker god kvalitet og mangfold både i private og kommunale barnehager, og samarbeid framfor konkurranse.

Hvis barna kunne svare på brukerundersøkelser ville de kanskje svart, at de ansatte har tid til å leke, trøste, snakke med dem og støtte de i å få venner. Foreldre svarer kanskje ut fra hva de ser ved levering og henting, et nytt bygg framfor et eldre, varm mat, lang åpningstid, og et personale som møter de og har tid til en prat.

Personalet i barnehagen svarer ofte, bedre bemanning, flere barnehagelærere, flere fagarbeidere, styrere i hver barnehage, assisterende styrer, faste vikarer, og en personalgruppe som er til stede for barna. De ansattes arbeidsvilkår er en del av kvalitetsutviklingen. De fleste er enige om at et partssamarbeid har lagt et godt grunnlag for vår velferdsutvikling og kvalitet, både i offentlig og privat sektor. Derfor er det et viktig signal et enstemmig oppvekstutvalg og formannskap har gitt i høringen «du er henta» – finansiering av private barnehager. Rødt fremmet forslag på vegne av AP, MDG, SV og Rødt om at det bør stilles krav til tariffavtale for virksomheter som driftes med offentlige midler.

Det er bra at kommunen nå også får en kvalitetsmelding for barnehage. Kvalitetsmeldingene for barnehage og skole kommer til behandling i bystyret 21. oktober. I innstilling til vedtak står det at rapporten legges til grunn for videre arbeid og prioriteringer. Men, gir disse kvalitetsmeldingene oss politikere et godt nok grunnlag for arbeidet med budsjett og handlingsplaner?

Rødt mener det er vanskelig å lese i planen hva som er god kvalitet og hvilke utfordringer vi har. Det er blant annet høyt sykefravær i barnehagen og økende behov for spesialpedagogiske tiltak uten at det står noe om utfordringene rundt redusert budsjett på disse områdene.

Posisjonen har bestilt et sykefraværsprosjekt i virksomheter med høyt sykefravær – hvor langt er det kommet i planlegginga?

Voksen-barnrelasjonen er avgjørende kvalitetsindikator ifølge forskning. Bemanningsnorm, andel barnehagelærere og fagarbeidere er viktig for kvaliteten. Kommunens beslutning om flere fagarbeidere og tilbud assistenter får om fagbrev burde vært vurdert og planen burde også vist utviklingen i kommunale og private barnehager. En ny finansiering av private barnehager kan gi kommunene mulighet for kvalitetstiltak i alle barnehager. Det heier vi på.

Fredrikstad ligger helt på landssnittet i antall barn per ansatt. Men Bergen og Stavanger har åpningstid på 9 timer, Oslo har 9,5 og Fredrikstad har 10 timer med samme bemanning. Det må bety at Fredrikstad har flere timer med redusert bemanning.

Kvalitetsmeldingene for barnehage og skole må ses i sammenheng, og det er noen felles utfordringer, lærer- barnehagelærertettheten, behov for å styrke ledelsen, tilbud til barn med særskilte behov, oppfølging minoritetsspråklige, vikarsituasjonen og tiltak mot levekårsutfordringene. Vi må sikre tidlig innsats og kvalitet i hele utdanningsløpet.

Hannah Berg (gruppeleder), og Laila-Brith Josefsen (oppvekstutvalget), Rødt Fredrikstad

Mer fra: Debatt