Debatt

Tragiske tall om mobbing av barn

Til enhver tid opplever trolig mellom 500 og 600 barn å bli mobbet i Fredrikstad-skolen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Forvaltningsrevisjonsrapporten fremlagt i bystyret 29. april viser dessverre nye rystende tall om mobbing når det gjelder barn som mottar spesialundervisning.

Revisjonsrapporten bekrefter at kommunen rent generelt har på plass gode systemer og rutiner når det gjelder spesialundervisning og skolemiljø, dette er gledelig og bra. Kommunens skoler og dyktige ansatte arbeider godt med elevenes skolemiljø, men samtidig er det flere funn i rapporten som viser at kommunen har et stort og viktig forbedringspotensial.

For resultatene fra undersøkelsen når det gjelder skolenes inngripen i mobbesaker og utøvelse av aktivitetsplikten tilknyttet barn med vedtak om spesialundervisning er ikke bra. For det første viser resultatene at 40 prosent av foreldre fra undersøkelsen har opplevd at barna deres har blitt utsatt for mobbing eller annen krenkende atferd på skolen. For det andre mente 20 prosent av disse foreldrene at skolen ikke i tilstrekkelig grad grep inn mot den mobbingen som barna deres ble utsatt for. Dette er bekymringsfulle resultater og tyder på at praksis ikke er god nok.

Skolen skal være et trygt og godt sted å være og ingen barn skal måtte gå på skolen med en stor klump i magen.

—  Jorulf Elias Laabak, Fredrikstad Høyre

Dette bekrefter og forsterker resultatene fra elevundersøkelsene og foreldreundersøkelsen. Elevundersøkelsene viser at om lag 6 prosent av Fredrikstad-skolens over 9.000 elever opplever å bli mobbet 2–3 ganger i måneden eller oftere. I den siste foreldreundersøkelsen oppgir 8 prosent av alle foresatte at de mener skolen ikke håndterer mobbing på en god måte. Slik skal det selvsagt ikke være, det er uakseptabelt at så mange barn mobbes og at så mange foreldre opplever at skolen ikke gjør nok for å stoppe mobbing av akkurat deres barn.

Konsekvensene av mobbing er alvorlige, og skal vi komme videre i arbeidet mot mobbing er erkjennelsen av at mange barn opplever å bli mobbet helt nødvendig. Når administrasjonen i kommunen i tilstandsrapporten for grunnskolen i Fredrikstad svart på hvitt skriver at «Resultatene fra Elevundersøkelsen indikerer at det er svært få elever i Fredrikstad kommune som oppgir at de blir mobbet», har man en utfordring med å erkjenne alvorligheten i det barna selv oppgir. For dette handler om holdninger som påvirker praksis. Det er supert at de aller fleste av elevene trives, men det altfor mange som ikke gjør det.

Det er viktig å forsterke innsatsen mot den mobbingen som foregår i Fredrikstad-skolen. Derfor er forvaltningsrevisjonens funn viktig og bra, for det er gledelig at kommunen har gode systemer og rutiner når det gjelder elevenes skolemiljø, men revisjonen har altså avdekket en praksis som ikke er god nok. Et samlet bystyre har nå bedt administrasjonen ta viktige grep når det gjelder aktivitetsplikten. Dette er bra, men forplikter, det er helt nødvendig å sørge for nok ressurser til skolene slik at de i praksis kan følge opp arbeidet mot mobbing på en tilfredsstillende måte.

Høyre har nulltoleranse for mobbing. Skolen skal være et trygt og godt sted å være og ingen barn skal måtte gå på skolen med en stor klump i magen.

Mer fra: Debatt